Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie


Autor: Redakcja naukowa: Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek

ISBN: 978-83-7563-260-6

Format: B5

Objętość: 348 stron

Oprawa: Nie

Cena: 49.00 zł
Cena dla Prenumeratorów: 41,65 zł
Opis

Szczegóły

Książka „Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie” przeznaczona jest głównie dla neuropsychologów i neurologopedów. Wiele istotnych treści znajdą tu również lekarze zajmujący się neurologią dziecięcą, neurologią dorosłych oraz chorobami o podłożu metabolicznym.

Mowa jest podstawową formą porozumiewania się między ludźmi. Wszelkie jej zaburzenia są dla pacjenta i jego otoczenia dużym obciążeniem.

Wielu jednostkom chorobowym towarzyszą zaburzenia mowy. Te, które uwarunkowane są genetycznie, jak np. zespół Retta, zespół Angelmana, czy niektóre choroby metaboliczne, omówiono w niniejszej publikacji.

Każdy, kto chce prawidłowo prowadzić diagnozę i terapię logopedyczną, musi posiadać wiedzę na temat jednostki chorobowej, z którą ma w praktyce do czynienia. Nie wystarczy podstawowy warsztat neurologopedy czy neuropsychologa. Osoba zajmująca się danym przypadkiem musi wiedzieć jakie jest podłoże choroby, jakie jest rokowanie, jak długo choroba przebiega i z jakimi objawami - poza zaburzeniami mowy - mamy do czynienia.Inaczej planuje się terapię u chorych, w przypadku przewidywanego szybkiego lub wręcz gwałtownego przebiegu choroby o niepomyślnym rokowaniu, a inaczej w przypadkach o długim okresie względnej stabilizacji, gdzie można nakreślić długotrwały plan korygowania zaburzeń logopedycznych.

We wstępie umieszczono dwa rozdziały omawiające zagadnienia zaburzeń mowy w chorobach uwarunkowanych genetycznie. Dalej książkę podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono problemy zaburzeń mowy u chorych z zespołami genetycznymi dającymi objawy już po urodzeniu, z często towarzyszącym znacznym opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz wadami budowy ciała i narządów wewnętrznych. W drugiej części przedstawiono choroby wieku dorosłego, choć w niektórych jednostkach chorobowych dokonanie ścisłego rozdziału pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym jest trudne.

Spis treści

Spis treści

Noty o autorach
Od redaktorów

Zaburzenia mowy w chorobach genetycznych a dostępność świadczeń opieki zdrowotnej

Zaburzenia rozwoju języka w kontekście niepełnosprawności intelektualnej w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie

Zaburzenia mowy w przypadku delecji chromosomowej 13. pary (13q)

Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa

Czynniki warunkujące zdolność porozumiewania się z otoczeniem osób z CdLS

Zaburzenia mowy u dzieci z zespołem Angelmana

Zaburzenia mowy w zespole Gillesa de la Toure e’a

Zaburzenia mowy i języka w zespole łamliwego chromosomu X

Zaburzenia rozwoju mowy i języka w zespole Pradera-Williego

Zdolności językowe w zespole Williamsa

Zespół Aspergera – od diagnozy do terapii

Zaburzenia mowy towarzyszące adrenoleukodystrofii

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z zespołem Retta

Nabywanie kompetencji komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się chłopca z zespołem genetycznym Cri-du-Chat (zespół kociego krzyku)

Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego

Zaburzenia mowy i połykania w chorobie Wilsona – charakterystyka kliniczna i terapia

Choroba Huntingtona – charakterystyczne objawy, terapia logopedyczna

Zaburzenia mowy u chorych z parkinsonizmem

Heterogenność choroby Alzheimera. Implikacje w obszarze logopedii

Zaburzenia komunikacji językowej u pacjentów z padaczką

Afazja pierwotna postępująca jako osobna jednostka nozologiczna w logopedii


O Autorze

O Autorze

Ewa Binkuńska

Doktor nauk humanistycznych, logopeda, adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2011 roku przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, w latach 2013-2014 kierowała Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Terapię zaburzeń mowy prowadzi od 1996 roku. W kręgu zainteresowań autorki znajdują się między innymi oligofrenologopedia, wczesna interwencja logopedyczna, emisja i higiena głosu.

Diana Biront

Magister pedagogiki specjalnej, pracownik socjalny. Absolwentka studiów magisterskich pedagogiki specjalnej na Wydziale PiP UMCS. Uczestniczka IX Lubelskiego Festiwalu Nauki w Stalowej Woli (2012), współorganizatorka Sympozjum Naukowego „Theoria i Praxis Pracy Socjalnej” na KUL w Lublinie (2013), wolontariuszka, a także studentka biorąca czynnie i z zaangażowaniem udział w pracach i projektach realizowanych przez koła naukowe uczelni.

Paulina Buksińska

Magister pedagogiki, absolwentka pedagogiki, studiów licencjackich WZNoS KUL w Stalowej Woli (2009-2012), specjalność oligofrenopedagogika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2012-2014), Magiczny Zakątek – Międzynarodowy Prywatny Żłobek (sierpień 2013-sierpień 2014).

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywaniem i rozwojem systemu językowego przez dzieci niesłyszące, autystyczne, z alalią (SLI), afazją, Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej. Bada rozwój funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, autorką serii „Kocham czytać”, współautorką testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją.

Anna Członkowska

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, wieloletni kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk oraz kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism. Autorka wielu prestiżowych publikacji naukowych dotyczących tematyki neurologii klinicznej dorosłych. Współredaktorka pisma „Medycyna Praktyczna – Neurologia”. Ekspert o szczególnych zasługach i osiągnięciach w dziedzinie chorób naczyniowych mózgu, choroby Wilsona, padaczki, stwardnienia rozsianego oraz neurorehabilitacji.

Aneta Domagała

Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Realizowane projekty badawcze MNiSW dotyczą mowy w chorobie Alzheimera oraz zaburzeń pisania. Autorka monografii „Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera”, poradnika „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym”, zeszytów ćwiczeń dla chorych (z E. Długosz-Mazur), a także z U. Mirecką monografii „Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat” i techniki diagnostycznej „Profil sprawności grafomotorycznych”.

Agnieszka Fusińska-Korpik

Magister, doktorantka w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rozwojem i funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności analizą procesu podejmowania decyzji w tej grupie. Autorka artykułów z zakresu psychologii zdrowia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych staży i wolontariatów, pracując zarówno z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, jak i osobami dorosłymi doświadczającymi różnego typu trudności. Swoje zainteresowania kliniczne rozwija w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michał Gacek

Doktor, asystent w Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz problematyki diagnozy klinicznej. Główny wykonawca projektu badawczego podejmującego problematykę wyuczonej bezradności i rozwoju obrazu siebie osób z niepełnosprawnością umysłową. Autor artykułów naukowych z zakresu psychologii rehabilitacyjnej oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach.

Izabela Gatkowska

Doktor, językoznawca, specjalista logopeda, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi badania empiryczne (test swobodnych skojarzeń słownych przeprowadzony cyklicznie) zmierzające do powstania naturalnej eksperymentalnej sieci powiązań leksykalnych dla języka polskiego. Eksperymentalne dane sieciowe są przedmiotem badań lingwistycznych oraz znajdują zastosowanie w lingwistyce komputerowej i diagnostyce medycznej. Od wielu lat współpracuje naukowo z Kliniką Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współautorem licznych medycznych artykułów naukowych, poradników dla pacjentów i ich rodzin, autorem książki „Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012), w której opisano autorską metodę diagnostyczną (Ocena Stanu Dyzartrii – OSD). Integralną częścią książki są filmy z udziałem pacjentów z dyzartrią, ilustrujące badanie (różnych postaci) dyzartrii według metody opracowanej przez Autorkę.

Magdalena Giers

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, aktywny zawodowo psycholog, wykładowca akademicki. Rozprawę doktorską obroniła z wyróżnieniem w 2009 roku. Autorka licznych artykułów naukowych i monografii na temat zespołu Williamsa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii rozwoju, wychowania, zdrowia oraz zaburzeń genetycznych i niepełnosprawności.

Magdalena Grycman

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Założycielka i kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, stypendystka Prentke Romich Scholarship. Była konsultantem wiodącym sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (przy UNDP Umbrella Project), przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication). Autorka artykułów i książek dotyczących komunikacji wspomagającej. W całej Polsce prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się opartych na metodzie aktywizacji i superwizji.

Danuta Grzesiak-Witek

Doktor habilitowana, filolog polski, logopeda, neurologopeda, surdologopeda. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny) oraz pracownik Sandomierskiego Ośrodka Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Autorka artykułów i prac na temat diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością, z zaburzeniami mowy oraz wykluczonym społecznie.

Maja de Ines

Lekarz medycyny, specjalista audiolog i foniatra, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także podyplomowych studiów w zakresie logopedii ogólnej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Starszy asystent w Klinice Audiologii i Foniatrii Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Pracuje również w Poradni Zaburzeń Komunikowania w Kajetanach. Certyfikowany terapeuta The Early Start Denver Model, metody wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od 12. miesiąca życia. Ukończyła także kurs I i II stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej. Zajmuje się m.in. wczesną diagnostyką zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji u dzieci w Centrum Kompleksowej Diagnozy i Terapii Logopedycznej „Adesse”.

Olga Jauer-Niworowska

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, psycholog kliniczny, logopeda. Po ukończeniu studiów psychologicznych w latach 1990-1997 pracowała w ośrodku dla dzieci z porażeniem mózgowym w Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. W roku 1996 ukończyła Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1998 roku uzyskała I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Od 1998 do 2014 roku pracowała jako adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 2014 roku do chwili obecnej jest zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2006 roku po obronie pracy doktorskiej na temat „Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona”. Zainteresowania naukowe to neurogenne, motoryczne zaburzenia mowy (głównie dyzartrie). Prowadzi terapię logopedyczną dorosłych z dyzartrycznymi zaburzeniami mowy.

Monika Kaczoruk

Magister, doktorantka w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Magdalena Kazimierska-Zając

Doktor nauk o zdrowiu, logopeda, absolwentka studiów podyplomowych – Neurologopedii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową – Ataksja oraz Polskim Stowarzyszeniem Choroby Huntingtona, współautorka artykułów dotyczących dysartrii osób dorosłych.

Marta Korendo

Doktor habilitowana, filolog polski i logopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób z zespołem Aspergera.

Joanna Kruk-Lasocka

Doktor habilitowana, profesor w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, pedagog specjalny. Twórca Pracowni Badań nad Autyzmem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 90. Ważniejsze monografie to: „Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci” (1999), „Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012).

Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

Magister pedagogiki specjalnej, doktorantka dr hab. Joanny Kruk-Lasockiej, autorka pracy magisterskiej na temat zespołu kruchego X, mama dwóch synów z zespołem kruchego X.

Maria Libura

Magister, dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi Uczelni Łazarskiego, członek zespołu ds. chorób rzadkich przy Ministrze Zdrowia. Językoznawca, anglista i logopeda. Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów logopedycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Stypendysta m.in. Fulbrighta i Fundacji na Rzecz Niezależnej Nauki i Kultury Polskiej. Autor publikacji z zakresu semantyki językoznawczej, zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz chorób rzadkich. Jej zainteresowania naukowe obejmują genetyczne uwarunkowania rozwoju językowego i poznawczego oraz problematykę komunikacji w opiece medycznej i ochronie zdrowia.

Barbara Moraczewska

Doktor nauk humanistycznych, docent w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, adiunkt w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia związane z pedagogiką, pedagogiką specjalną, psychologią oraz historią myśli pedagogicznej. Z historii myśli pedagogicznej zajmuje się w sposób szczególny problemami związanymi z polityką oświatową w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Z psychologii i pedagogiki w szczególny sposób interesują ją problemy związane z sytuacją dziecka, którego rodzeństwem jest brat lub siostra z niepełnosprawnością, szeroko pojętą integracją oraz funkcjonowaniem dziecka z chorobami XXI wieku w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Anna Pacian

Doktor habilitowana nauk o zdrowiu, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zainteresowania naukowe: medycyna społeczna i zdrowie publiczne. Główne obszary zainteresowań: medyczno-społeczne skutki bezrobocia, współczesne zagrożenia zdrowia, profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Jolanta Pacian

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zainteresowania naukowe: prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej. Główne obszary zainteresowań: likwidowanie rozwiązań dysfunkcjonalnych w prawie ochrony zdrowia, zgoda pacjenta jako warunek legalności interwencji medycznej.

Jolanta Panasiuk

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii, opublikowała ponad 200 książek, artykułów i rozpraw, w tym standardy postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, zespołu psychoorganicznego czołowego, zespołu zamknięcia, schorzeń neurodegeneracyjnych, całościowych zaburzeń neurorozwojowych, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji. Zrealizowała kilka projektów badawczych, m.in.: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu”, „Interakcja a afazja”. Jest specjalistą z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie, ekspertem w dziedzinie afazjologii.

Halina Pawłowska-Jaroń

Doktor habilitowana, adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, czynny zawodowo logopeda, kierownik Filii Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Skale. Pracuje z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej, w tym z dziećmi ze spektrum zaburzeń po ekspozycji na alkohol w życiu płodowym oraz dziećmi z epilepsją.

Iwona Pietrzyk-Krawczyk

Magister, neurologopeda, pracuje w II Klinice Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny afazji, dyzartrii i dysfagii, poradników dla pacjentów i ich rodzin oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń mowy o typie dyzartrii i zaburzeń połykania w chorobach neurologicznych oraz metod ich rehabilitacji.

Władysława Pilecka

Profesor zwyczajny, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień rozwoju psychospołecznego dzieci niepełnosprawnych, szczególnie zaś przewlekle chorych, z niepełnosprawnością umysłową oraz głębokimi wadami wzroku. Opublikowała ponad 100 prac, w tym 8 monografii: „Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę” (1990), „Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej” (1992 współredakcja), „Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie” (1999 współautorstwo), „Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne” (2002), „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie” (2005 współredakcja), „O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2008 współredakcja), „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się” (2009 współredakcja), „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży” (2011, redakcja), także 4 podręczniki akademickie oraz liczne artykuły i rozdziały w opracowaniach zwartych.

Katarzyna Regulska

Magister, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny. Specjalizuje się w zaburzeniach komunikacji językowej u dzieci ze spektrum autyzmu oraz wykorzystaniu wspomagających i alternatywnych metod komunikacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju wynikających z rzadkich chorób lub zespołów genetycznych. Prowadzi terapię logopedyczną w Centrum Kompleksowej Diagnozy i Terapii Logopedycznej „Adesse”.

Joanna Rosińczuk

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny, kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – logopedia kliniczna, neurologopedia kliniczna, wczesna logopedia kliniczna. Kierownik Zakładu Chorób Układu Nerwowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma o zasięgu krajowym „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia”. Współautorka autorskich programów dydaktycznych dla trzech różnych kierunkach studiów podyplomowych: wczesnej logopedii klinicznej, neurologopedii klinicznej i logopedii klinicznej oraz autorka kierunkowych efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu neurologopedii klinicznej i logopedii klinicznej.

Piotr Sobolewski

Doktor habilitowany nauk medycznych. Swoją karierę medyczną związał z Sandomierskim Ośrodkiem Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, gdzie obecnie pełni funkcję ordynatora oddziałów neurologii i udarowego. Jego główne zainteresowania naukowe to leczenie naczyniopochodnych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, leczenie spastyczności oraz diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy. Ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz fizjologii i patofizjologii mowy. Autor i współautor licznych publikacji (monografii, prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych i publikowanych wystąpień zjazdowych).

Paweł Witek

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie resocjalizacji i pracy socjalnej.

Fragmenty książki

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej