Standardy etyczne

Wydawnictwo Czelej dba o standardy etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej publikowanych prac oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat, ghostwriting, guest authorship.

Podstawą działań Wydawnictwa Czelej są wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE), a także wskazania Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME) i Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME), które stanowią obecnie wzór najlepszych praktyk dla wydawców medycznych.

I. Obowiązki i odpowiedzialność autorów

 1.  Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z monografią lub artykułem oświadczenia o oryginalności treści (praca nigdzie nieopublikowana). Wydawnictwo ma prawo zweryfikować oryginalność pracy przy użyciu programu antyplagiatowego.
 2. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania pracy (w tym tekstu, zdjęć, grafik, wykresów, wykonanych badań itd.). Ma to na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywania udziału w powstaniu publikacji osób innych niż oficjalnie wymienione.
 3. Autor nie powinien podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację. Ma to na celu uniknięcie sytuacji określanej jako tzw. guest authorship.
 4. W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie swój wkład autorski w powstanie pracy.
 5. Autorzy są proszeni o zadeklarowanie braku konfliktu interesów lub jego opisanie, w tym ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych powiązań, które mogą być postrzegane jako mające wpływ na obiektywność przygotowanej pracy
 6. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu lub ze środków innej instytucji niż jednostka zatrudniająca autora lub środkami stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu.
 7. Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.

II. Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Czelej przyjmuje do wydania: monografie naukowe, podręczniki, atlasy, artykuły naukowe.

Przebieg procesu wydawniczego:

 1. Autor/Autorzy zgłaszają publikację do wydania w Wydawnictwie Czelej – prosimy o wypełnienie formularza Propozycja wydawnicza, kierowanie prac na adres: wydawnictwo@czelej.com.pl i określenie w temacie wiadomości: propozycja wydawnicza lub przesłanie maszynopisu i nośnika danych oraz wymaganych dokumentów na adres: Wydawnictwo Czelej, ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin.
 2. Przesłane do oceny materiały powinny obejmować: tytuł pracy, spis treści, tekst pracy, zdjęcia, afiliację autorów, a także oświadczenie o: oryginalności treści (praca nigdzie nieopublikowana), integralności praw autorskich innych osób, braku konfliktu interesów lub jego opisanie
 3. Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Czelej oraz redaktorzy tematyczni, po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, podejmują decyzję o odrzuceniu publikacji lub przyjęciu jej i przekazaniu do recenzowania naukowego.
 4. Przyjęcie publikacji do wydania przez Kolegium Radakcyjne i zespół redaktorów tematycznych oznacza:
  – podpisanie umowy wydawniczej z Autorem/Autorami (umowa o dzieło lub umowa licencyjna),
  – skierowanie publikacji do recenzji naukowych, bez ujawniania imion i nazwisk recenzentów Autorowi/Autorom publikacji,
  – nadanie publikacji numeru ISBN,
  – rozpoczęcie prac wydawniczych.
 5. Pełna treść publikacji naukowej jest poddawana procedurze minimum dwóch recenzji naukowych, wykonywanych przez uznanych ekspertów w danej dziedzinie. Szczegółowe zasady recenzowania prac zostały opisane (tutaj).
 6. Prace wydawnicze nad publikacją obejmują:
  – opracowanie redakcyjne tekstu,
  – minimum dwukrotną korektę językową,
  – skład i łamanie, obróbkę zdjęć i wykresów,
  – projekt okładki i stron redakcyjnych,
  – przygotowanie PDF do druku i druk,
  – wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek,
  – działania promocyjne i marketingowe.
 7. W trakcie prac wydawniczych Redaktor prowadzący, odpowiedzialny za nadzorowanie publikacji przygotowywanej do wydania, konsultuje z Autorem/Autorami m.in. projekt okładki, projekt techniczny publikacji, wprowadzanie poprawek do tekstu.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
 2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152).

Pliki do pobrania

Ankieta osobowa
pdf
254,00 KB
Formularz recenzji
pdf
700,53 KB
Oświadczenie o prawach autorskich
pdf
344,72 KB
Propozycja wydawnicza
pdf
194,55 KB