RODO

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Wydawnictwie Czelej Sp. z o.o.

§1

Zasady ogólne

 1. Niniejsza procedura została przygotowania w celu zapoznania osób, których dane dotyczą, ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania ich praw, wskazanych w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej – RODO.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania do Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o. (zwanej dalej jako Administrator Danych Osobowych lub Administrator) o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 21 RODO, tj.:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 4. Osoby zainteresowane (osoby, których dane dotyczą) mogą zgłaszać wnioski o realizację przysługujących im praw drogą:
  1. tradycyjną  – papierowe wnioski można składać w sekretariacie Wydawnictwa lub przesłać na adres siedziby Wydawnictwa, tj.: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 20-802 Lublin, ul. Skrajna 12-14;
  2. elektroniczną – na adres e-mail Wydawnictwa: info@czelej.com.pl
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 powinien zawierać przede wszystkim:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres do korespondencji lub wskazanie innego kanału kontaktu zwrotnego,
  3. wskazanie z jakiego prawa i w jakim zakresie wnioskodawca chce skorzystać.
 6. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych informacji do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 7. Administrator odmawia podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą pragnącej wykonać przysługujące jej prawa na mocy art. 15-22 RODO gdy wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 8. Administrator niezwłocznie, a w każdym razie w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, informuje osobę której dane dotyczą o działaniach podjętych w związku z realizacją praw. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana o takim przedłużeniu, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 9. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie, a w każdym razie w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, informuje ją o powodach niepodjęcia  działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych oraz ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 10. Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. Jednakże w przypadku, gdy żądania osoby, której dane dotyczą są nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może pobrać opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 11. Osobami odpowiedzialnymi za dokonanie oceny konieczności i możliwości dokonania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz zaprzestania przetwarzania danych osobowych są Prezes Zarządu Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o. oraz pracownicy Działu Prawnego (Dział Umów).

§2

Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane osobowe jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o:
  1. celach przetwarzania,
  2. kategoriach danych osobowych,
  3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,
  4. planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
  5. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz p prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. źródle danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
  8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  9. odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię posiadanych danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie wskaże inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w pkt. 2, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

§3

Prawo do sprostowania danych

 1. Osoba, której dane dotyczą może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
 2. Osoba, której dane dotyczą może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.
 3. Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§4

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).
 2. Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych lub ich replikacje.
 3. Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 ust 3 RODO, nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§5

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:

– wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
 2. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§6

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 3. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

§7

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

§8

Postanowienia końcowe

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2018 r.