Procedura recenzji

Procedura recenzji monografii

Wydawnictwo Czelej dba o wydawanie monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową oraz innych publikacji o jak najwyższym poziomie merytorycznym, edytorskim i przyczyniających się do rozwoju nauki. W związku z tym, zgodnie z zaleceniami Committe on Publication Ethics (COPE), każda pozycja wydawnicza jest – przed włączeniem jej do planu wydawniczego – recenzowana naukowo, z zachowaniem kryteriów obiektywności i wnikliwości naukowej.

Wydawnictwo Czelej stosuje zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedurę recenzowania, tzw. double-blind review proces. Poniżej przedstawiono procedurę recenzowania monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową oraz innych publikacji przed włączeniem ich do planu wydawniczego:

I. Pierwszy etap recenzji:

Kolegium Redakcyjne – po zapoznaniu się ze spisem treści, opisem publikacji, materiałem graficznym i tekstowym przesłanym przez autora oraz opinią redaktorów tematycznych na temat przesłanych materiałów – podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub skierowaniu jej do recenzji naukowej.

II. Drugi etap recenzji:

1. Recenzja naukowa dokonywana jest przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny naukowej, wybranych z listy recenzentów Wydawnictwa Czelej, którym Wydawnictwo przesyła manuskrypt do recenzji.
2. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorowi monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.
3. Autor ma prawo wskazać indywidualnie imiona i nazwiska potencjalnych recenzentów, w przypadku których występuje uzasadniony konflikt interesów.
4. Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu (wzór formularza do pobrania). Recenzent może przesłać wraz z recenzją własne komentarze dotyczące recenzowanej pracy.
5. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo. Pisemne recenzje są przechowywane w archiwum Wydawnictwa.
6. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek o odrzucenie lub dopuszczenie monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową do wydania.
7. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, Kolegium Redakcyjne przedstawia autorowi monografii (bez ujawniania autora recenzji) treść negatywnej recenzji wraz z prośbą o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz powołuje trzeciego recenzenta. W zależności od wyniku trzeciej recenzji oraz odpowiedzi autora na piśmie, Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu danej monografii do wydania.
8. Zgodnie z praktyką wydawniczą, imiona i nazwiska recenzentów mogą być umieszczone na stronie redakcyjnej monografii.

Procedura recenzji artykułów naukowych

Wydawnictwo Czelej stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom wydawniczym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) oraz wymaga tego od Redakcji wydawanych czasopism.

Przed złożeniem pracy należy zapoznać się z Regulaminem publikowania prac dostępnym na stronie internetowej wybranego czasopisma i przygotować ją zgodnie z podanymi wytycznymi (zob. poniżej: Instrukcje dla autorów artykułów).

Instrukcje dla autorów artykułów

Autorzy planujący publikację artykułu proszeni są o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych czasopism.

Dermatologia Praktyczna
https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a72/Regulamin-publikowania-prac.html/m133

Gastroenterologia Praktyczna
https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a162/Regulamin-publikowania-prac.html/m118

Magazyn Stomatologiczny
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a48/Regulamin-publikacji.html/m58

Neurologia Praktyczna
https://neurologia-praktyczna.pl/a599/Regulamin-publikowania-i-tryb-recenzowania-prac.html/m259

Przegląd Pediatryczny
https://przegladpediatryczny.pl/a2789/Regulamin-publikowania-prac.html/m574

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152).