• ISBN: 978-83-60608-44-9
  • Format: A4
  • Objętość: 360
  • Oprawa: Twarda

Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej. Tom I, II

Interesująca, nowoczesna, napisana przejrzyście i praktycznie książka obejmująca w sposób szeroki zagadnienia neurologii klinicznej. Każdy problem jest prezentowany przez wybitnego znawcę danej dziedziny.

 Jest to książka, która nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać w dziedzinie neurologii. Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.

 
Znakomity dobór autorów – z ogromnej ilości informacji wyodrębnili te, które stanowią niezbędne podstawy wymagane do zrozumienia i leczenia powszechnie spotykanych problemów neurologicznych. W tomie I omówiono zagadnienia ogólne, takie jak patogeneza chorób neurologicznych, podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną oraz neuroobrazowanie, a także objawy kliniczne chorób neurologicznych, m.in. bóle głowy, krzyża i karku, afazję, zaburzenia pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych, ostre stany przymglenia, śpiączkę, zawroty głowy oraz omdlenia, a także zaburzenia równowagi i chodu. Dalsze rozdziały zostały poświęcone chorobom ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takim jak: napady padaczkowe i padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroba Alzheimera i cho- roba Parkinsona, zaburzenia ataktyczne oraz stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego. 
  • ISBN: 978-83-60608-44-9
  • Format: A4
  • Objętość: 360
  • Oprawa: Twarda
252,00

Brak w magazynie.

Interesująca, nowoczesna, napisana przejrzyście i praktycznie książka obejmująca w sposób szeroki zagadnienia neurologii klinicznej. Każdy problem jest prezentowany przez wybitnego znawcę danej dziedziny. 

Jest to książka, która nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać w dziedzinie neurologii. Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.
 
Znakomity dobór autorów – z ogromnej ilości informacji wyodrębnili te, które stanowią niezbędne podstawy wymagane do zrozumienia i leczenia powszechnie spotykanych problemów neurologicznych. W tomie I omówiono zagadnienia ogólne, takie jak patogeneza chorób neurologicznych, podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną oraz neuroobrazowanie, a także objawy kliniczne chorób neurologicznych, m.in. bóle głowy, krzyża i karku, afazję, zaburzenia pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych, ostre stany przymglenia, śpiączkę, zawroty głowy oraz omdlenia, a także zaburzenia równowagi i chodu. Dalsze rozdziały zostały poświęcone chorobom ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takim jak: napady padaczkowe i padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, zaburzenia ataktyczne oraz stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego. 
Tom I
 
Współautorzy
Przedmowa
 
Część I. Wprowadzenie do neurologii
1. Wprowadzenie: patogeneza chorób neurologicznych
2. Podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną
3. Neuroobrazowanie w chorobach neurologicznych
 
Część II. Objawy kliniczne chorób neurologicznych
4. Ból: patofizjologia i postępowanie
5. Bóle głowy
6. Bóle krzyża i karku
7. Afazja, zaburzenia pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych
8. Ostre stany przymglenia i śpiączka
9. Zawroty głowy i omdlenia
10. Zaburzenia równowagi i chodu
12. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu
13. Zaburzenia snu
 
Część III. Choroby ośrodkowego układu nerwowego
14. Napady padaczkowe i padaczka
15. Intensywna opieka w neurologii
16. Wstrząśnienie mózgu i inne następstwa urazu głowy
17. Choroby naczyniowe mózgu
18. Choroba Alzheimera i inne otępienia
19. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe
20. Zaburzenia ataktyczne
21. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego
 
Tom II
 
Współautorzy
Przedmowa
 
Część III. – kontynuacja tomu I. Choroby ośrodkowego układu nerwowego
22. Choroby autonomiczne układu nerwowego
23. Nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów
24. Choroby rdzenia kręgowego
25. Pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego
26. Zaburzenia neurologiczne w przebiegu schorzeń przysadki i podwzgórza
27. Paraneoplastyczne zespoły neurologiczne
28. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu
30. Przewlekłe i nawracające zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
31. Neurologia zakażenia HIV
32. Choroby prionowe

Część IV. Choroby nerwów obwodowych i mięśni

33. Podejście do pacjenta z neuropatią obwodową
34. Choroba Charcota-Marie’a-Tootha i inne neuropatie dziedziczne35. Zespół Guillaina-Barrego i inne neuropatie immunologiczne
36. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
37. Podejście do pacjenta z chorobą mięśniową38. Dystrofie mięśniowe i inne choroby mięśni
 
Część V. Zespół przewlekłego zmęczenia
40. Fibromialgia i zespół przewlekłego zmęczenia

Część VI. Zaburzenia psychiatryczne

41. Zaburzenia psychiczne
 
Część VII. Alkoholizm i uzależnienie od leków
42. Alkohol i alkoholizm
43. Kokaina, opioidy i inne często nadużywane substancje psychoaktywne
 
Dodatek. Wartości prawidłowe składu płynu mózgowo-rdzeniowego
Przegląd i sprawdzian osobisty
Indeks
Harrison.Neurologia. Rozdział V
pdf
103,67 KB
Harrison.Neurologia Rozdział XXXI
pdf
378,40 KB