Neurologia Praktyczna

Neurologia-praktyczna

Czasopismo skierowane do neurologów i lekarzy medycyny ogólnej, zainteresowanych aktualnymi problemami z zakresu neurologii.

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący


 1. Neurologia Praktyczna 5/2016

  Neurologia Praktyczna 5/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

  Zagęszczanie płynów zwiększa bezpieczeństwo połykania u chorych z dysfagią we wczesnym okresie po udarze mózgu
  Thickening of liquids reduces aspiration risk in acute stroke patients
  Anna Czernuszenko, Jacek Zaborski

  Streszczenie
  Cel. Zapalenia płuc są główną przyczyną zgonów u chorych w ostrym udarze mózgu. Przynajmniej część przypadków zapaleń płuc wynika z aspiracji pokarmów lub płynów. Celem badania była endoskopowa ocena ryzyka aspiracji i penetracji płynów oraz płynów zagęszczonych do konsystencji nektaru i budyniu w grupie chorych we wczesnych fazach udaru mózgu.
  Metoda. Przeprowadzono retrospektywną analizę protokołów endoskopowych badań połykania 72 chorych z udarem. Do dalszej analizy wyselekcjonowano wyniki chorych, którym w trakcie badania połykania podano płyny. W tej grupie porównano rozkład wyników w skali penetracji i aspiracji (Penetration Aspiration Scale – PAS) uzyskanych podczas połykania płynów, płynów zagęszczonych do konsystencji nektaru i płynów zagęszczonych do konsystencji budyniu. Punktację w skali PAS 1-2 zakwalifi kowano jako normę, PAS 3-5 wskazywało na obecność penetracji, a PAS 6-8 – na obecność aspiracji.
  Wyniki. Spośród 72 chorych z udarem poddanych endoskopowemu badaniu połykania 37 osób otrzymało płyny w czasie badania. Podczas połykania płynów 14 (38%) chorych prezentowało prawidłowe połykanie, 7 (19%) prezentowało penetrację, a 16 (43%) – aspirację. Podczas połykania płynu zagęszczonego do konsystencji nektaru połykanie bez penetracji czy aspiracji stwierdzano u 31 (86%) pacjentów, penetrację obserwowano u 4 (11%) chorych, a aspirację tylko u 1 (3%) pacjenta. Podczas połykania płynu zagęszczonego do konsystencji budyniu u żadnego pacjenta nie obserwowano penetracji ani aspiracji.
  Wnioski. Zagęszczanie płynów redukuje lub nawet eliminuje ryzyko aspiracji płynów u chorych z dysfagią w ostrym okresie udaru mózgu.

  Słowa kluczowe: dysfagia ustno-gardłowa, leczenie, udar mózgu
  Key words: oropharyngeal dysphagia, treatment, stroke

  Przegląd wiedzy dotyczącej majaczenia u pacjentów z chorobą Parkinsona
  Tłumaczenie artykułu:
  Review of delirium in patients with Parkinson’s disease

  Streszczenie Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease – PD) występuje często i wiąże się z szeregiem zaburzeń neuropsychiatrycznych. Wśród tych ostatnich majaczenie było w przeszłości rozpoznawane w niewystarczającym stopniu. Majaczenie jest ostrym zaburzeniem uwagi i świadomości o zmieniającym się natężeniu, z towarzyszącymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Biorąc pod uwagę, że majaczenie wiąże się ze szczególnie niekorzystnym rokowaniem z uwagi na powikłania i ryzyko zgonu, a ponadto istnieje coraz lepiej zdefiniowana zależność między majaczeniem a otępieniem, autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego majaczenia w kontekście choroby Parkinsona. Wyszukiwanie piśmiennictwa przeprowadzono w oparciu o bazy danych PubMed, Embase i Ovid Medline. Przeszukiwanie bazy PubMed (1945-2014) przeprowadzono we wrześniu 2014 r.; Embase (1974-2014) i Ovid Medline (1946-2014) w październiku 2014 r. W wyszukiwaniu zastosowano połączenie dwóch haseł: delirium i Parkinsons. W kontekście choroby Parkinsona brakowało dużych badań, w których w sposób precyzyjny podano definicję majaczenia. Istnieje przypuszczenie, że choroba Parkinsona jest czynnikiem ryzyka dla majaczenia oraz że majaczenie wpływa niekorzystnie na przebieg zaburzeń ruchowych w tej chorobie. W patofizjologii majaczenia, występującego w przebiegu choroby Parkinsona, odgrywają rolę zaburzenia neuroprzekaźników: dopaminy i acetylocholiny. Prawdopodobne znaczenie ma też ogólnoustrojowy proces zapalny. Postępowanie w przypadku majaczenia u pacjenta z chorobą Parkinsona powinno obejmować przegląd dotychczas stosowanych leków i ostrożne podawanie atypowych leków przeciwpsychotycznych, jeśli istnieją wskazania do leczenia farmakologicznego. Wśród przebadanych atypowych leków przeciwpsychotycznych najmniej pozapiramidowych działań niepożądanych wykazuje kwetiapina. Dane sugerują istnienie swoistego związku między majaczeniem a chorobą Parkinsona, ale konieczne są dobrze zaprojektowane badania kliniczne w celu oceny częstości występowania majaczenia w PD, jego wpływu na przebieg choroby podstawowej oraz sposobów leczenia. Biorąc pod uwagę możliwość poprawy rokowania poprzez zapobieganie występowaniu majaczenia, autorzy uważają, że zagadnienie majaczenia w chorobie Parkinsona zasługuje na dalsze badania.

  Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, majaczenie, funkcjonowanie poznawcze, rozpowszechnienie, patomechanizm, leczenie

  Migrena przedsionkowa – najczęstsza przyczyna napadowych zawrotów głowy
  Tłumaczenie artykułu:
  Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic vertigo

  Streszczenie
  Migrena przedsionkowa (vestibular migraine – VM) stanowi najczęstszą przyczynę napadowych zawrotów głowy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Kryteria diagnostyczne opublikowane w 2012 r. w konsensusie Międzynarodowego Towarzystwa Neurootologicznego im. Bárány’ego oraz Między narodowego Towarzystwa Bólów Głowy (International Bárány Society for Neuro-Otology; the International Headache Society) obejmują typowe objawy podmiotowe i przedmiotowe migreny współistniejące z objawami przedsionkowymi, trwające od 5 min do 72 godz. w połączeniu z kryteriami wykluczającymi. Mimo że VM odpowiada za 7% dolegliwości pacjentów zgłaszających się do ośrodków zajmujących się zawrotami głowy i 9% objawów chorych diagnozowanych w ośrodkach bólów głowy, choroba ta jest rozpoznawana zbyt rzadko. W niniejszej pracy poglądowej przedstawiono patofizjologię, cechy kliniczne umożliwiające ustalenie rozpoznania, a także diagnostykę różnicową i leczenie VM.

  Słowa kluczowe: migrena przedsionkowa, napadowe zawroty głowy, migrenowe zawroty głowy, zawroty głowy, Między narodowe Towarzystwo Bólów Głowy, Międzynarodowe Towarzystwo Neurootologiczne im. Bárány’ego, praca poglądowa


  Zmiana terapii modyfikującej przebieg choroby na leczenie octanem glatirameru u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego – 2-letnie badanie obserwacyjne COPTIMIZE
  Tłumaczenie artykułu:
  A 2-year observational study of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis converting to glatiramer acetate from other disease-modifying therapies: the COPTIMIZE trial

  Streszczenie Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS) nieuzyskujących korzyści ze stosowania innych terapii modyfi kujących przebieg choroby (disease-modifying therapy – DMT) skuteczna może być zmiana leczenia na octan glatirameru (glatiramer acetate – GA). COPTIMIZE było 24-miesięcznym badaniem obserwacyjnym zaprojektowanym w celu dokonania oceny przebiegu choroby u pacjentów zmieniających DMT na leczenie GA stosowanym raz na dobę w dawce 20 mg. Do badania kwalif kowano pacjentów wcześniej stosujących DMT przez 3-6 miesięcy, którzy zmienili terapię na GA. Oceny dokonano na początku oraz po 6, 12, 18 i 24 miesiącach badania. Łącznie przeanalizowano dane 672 chorych ze 148 ośrodków na całym świecie. Zmiana leczenia na GA wynikała głównie z braku skuteczności (53,6%) lub występowania nietolerowanych zdarzeń niepożądanych (AE, 44,8%). W 24-miesięcznym okresie badania łącznie u 72,7% pacjentów nie odnotowano rzutu choroby. Wartość średniego rocznego wskaźnika rzutów zmniejszyła się z 0,86 (95% CI: 0,81-0,91) przed zmianą leczenia do 0,32 (95% CI: 0,26-0,40; p < 0,0001) w momencie ostatniej obserwacji. Nie odnotowano pogorszenia niesprawności ruchowej ocenianej za pomocą Rozszerzonej Skali Niesprawności Ruchowej (Expanded Disability Status Scale – EDSS). W badaniu zaobserwowano istotną poprawę (p < 0,05) w zakresie takich parametrów, jak zmęczenie, jakość życia, depresja i funkcja poznawcza, nie stwierdzając jednocześnie pogorszenia w zakresie możliwości poruszania się. Wyniki badania wskazują, że u pacjentów z RRMS zmiana terapii na GA wiąże się z uzyskaniem pozytywnych rezultatów leczenia.

  Słowa kluczowe: terapia modyfi kująca przebieg choroby, octan glatirameru, stwardnienie rozsiane, RRMS

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 2. Neurologia Praktyczna 4/2016

  Neurologia Praktyczna 4/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

  Postępy neurologii praktycznej

  • Bóle krzyża – problem neurologizno-ortopedyczny. Objawy, przyczyny, leczenie i profilaktyka 

  Artykuły tłumaczone

  • Rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa zaniku wieloukładowego – kwestie sporne 
  • Związek między zmianami w obrazowaniu mózgu, wczesnym i późnym stanem odległym oraz reakcją na dożylne podanie alteplazy po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu w trzecim Międzynarodowym Badaniu Udarowym (International Stroke Trial – IST-3): analiza drugorzędowa randomizowanego badania klinicznego z grupą placebo 
  • Octan glatirameru i jego zastosowanie w stwardnieniu rozsianym 

  Omówienia

  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
  • Wpływ ocen technologii medycznych na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 3. Neurologia Praktyczna 3/2016

  Neurologia Praktyczna 3/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

  Postępy neurologii praktycznej

  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych 

  Artykuły tłumaczone

  • Prediagnostyczne manifestacje choroby Parkinsona w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej: badanie kliniczno-kontrolne 
  • Indeks przeciwciał anty-JCV a ryzyko postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej u pacjentów leczonych natalizumabem 
  • Częstość występowania, efekt końcowy, czynniki ryzyka oraz długoterminowe rokowanie w kryptogennym przemijającym niedokrwieniu mózgu i udarze niedokrwiennym: badanie populacyjne 

  Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

  Ogólne problemy praktyki lekarskiej

  • Reklama w gabinecie lekarskim
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 4. Neurologia Praktyczna 2/2016

  Neurologia Praktyczna 2/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

  Postępy neurologii praktycznej

  • Przeżycie chorych na stwardnienie rozsiane: analiza czynników ryzyka

  Artykuły tłumaczone

  • Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia: współczesne kontrowersje dotyczące rozpoznania i stanu zejściowego
  • Polineuropatia czaszkowa: podtyp oczno-gardłowy zespołu Guillaina-Barrégo
  • Charakterystyka profilów bezwzględnej liczby limfocytów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych fumaranem dimetylu o opóźnionym uwalnianiu: uwagi dotyczące postępowania klinicznego
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

  Ogólne problemy praktyki lekarskiej

  • Prawno-etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 5. Neurologia Praktyczna 1/2016

  Neurologia Praktyczna 1/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  • Deformacje neuromięśniowe stóp, kolan, bioder, miednicy u dzieci. Wtórne zespoły bólowe u dorosłych. Przyczyny, zapobieganie i leczenie
  • Metody leczenia celowanego w przerzutach do mózg
  • Przebieg kliniczny nieleczonych naczyniaków jamistych mózgu: metaanaliza oparta na indywidualnych danych pacjentów
  • Zaburzenia czynnościowe w neurologii: nowe kierunki w etiologii, rokowaniu i leczeniu
  • Zastosowanie natalizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: nowelizacja 2015
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • E-zwolnienia lekarskie
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 6. Neurologia praktyczna 6/2015

  Neurologia praktyczna 6/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  W NUMERZE:

  • Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena
  • Współczesna symptomatologia stwardnienia rozsianego oraz zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych
  • Postępowanie z pacjentami w ostrym okresie udaru mózgu oparte na obrazowaniu: współczesne perspektywy neuroradiologiczne
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: strach, lęk i tzw. selektywna stronniczość uwagi
  • Ogólne problemy praktyki lekarskiej
  • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
  • Kalendarium konferencji naukowych
  • Quiz
  Dowiedz się więcej
  Cena: 16,80 zł
 7. Neurologia Praktyczna 5/2015

  Neurologia Praktyczna 5/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  • Zastosowanie traktografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce neurologicznej
  • Niedrgawkowy stan padaczkowy po udarze niedokrwiennym mózgu: badanie kohortowe oparte na szpitalnej populacji pacjentów z udarem mózgu
  • Postępy w diagnostyce genetycznej schorzeń neurologicznych
  • Dystonie zadaniowe: przegląd historyczny – nowe spojrzenie na klasykę
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: empatia, odzwierciedlanie uczuć a stabilizacja relacji
  • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I
  • Kalendarium konferencji naukowych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 16,80 zł
 8. Neurologia Praktyczna 4/2015

  Neurologia Praktyczna 4/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  W NUMERZE:
  • Postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego – 2015. Przegląd wybranych terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
  • Odstawienie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów bez napadów
  • Ocena i postępowanie z pacjentem z podejrzeniem zakrzepicy żylnej mózgu
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: kontakt wzrokowy, klaryfikacja i tzw. potencjał relacyjny komunikatów
  • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa
  Dowiedz się więcej
  Cena: 16,80 zł
 9. Neurologia Praktyczna 3/2015

  Neurologia Praktyczna 3/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  W NUMERZE

  • Postępy w leczeniu padaczki
  • Neuropatia cukrzycowa – modyfikacje terapii standardowej wpływające na skuteczność leczenia
  • Choroba Alzheimera o wczesnym początku: globalna analiza przekrojowa
  • W sprawie wprowadzenia terminu „nieobecność oznak aktywności choroby” w leczeniu stwardnienia rozsianego: model decyzyjny w stwardnieniu rozsianym
  • Długoterminowa obserwacja wpływu fumaranu dimetylu o opóźnionym uwalnianiu na nieobecność oznak aktywności choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Ogólne problemy praktyki lekarskiej
  • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia
  Dowiedz się więcej
  Cena: 16,80 zł
 10. Neurologia Praktyczna 2/2015

  Neurologia Praktyczna 2/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab.n.med.Danuta Ryglewicz

  W NUMERZE:

  • Stwardnienie rozsiane: ryzyko zachorowania i prewencja choroby
  • Powstawanie bólu w chorobie Parkinsona
  • Uzgodnione stanowisko EFNS/ENS na temat rozpoznawania i postępowania w przewlekłych ataksjach u dorosłych
  • Miażdżyca naczyń wewnątrzczaszkowych
  • Nudności i wymioty wyzwaniem w terapii migreny
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: wykorzystywanie tzw. parafrazy
  • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 16,80 zł

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący


Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej