Dermatologia Praktyczna

dermatologia-praktyczna

Czasopismo oparte na doskonałych artykułach polskich i zagranicznych. Forum dermatologiczne prezentujące praktyczną wiedzę i wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii.

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Prenumerata - Dermatologia Praktyczna

  Prenumerata - Dermatologia Praktyczna

  Prenumerata - Dermatologia Praktyczna Dowiedz się więcej
  Cena: 105,00 zł
 2. Dermatologia Praktyczna 1/2019

  Dermatologia Praktyczna 1/2019

  MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE W DERMATOLOGII.
  CZĘŚĆ1. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

  Mesenchymal stem cells in dermatology. Part 1. Autoimmune diseases
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Komórki macierzyste pochodzenia szpikowego są stosowane głównie w leczeniu chorób hematologicznych. Aktualnie wzrasta również zainteresowanie wymienionymi komórkami do celów leczenia chorób niehematologicznych, w tym wielu chorób dermatologicznych. W pracy dokonano przeglądu wyników badań eksperymentalnych i klinicznych dotyczących prób leczenia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi chorób autoimmunologicznych: tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena i zapalenia skórno-mięśniowego.
  Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zapalenie skórno-mięśniowe

  Abstract
  Myeloid stem cells are mainly used in the treatment of hematological diseases. Currently, interest in these cells is also growing for the purpose of treating non hematological diseases, including many dermatological diseases. The paper reviews the results of experimental and clinical studies on attempts to treat mesenchymal stem cells of autoimmune diseases: systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, Sjögren’s syndrome and dermatomyositis.
  Key words: mesenchymal stem cells, systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, Sjögren’s syndrome, dermatomyositis

   

  ZESPOŁY AUTOZAPALNE W DERMATOLOGII - CZĘŚĆ 1

  Autoinflammatory syndromes in dermatology – part 1
  Katarzyna Tomaszewska, Agnieszka Wojciechowska, Joanna Krzysiek, Aleksandra Kobusiewicz, Jan Czarnecki, Anna Zalewska-Janowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Zespoły autozapalne charakteryzują się nieprawidłową aktywacją nieswoistej odpowiedzi immunologicznej (innate immune system). Choroby autozapalne przebiegają z nawracającymi atakami gorączki i zapalenia wielonarządowego, które może przyjmować również manifestacje skórne. Rozpoznanie skórnych cech tych zespołów może pomóc w szybkiej diagnozie i wczesnym leczeniu, jest to kluczowe dla jakości życia i przeżycia pacjentów. W tej części pracy zostaną omówione skórne manifestacje dziedzicznych zespołów okresowej gorączki oraz okresowych zespołów chorobowych związanych z kriopiryną.
  Słowa kluczowe: zespoły autozapalne, manifestacje skórne, dziedziczne zespoły okresowej gorączki, okresowe zespoły chorobowe związane z kriopiryną

  Abstract
  Autoinfl ammatory syndromes are characterised by inappropriate activation of innate immune system. Autoinfl ammatory diseases run a course with recurrent outbreaks of fever and multisystemic infl ammation, however, the skin may also be aff ected by a variety of infl ammatory manifestations. Recognizing the cutaneous features of these syndromes will aid for prompt diagnosis and early treatment that is of key importance for the quality of life and survival of the aff ected patients. In this paper, we focus on the skin manifestations of periodic fever syndromes and cryopirin-associated periodic syndromes.
  Key words: autoinfl ammatory syndromes, cutaneous manifestations, hereditary periodic fever syndromes, cryopyrin-associated periodic syndromes


  ZABURZENIA W OBRĘBIE NARZĄDU PAZNOKCIOWEGO U OSÓB STARSZYCH

  Disorders of the nail apparatus in the elderly
  Marta Szymoniak-Lipska, Adriana Polańska, Paulina Cieplewicz, Zygmunt Adamski, Ryszard Żaba, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

  Streszczenie
  Starzenie się i związane z nim zmiany dotyczą całego organizmu, w tym także narządu paznokciowego. Z upływem lat paznokcie, szczególnie stóp, stają się grubsze, twardsze i bardziej kruche. W miarę starzenia się wzrasta częstość występowania takich zaburzeń jak: szponowatość paznokci (onychogryphosis), przerost paznokci (onychauxis), rozszczepienie płytki paznokciowej (onychoschisis), podłużne wyżłobienia na powierzchni paznokci (onychorrhexis), nagniotek podpaznokciowy (onychoclavus), wrastanie paznokci (onychocryptosis). Częściej występują także zakażenia, zwłaszcza grzybicze, krwotoki podpaznokciowe, krwotoki linearne i nowotwory aparatu paznokciowego. Powyższy przegląd najczęstszych stanów chorobowych narządów paznokciowych spotykanych w wieku podeszłym zwraca uwagę na ich różnorodną symptomatologię i wskazuje, że zmiany chorobowe obserwowane w paznokciach nie mogą być traktowane tylko jako problem kosmetyczny. Regularna ocena narządu paznokciowego daje możliwość szybkiego zidentyfi kowania czynnika sprawczego i wdrożenia leczenia.
  Słowa kluczowe: aparat paznokciowy u osób starszych, zaburzenia paznokci, zaburzenia aparatu paznokciowego

  Abstract
  Aging and related changes aff ect the entire organism, including the nail apparatus. Over the years nails, especially the feet nails, become thicker, harder and more fragile. As aging increases the incidence of such disorders as nails resembling claws (onychogryphosis), hypertrophy of the nails (onychauxis), splitting of the nail plate (onychoschisis), longitudinal grooves on the surface of nails (onychorrhexis), sub-corneous corn (onychoclavus), ingrowth of nails (onychocryptosis). Also more frequent are infections, especially fungal infections, subungual hemorrhages, linear haemorrhages and neoplasms of the nail apparatus. The presented overview of the most common pathological conditions of the nail apparatus encountered in old age draws attention to their various symptomatology and indicates that the lesions observed in the nails can not be treated only as a cosmetic problem. Regular assessment of the nail apparatus gives the opportunity to quickly identify the causative factor and implement the treatment.
  Key words: nail apparatus in elderly, nail disorders, nail apparatus disorders

  LARWATERAPIA - NATURALNA METODA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH

  Larvaltherapy – as a natural treatment method of chronic wounds
  Magdalena Korzycka, Anna Malewska-Woźniak, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Niegojące się rany przewlekłe są olbrzymim interdyscyplinarnym problemem we współczesnej medycynie. Z uwagi na wzrastającą liczbę zachorowań na takie choroby jak cukrzyca, otyłość, choroby naczyń krwionośnych, które zaburzają proces gojenia, problem ten będzie się stale powiększał. Larwaterapia (maggot debridement therapy – MDT) jest naturalną, alternatywną metodą leczenia ran przewlekłych. Terapia larwami odbywa się według trzech głównych mechanizmów – oczyszczania rany przez usunięcie martwej, zakażonej tkanki (debridement), odkażania rany oraz pobudzania jej gojenia. Usuwanie zainfekowanej tkanki odbywa się przez wydzielane enzymy trawienne, m.in. proteazy serynowe oraz deoksyrybonukleazy. Larwy wydzielają całe spektrum substancji antybakteryjnych działających zarówno na bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne, jak i na grzyby, np. lucifensin, lucifensin II, lucimycin. Pobudzenie gojenia ran odbywa się głównie przez aktywację proliferacji fi broblastów oraz angiogenezy. MDT w 2004 r. została zaakceptowana przez FDA do leczenia owrzodzeń. Larwy używane w terapii są dezynfekowane oraz umieszczane w specjalnych opatrunkach. Dostępna jest całodobowa dostawa kurierska zamówionych opatrunków, ponieważ larwy są bardzo wrażliwe na problemy związane z transportem. Larwaterapia jest alternatywną, bezpieczną metodą leczenia ran przewlekłych.
  Słowa kluczowe: larwaterapia, MDT, rany przewlekłe

  Abstract
  Nonhealing chronic wound are a huge interdyscyplinary problem in medicine nowadays. Due to increasing incidence of conditions that impede wound healing, such as diabetes, obesity and vascular disorders the problem that will only escalate. Larvaltherapy is a natural, alternative treatment of chronic wounds. Medicinal maggots is based on three major mechanisms of action on wounds debridement (cleaning of debris), disinfection, and hastened wound healing. Removal of infected tissue is carried out by secreted digestive enzymes such as serine proteases and deoxyribonuclease. Maggots secreates diff erent antibacterial substances which have an inhibitory eff ect on both Gram-positive and Gram-negative bacteria and have a antifungal bioactivity such as lucifensin, lucifensin II, lucimycin. Maggot stimulates the proliferation of fi broblasts and increases angiogenesis. In 2004, the Food and Drug Administration approved medicalgrade maggots for the treatment of chronic wounds. The medical maggots are disinfected and placed in dressings. Overnight courier services have made it relatively simple to deliver the highly perishable maggots. MDT is an alternative,: relatively safe treatment method of chronic wounds.
  Key words: relatively safe treatment method of chronic wounds, larvaltherapy, MDT, chronic wounds


  FRAKCYJNY LASER ABLACYJNY CO2 W LECZENIU ATROFICZNYCH BLIZN POTRĄDZIKOWYCH

  Ablative fractional CO2 laser for the treatment of atrophic acne scars
  Agata Pakla-Misiur, Marcelina Grochowiec, Igor Bednarski, Aleksandra Lesiak

  Streszczenie

  Trądzik zwyczajny jest jedną z najczęstszych chorób skóry, w której rozwój zmian zapalnych często prowadzi do powstania atrofi cznych blizn nadających skórze zniekształconego, szpecącego wyglądu. Aktualnie dostępnych jest wiele metod leczenia blizn, z których najskuteczniejszą, według licznych badań, jest frakcyjny laser ablacyjny CO2. Laser ten w wyniku wywołania zjawiska frakcyjnej fototermolizy w skórze uruchamia mechanizmy regeneracji skóry, zwiększa produkcję miofi broblastów i kwasu hialuronowego. Działania niepożądane w wyniku laseroterapii laserem CO2 występują rzadko i należy je odróżnić od przemijających zmian pojawiających się po zabiegu, do których zaliczamy ból, rumień i złuszczanie skóry. Frakcyjny laser ablacyjny CO2 może wyznaczyć nowy algorytm leczenia atroficznych blizn potrądzikowych w XXI w.
  Słowa kluczowe: trądzik zwyczajny, blizny atroficzne, frakcyjny laser ablacyjny CO2, leczenie blizn, blizny w kształcie sopla lodu

  Abstract
  Acne is one of the most common skin diseases in which the development of infl ammatory changes often leads to atrophic scars that give the skin a distorted, disfi guring look. Currently, there are many methods of scar treatment, the most eff ective of which, according to numerous studies, is an ablative fractional CO2 laser. This laser as a result of the triggering of the phototermolysis in the skin, activates the mechanisms of skin regeneration, increases the production of myofi broblasts and hyaluronic acid. Side eff ects occurring as a result of laser CO2 laser therapy are rare and should be distinguished from transient lesions occurring after exertions, which include pain, erythema and exfoliation of the skin. The ablative fractional CO2 laser can determine a new algorithm for treating atrophic acne scars in the 21st century.
  Key words: acne vulgaris, atrophic scars, ablative fractional CO2 laser, scar treatment, icepick scars


  TRYCHODYNIA U 76-LETNIEJ PACJENTKI

  Trichodynia in a 76-year-old female patient
  Piotr Brzeziński, Anna Możarowska, Lorenzo Martini

  Streszczenie
  Trychodynia charakteryzuje się bólem, dyskomfortem i/lub parestezją w rejonie skóry głowy lub włosów. W wywiadzie często współistnieją choroby psychiczne. W pracy przedstawiliśmy 76-letnią kobietę z depresją, przerzedzeniem włosów oraz z bólem włosów i skóry głowy. Ból występował podczas czesania włosów oraz ich dotykania. Objawom towarzyszyło pieczenie skóry głowy i uczucie gorąca. Zastosowaliśmy propranolol w dawce 10 mg, co zaowocowało poprawą kliniczną. Trychodynia jest często spotykanym objawem u pacjentów z rozlanym łysieniem, a depresja może odgrywać ważną rolę w etiologii tej jednostki chorobowej.
  Słowa kluczowe: trychodynia, propranolol, łysienie telogenowe, ból włosów

  Abstract
  Trichodynia refers to pain, discomfort, and/or paresthesia in the skin of the scalp or the hair. There may be an associated psychologic comorbidity. We presented a 76-year-old female with depression, thinning hair and with pain in hair and scalp while combing the hair, when touching of hair. Symptoms were accompanied burning of the scalp and feeling hot. We used propranolol 10 mg with resulted in clinical improvement. Trichodynia is a commonly encountered symptom in patients with diff use alopecia, and depression may play an important role in its aetiology.
  Key words: trichodynia, propranolol, telogen effl uvium, hair pain, telogen alopecia

   

  DERMATOLOGIA DZIECIĘCA - PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Dość często w okresie noszenia przez dzieci pieluchomajtek rozwija się drożdżakowe pieluszkowe zapalenie skóry. Jest ono wynikiem nadkażenia kontaktowego pieluszkowego zapalenia albo dysbakteriozy spowodowanej antybiotykoterapią. Przy nadkażeniu zwykle wystarcza miejscowe leczenie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, w przypadku dysbakteriozy wskazane jest dodatkowe leczenie doustnymi preparatami przeciwdrożdżakowymi. W naszych warunkach klimatycznych najczęściej spotykamy się z ukąszeniem przez komary, meszki, kleszcze, pchły i pluskwy. Większość ukąszeń spotyka się w sezonie wiosenno-jesiennym co wiąże się z cyklem rozwojowym owadów. Ale i w okresie zimowym spotykamy się z odczynami spowodowanym przez owady: pchły, pluskwy i pająki. Kontaktowy wyprysk alergiczny zależny jest od IV mechanizmu alergicznego. Ekspozycja na substancje silnie uczulające powoduje powstanie wykwitów skórnych w ciągu ok. tygodnia. Szczególne nasilenie zmian obserwuje się w miejscu naniesienia lub przylegania czynnika uczulającego, ale zmiany mogą się szybko rozprzestrzeniać na całą powierzchnię ciała. W leczeniu stosuje się zazwyczaj miejscowe kortykosteroidy, niekiedy podaje się je ogólnie. W przebiegu zaburzeń emocjonalnych i różnych stanów kompulsywnych, na skutek występowania bardzo nasilonego świądu dochodzi do uporczywego drapania i powstania zmian liszaja prostego przewlekłego. Typowa lokalizacja i obraz kliniczny w większości przypadków pozwalają ustalić rozpoznanie i zastosować właściwe leczenie. W nielicznych przypadkach zaleca się badanie histopatologiczne. W leczeniu stosuje się miejscowo silne preparaty kortykosteroidowe, ogólnie leki przeciwhistaminowe II generacji i leki uspokajające. Zaleca się też poradnictwo psychologiczne.
  Słowa kluczowe: pieluszkowe zapalenie skóry, drożdżaki, odczyny po ukąszeniu, kontaktowy wyprysk alergiczny, liszaj przewlekły

  Abstract
  Quite often, when children wear diaper pants, diaper dermatitis develops. It is the result of superinfection of contact dermatitis or dysbacteriosis caused by antibiotic therapy. Local anti-infl ammatory and antibacterial treatment is usually suffi cient when secondary infection appears, in the case of dysbacteriosis an additional treatment with oral antifungal treatment is recommended. The most common bites, in our climate, are caused by mosquitos, fl ies, ticks, fl eas and bedbugs. Most bites appear in the spring and autumn which is associated with the insect’s development cycle. Also in the winter time we meet with the reactions caused by insects such as fl eas, bedbugs and spiders. Allergic contact dermatitis is caused in 4th allergic mechanism. Skin eruptions caused by the exposure to highly sensitizing substances evolve within a week. Lesions are observed at the site of application or adhesion of the sensitizing agent, but may spread rapidly to the entire body surface. Topical corticosteroids are usually used in the treatment, sometimes oral corticosteroids are administered. Lesions of chronic lichen simplex occur in the course of emotional distress and various compulsive habits associated with severe pruritus, followed by persistent scratching. The typical location and clinical features in most cases allow to establish the right diagnosis and apply appropriate treatment. In rare cases, histopathological examination is recommended. Topical corticosteroid, 2nd generation of antihistamines and sedatives are used in the treatment. Psychological counseling is also recommended.
  Key words: diaper dermatitis, candidiasis, bites allergic reaction, contact dermatitis, chronic lichen simplex


  ODSTĄPIENIE OD WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PRZEZ LEKARZA Z UWAGI NA AGRESYWNE ZACHOWANIE PACJENTA

  Rafał Patryn  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 3. Dermatologia Praktyczna 6/2018

  Dermatologia Praktyczna 6/2018

  WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

  Tick-borne viral hemorrhagic fevers
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Kleszcze należą do pasożytów zewnętrznych żywiących się krwią ssaków i ptaków, niekiedy również gadów i płazów. W ich cyklu rozwojowym występują kolejno cztery etapy: jaja, larwy, nimfy oraz osobniki dorosłe. W procesie pobierania krwi od gospodarzy kleszcze mogą ulegać zakażeniu i w następstwie stawać się rezerwuarem różnych patogenów, ale również ich wektorem – wobec bakterii, riketsji, wirusów, pierwotniaków, chlamydii, mykoplazm, a także nicieni. W poprzednich publikacjach dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego głównych chorób skóry wywoływanych przez bakterie oraz riketsje przenoszone przez kleszcze . Niniejszy artykuł dotyczy roli wektorowej kleszczy w odniesieniu do wirusowych gorączek krwotocznych.
  Słowa kluczowe: kleszcze, wirusowe gorączki krwotoczne, Nairowirus, Bunyawirus, wektory zakażenia

   

  WYBRANE DERMATOZY PASOŻYTNICZE ZWIĄZAE Z PODRÓŻOWANIEM

  Selected parasitic dermatoses relating to travelling
  Piotr Kapica, Agnieszka Honisz, Olga Grygierzec, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Znane powiedzenie: „podróże kształcą” chyba nigdy w przeszłości nie było tak aktualne. W dzisiejszych czasach podróżowanie dla wielu osób stało się pewnego rodzaju sposobem na życie. Rozwój cywilizacji i transportu, migracje społeczne i ekonomiczne oraz dynamiczny rozwój turystki doprowadziły do coraz częstszego i łatwiejszego podróżowania za granicę. Wyprawy naszych pacjentów, bez względu na charakter oraz ostateczny cel, wiążą się z podwyższonym ryzkiem kontaktu z rozmaitymi pasożytami, mogącymi przyczyniać się do różnych chorób skóry. Lekarze coraz częściej spotykają się z egzotycznymi infestacjami, wcześniej praktycznie niewystępującymi w naszej szerokości geografi cznej. Najczęstszymi przyczynami tego typu dermatoz są różne gatunki owadów i pajęczaków. Jako pasożyty żyją na powierzchni skóry gospodarza lub w jej obrębie. Klinicznie mają znaczenie z dwóch powodów: po pierwsze jako bezpośredni sprawcy zakażeń zewnętrznych,
  np. świerzb, po drugie jako wektory przenoszące rozmaite choroby, np. kleszcze. Niecharakterystyczny obraz chorobowy połączony z często odległym początkiem zmian
  na skórze potrafi zmylić nawet najbardziej doświadczonych klinicystów. Celem poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na wybrane dermatozy związane z infekcjami pasożytniczymi. Praktyczne i kliniczne informacje mogą ułatwić i znacznie przyspieszyć ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki oraz leczenia w przypadku parazytoz częściej występujących w klimacie tropikalnym, ale także tych pozostałych szeroko rozprzestrzenionych w różnych częściach świata.
  Słowa kluczowe: ektopasożyty, medycyna podróży, stawonogi, pierwotniaki, infestacja


  KONSERWANTY JAKO ISTOTNE CZYNNIKI UCZULAJĄCE KOSMETYKÓW. KOSMETYKI STERYLNE - KROK W STRONĘ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTÓW

  Preservatives as important sensitizers in cosmetics. Sterile cosmetics – a step towards improving the safety of products
  Beata Kręcisz

  Streszczenie
  Kosmetyki są dla wielu osób produktami codziennego użytku z wyboru. Natomiast w grupach pacjentów z problemami dermatologicznymi, takimi jak: atopowe zapalenie skóry, różne postacie rybiej łuski, nadmiernej suchości skóry, wyprysku kontaktowego itp., stanowią niezbędny element uzupełniający leczenie miejscowe. W związku z tym kluczowym zagadnieniem jest odpowiednie bezpieczeństwo stosowanych produktów. Tymczasem ok. 20% użytkowników doświadcza rocznie jakiegoś działania niepożądanego. Najczęściej jest to wyprysk kontaktowy (z podrażnienia i/lub alergiczny), który zwykle powodują substancje zapachowe i konserwujące. Ponadto mimo obecności środków konserwujących do 50% używanych kosmetyków nie zachowuje pożądanej czystości mikrobiologicznej.
  W celu poprawy długofalowego bezpieczeństwa aplikowanych na skórę kosmetyków należy ograniczyć dodawanie do receptur substancji zapachowych i dążyć do stosowania kosmetyków wolnych od środków konserwujących, a jednocześnie zachowujących sterylność podczas całego okresu użytkowania produktu.
  Słowa kluczowe: kosmetyki, działania niepożądane, konserwanty, emolienty, kosmetyki sterylne


  CZYNNIKI ZAKAŹNE U DZIECI  Z ATOPOWYM ZAPAPLENIEM SKÓRY W KONTEKŚCIE MIKROBIOMU SKÓRY

  Infectious agents in children with atopic dermatitis in the context of the skin microbiome
  Magdalena Kręgiel, Joanna Krzysiek, Anna Żuchowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Skóra jako największy narząd ciała pełni funkcje barierowe, chroniąc przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Funkcję doskonałej zapory zapewnia warstwa rogowa naskórka, która jest wzmocniona dodatkowymi czynnikami. Są to różne gatunki drobnoustrojów, tworzące mikrobiom skóry. Mimo że skóra nie jest przyjaznym ekosystemem dla rozwoju drobnoustrojów, jest kolonizowana zarówno przez mikroorganizmy pożyteczne dla niej, jak i przez patogeny. Ta różnorodność fl ory zależy od stanu skóry oraz czynników środowiskowych. Zaburzeń w zakresie ilościowym i jakościowym mikrobiota skóry doszukuje się w atopowym zapaleniu skóry. Głównym patogenem kolonizującym skórę osób z atopowym zapaleniem skóry jest S.aureus, który pogłębia defekt bariery naskórkowej. Kontrola stanu zapalnego oraz kolonizacji S.aureus stanowi skuteczną strategię w postępowaniu leczniczym w atopowym zapaleniu skóry.
  Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, mikrobiom, gronkowiec złocisty

   

  ONYCHOSKOPIA - ŚWIATŁO W DIAGNOSTYCE ZMIAN CHOROBOWYCH PAZNOKCI

  Onychoscopy – light in the diagnosis of nails
  Paulina Szczepanik-Kułak

  Streszczenie
  Choroby paznokci stanowią dla dermatologów niejednokrotnie wyzwanie diagnostyczne. Onychoskopia, czyli obrazowanie aparatu paznokciowego w powiększeniu, w ostatnich latach staje się coraz bardziej docenianą metodą oceny klinicznej. Pozwala ona na znacznie dokładniejszą charakterystykę zmian, które w badaniu okiem nieuzbrojonym budzą niepokój. Podkreśla się, że jest to tania, bezpieczna i łatwo powtarzalna metoda diagnostyczna, dlatego warto dołożyć starań, by zgłębić jej tajniki. Onychoskopia ogranicza konieczność wykonywania technicznie trudnej, inwazyjnej i traumatyzującej pacjenta biopsji paznokci. Ponadto zmniejsza ilość niepotrzebnie podjętych zabiegów resekcji zmian tej okolicy w obawie przed ich złośliwym charakterem.
  Słowa kluczowe: onychoskopia, dermoskopia, paznokcie, choroby dermatologiczne


  ŁUSZCZYCA PLACKOWATA WSPÓŁISTNIEJĄCA Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO. OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Plaque-type psoriasis coexisting with ulcerative colitis. A case report and literature review
  Justyna Szczęch, Dominik Samotij, Adam Reich

  Streszczenie
  32-letni mężczyzna, chorujący na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, został przyjęty do Kliniki Dermatologii w Rzeszowie w celu leczenia niedawno rozpoznanej łuszczycy plackowatej. Pierwsze zmiany skórne chory zaobserwował bezpośrednio po przebytym zakażeniu górnych dróg oddechowych i jednoczasowym zakończeniu glikokortykosteroidoterapii systemowej, prowadzonej wcześniej z powodu zaostrzenia objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Z uwagi na łagodne nasilenie zmian łuszczycowych rozpoczęto terapię miejscową z zastosowaniem skojarzonego preparatu kalcypotriolu i dipropionianu betametazonu na podłożu żelowym. W wyniku zastosowanego leczenia doszło do całkowitego ustąpienia zmian skórnych.
  Słowa kluczowe: łuszczyca plackowata, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieswoiste zapalenie jelita, betametazon, kalcypotriol

   

  DERMATOLOGIA DZIECIĘCA - PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą zapalną gruczołów łojowych oraz ujść mieszków włosowych. Jego etiopatogeneza jest wieloczynnikowa. Wykwitami podstawowymi są zaskórniki. Leczenie miejscowe jest podstawowym postępowaniem w terapii zmian trądzikowych (w postaciach łagodnych i średnio nasilonych), do których zalicza się trądzik zaskórnikowy. Mięczak zakaźny jest schorzeniem wirusowym skóry i błon śluzowych. W populacji dziecięcej najczęściej rozwija się na
  podłożu suchej skóry atopowej. Czynnikami predysponującymi do masywnego wysiewu zmian są świąd towarzyszący chorobie podstawowej oraz miejscowa kortykosteroidoterapia. W przebiegu różnych schorzeń dziedzicznych lub nabytych może dojść do rozwoju zmian określanych jako rogowacenie ciemne. Jedną z takich chorób jest otyłość. W większości przypadków należy przeprowadzić poszerzoną diagnostykę laboratoryjną i endokrynologiczną.
  Słowa kluczowe: trądzik zaskórnikowy, wyprysk mięczakowy, rogowacenie ciemne, otyłość

   

  PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ZABIEGÓW INWAZYJNYCH. OKOŁOOPERACYJNA KARTA KONTROLNA

  Rafał Patryn

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 4. Dermatologia Praktyczna 5/2018

  Dermatologia Praktyczna 5/2018

  BIAŁKA RODZINY S100 W DERMATOLOGII. CZĘŚĆ 2. NOWOTWORY SKÓRY

  S100 Family Proteins in dermatology. Part 2. Tumor skin diseases
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Wykazano związki białek rodziny S100 z wieloma chorobami skóry, w tym z niektórymi nowotworami – zarówno na poziomie kancerogenezy, jak i progresji nowotworu. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono białka S100 kojarzone z rakiem podstawnokomórkowym, rakiem kolczystokomórkowym, czerniakiem, guzem z komórek ziarnistych oraz ziarniniakiem grzybiastym, a także z innymi, opisywanymi kazuistycznie nowotworami skóry.
  Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak złośliwy, guz z komórek ziarnistych, ziarniniak grzybiasty

   

  ZMIANY OCZNE W WYBRANYCH SCHORZENIACH DERMATOLOGICZNYCH

  Ocular changes in certain skin diseases
  Agnieszka Honisz, Karolina Stanienda-Sokół, Olga Grygierzec, Piotr Kapica, Agata Kłosowicz, Dariusz Dobrowolski, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  W wielu schorzeniach dermatologicznych obserwuje się zajęcie narządu wzroku. Może ono dotyczyć niemal każdej części gałki ocznej. Zarówno w dermatozach infekcyjnych, atopowych, polekowych, ziarniakowych, nowotworowych, jak również w chorobach pęcherzowych i autoimmunologicznych gałka oczna może być zajęta z różną częstością. W niektórych przypadkach powikłania okulistyczne prowadzą do trwałych uszkodzeń wzroku, w tym do ślepoty. Zmiany oczne mogą być spowodowane nagłym zaostrzeniem danej dermatozy, współistniejącymi powikłaniami ogólnoustrojowymi czy też toksycznym działaniem leków stosowanych w dermatologii (prednizon, arechina i jej pochodne). Powszechnie wiadomo, że w wielu dermatozach mogą wystąpić objawy okulistyczne. Zdarza się, że leczona dermatoza nie jest tak poważna jak skojarzone z nią zajęcie gałki ocznej. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie praktykującym dermatologom i okulistom o wielu różnych objawach chorób układowych, które mogą zajmować równocześnie gałkę oczną i skórę. Dobra współpraca lekarzy dermatologów i okulistów na etapie diagnostyki przyczynia się do prawidłowego rozpoznania, co ma wpływ na szybkie włączenie odpowiedniego leczenia, a zatem także na ograniczenie i uniknięcie powikłań oraz skrócenie okresu rekonwalescencji. W artykule przedstawiono kilka wybranych schorzeń dermatologicznych, przy których mogą występować zmiany oczne, często grożące utratą widzenia. Lekarze dermatolodzy w przypadku stwierdzenia opisanej dermatozy powinni rozważyć konsultację przypadku ze specjalistą okulistą celem włączenia adekwatnego leczenia.
  Słowa kluczowe: półpasiec oczny, sarkoidoza, zespół Stevensa - Johnsona, pemfigoid, zespół suchego oka

  SKÓRA W OKRESIE MENOPAUZY – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

  Skin in menopause period – mostly dermatological problems
  Olga Grygierzec, Agnieszka Honisz, Piotr Kapica, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Menopauza, która przypada najczęściej w przedziale wiekowym 45-55 r.ż. i oznacza okres od zakończenia ostatniej miesiączki, podczas którego zachodzą liczne zmiany w organizmie, jest ważnym epizodem w życiu każdej kobiety. Wraz ze stopniowym wygaszaniem czynności jajników dochodzi do spadku stężenia estrogenu oraz progesteronu, co najczęściej skutkuje występowaniem charakterystycznych objawów. Kobiety uskarżają się na uderzenia gorąca, napadowy rumień twarzy, zmiany nastroju, zaburzenia snu, apatię, zmniejszone libido, zwiększony apetyt oraz trudności w koncentracji i skupieniu uwagi. Zmiany w gospodarce hormonalnej okresu menopauzy wpływają również na stan oraz jakość skóry. Dochodzi wówczas do jej ścieńczenia, utraty gęstości i jędrności, co pogłębia już istniejące zmarszczki. Kobiety często zgłaszają dokuczliwą suchość oraz świąd okolic intymnych na skutek znacznej atrofii błony śluzowej związanej ze zmniejszeniem syntezy kolagenu. W poniższym artykule przedstawiono wybrane problemy dermatologiczne, charakterystyczne dla okresu menopauzy
  Słowa kluczowe: menopauza, estrogeny, skóra, problemy dermatologiczne, hormonalna terapia zastępcza

   

  WYBRANE GENODERMATOZY PRZEBIEGAJĄCE ZAWSZE Z ZABURZENIAMI WZROSTU WŁOSÓW

  Selected genodermatoses occurring always with hair growth disorders
  Piotr Kapica, Agnieszka Honisz, Olga Grygierzec, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Genodermatozy to dziedziczne choroby skóry, w których różnorodnym zmianom dermatologicznym może towarzyszyć także zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe skóry i narządów wewnętrznych. Etiologia oraz patogeneza części genodermatoz nie zostały w pełni poznane, jednak liczne badania ostatnich lat pozwoliły na dokładne zrozumienie podstaw genetyki, a także procesów molekularnych leżących u podstawy części z nich. Pomimo znacznej niejednorodności, choroby te cechują się także innymi licznymi i nakładającymi się objawami, takimi jak: nadwrażliwość na światło, zmiany neurologiczne, zaburzenia barwnikowe, przedwczesne starzenie oraz występujące w niektórych jednostkach chorobowych charakterystyczne problemy trichologiczne. Nieprawidłowości w obrębie włosów zaczynają się na różnym etapie rozwoju osobniczego człowieka i mają one rozmaitą postać: od przedwczesnego siwienia, nadmiernego owłosienia, znacznych ubytków do nawet całkowitego braku owłosienia skóry głowy i reszty ciała. Wszystkie te objawy są bardzo uciążliwe dla chorych, a w przypadku wielu zaburzeń genetycznych po dzień dzisiejszy brakuje skutecznych metod terapeutycznych, które poprawiałyby stan owłosienia. Postępowanie lekarskie w przypadku wrodzonych genodermatoz wymaga ścisłej współpracy wielu specjalistów. Celem poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na wybrane zespoły genetyczne i towarzyszące im problemy trichologiczne, których powiązanie może ułatwić i przyspieszyć ustalenie właściwego rozpoznania klinicznego. Wzajemna współpraca lekarzy różnych specjalności i multidyscyplinarna opieka medyczna są kluczowe dla właściwego postępowania z osobami chorymi.
  Słowa kluczowe:
  genodermatozy, problemy trichologiczne, łysienie, włosy, zespoły genetyczne

   

  ERYTRODERMIA – NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY DERMATOLOGICZNE

  Erythroderma – mostly dermatological problems
  Olga Grygierzec, Agnieszka Honisz, Piotr Kapica, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Erytrodermia, czyli uogólnione zapalenie skóry, to ostry stan zapalny skóry zajmujący powyżej 90% jej powierzchni. Objawia się uogólnionym rumieniem oraz nasilonym złuszczaniem skóry, którym towarzyszą objawy ogólne, takie jak: osłabienie, gorączka, dreszcze, limfadenopatia oraz liczne odchylenia w badaniach laboratoryjnych wynikające z zaburzonego metabolizmu. Choroba ta zależnie od jej przyczyny występuje w różnych grupach wiekowych, jednak najczęściej dotyka osób po 40 r.ż. Jej przebieg i stopień nasilenia zmian jest różny i zależny od przyczyny wystąpienia, lecz bardzo często potencjalnie zagraża ona życiu, dlatego tak ważne jest szybkie i odpowiednie wdrożenie leczenia. Najczęstszymi stanami przebiegającymi z erytrodermią są: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, osutki polekowe oraz chłoniaki: ziarniniak grzybiasty i zespół Sezary’ego. W poniższym artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny dermatologiczne występowania erytrodermii.
  Słowa kluczowe: erytrodermia, uogólnione zapalenie skóry, rumień, złuszczanie, świąd

   

  NANOCZĄSTKI SREBRA JAKO SUBSTANCJA PRZECIWDROBNOUSTROJOWA

  Silver nanoparticles as an antimicrobial substanceSilver nanoparticles as an antimicrobial substance
  Dorota Mehrholz, Wioletta Barańska-Rybak, Roman Janusz Nowicki

  Streszczenie
  Nasilanie się antybiotykooporności wśród bakterii stanowi jeden z głównych problemów zdrowia publicznego na świecie. Obecność infekcji wywołanych wielolekoopornymi szczepami bakteryjnymi powoduje przedłużenie hospitalizacji, wzrost śmiertelności oraz zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej. Zbyt mała wrażliwość lub całkowita oporność na dotychczas stosowane antybiotyki stały się przyczyną poszukiwania alternatywnych metod walki z infekcjami bakteryjnymi. Innowacyjną metodą walki z bakteriami chorobotwórczymi jest zastosowanie nanocząstek srebra (AgNPs). Srebro jest dobrze znaną i szeroko stosowaną substancją bakteriobójczą. Metale w skali nano, czyli o wielkości do 100 nm, charakteryzuje większa skuteczność działania ze względu na dużą powierzchnię w stosunku do rozmiaru. Nanocząstki, w przeciwieństwie do konwencjonalnych antybiotyków, nie mają sprecyzowanego celu molekularnego, co może znacznie utrudniać bakteriom wytwarzanie mechanizmów lekooporności. Wykazano, że AgNPs hamują proliferację bakterii oraz mają zdolność niszczenia biofilmu, co więcej utrudniają mechanizm jego formowania.
  Słowa kluczowe: biofilm, cytotoksyczność, infekcje bakteryjne, nanocząstki srebra, substancje przeciwbakteryjne

   

  APEC – ENIGMATYCZNA CHOROBA O JEDNOZNACZNYM OBLICZU

  APEC – an enigmatic disease of an unambiguous countenance
  Anna Jędrowiak, Aleksandra Kobusiewicz, Joanna Krzysiek, Igor Bednarski, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  APEC (Asymmetric Perifl exural Exanthem of Childhood) to rzadka, samoograniczająca się osutka o nieznanej etiologii, występująca u dzieci. Opisano nieliczne przypadki schorzenia występujące u dorosłych.
  Słowa kluczowe: APEC (Asymmetric Perifl exural Exanthem of Childhood), osutki wieku dziecięcego, asymetryczne osutki

   

  ZASTOSOWANIE KWASU FUSYDOWEGO I JEGO POŁĄCZENIA Z WALERIANEM BETAMETAZONU W DERMATOLOGII – STUDIUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

  Use of fucidic acid and its combination with bethametasone waleriate in dermatology – clinical case study
  Wioletta Barańska-Rybak

  Streszczenie
  Kwas fusydowy jest stosowany w terapii zakażeń wywoływanych przez bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus oraz Streptococcus pyogenes) od 1962 r. Nowa formuła 2-proc. kwasu fusydowego w połączeniu z 0,1-proc. walerianem betametazonu w postaci kremu lipidowego została stworzona z myślą o pacjentach z wtórnie nadkażonymi zmianami wypryskowymi. W artykule przedstawiono przypadki kliniczne zastosowań kwasu fusydowego w kremie i w maści oraz kwasu fusydowego w połączeniu z walerianem betametazonu w różnych chorobach skóry.
  Słowa kluczowe: kwas fusydowy, infekcje, leczenie

   

  DERMATOLOGIA DZIECIĘCA – pytania i odpowiedzi

  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Jednym z działających szkodliwie czynników fizycznych jest stałe lub okresowo powtarzalne przegrzewanie skóry, w wyniku czego powstają charakterystyczne zmiany erythema abigne. W postępowaniu leczniczym należy zatem wyeliminować czynnik wywołujący chorobę. Ucząc się chorób skóry poznajemy jednostkę, jej odmiany kliniczne i różnicowanie. Pamiętać należy, że nie tylko kiła, świerzb i sarkoidoza naśladują różne jednostki chorobowe, ale także grzybica. W rozpoznaniu rozstrzygające jest badanie mikologiczne.
  Liszaj twardzinowy w anogenitalnej postaci u dziewcząt jest przewlekłą zapalną chorobą o nieznanej etiologii. Występuje najczęściej u dziewczynek w wieku przedpokwitaniowym. Może dotyczyć zewnętrznych narządów płciowych, okolicy krocza i odbytu. Z uwagi na możliwość licznych powikłań wymaga odpowiedniego leczenia. Nałożenie się czynnika genetycznego i czynników środowiskowych w AZS skutkuje wysychaniem skóry, jej pękaniem i możliwością zakażenia patogenami chorobotwórczymi. W takich warunkach często dochodzi do rozwoju wirusów i wytworzenia brodawek pospolitych. W przypadku brodawek pojedynczych proponuje się leczenie miejscowe i/lub działania zabiegowe, w przypadku brodawek rozsianych zaleca się leczenie miejscowe i stymulujące układ odpornościowy.
  Słowa kluczowe: dzieci, rumień cieplny, grzybica skóry gładkiej, liszaj twardzinowy sromu, brodawki wirusowe rozsiane

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 5. Dermatologia Praktyczna 4/2018

  Dermatologia Praktyczna 4/2018

  CHOROBY SKÓRY WYWOŁYWANE PATOGENAMI PRZENOSZONYMI PRZEZ KLESZCZE. CZĘŚĆ 2. RIKETSJE

  Skin diseases caused by pathogens transmitted by ticks. Part 2. Rickettsia
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Kleszcze zasiedlają różne ekosystemy wielu regionów świata. Należą do pasożytów zewnętrznych żywiących się krwią ssaków i ptaków, niekiedy również gadów i płazów. W ich cyklu rozwojowym występują kolejno cztery etapy: jaja, larwy, nimfy oraz osobniki dorosłe. W procesie pobierania krwi od gospodarzy mogą ulegać zakażeniu i w następstwie stać się rezerwuarem patogenu, ale również jego wektorem – wobec bakterii, riketsji, wirusów, pierwotniaków, chlamydii, mykoplazm, a także nicieni. W poprzedniej publikacji dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego głównych chorób skóry o podłożu bakteryjnym. Niniejsza studium dotyczy roli wektorowej kleszczy w stosunku do riketsji, ze szczególnym uwzględnieniem gorączki plamistej.
  Słowa kluczowe: riketsje, kleszcze, wektory, riketsjozy, gorączka plamista

   

  DYLEMATY TERAPEUTYCZNE W LECZENIU ŁUSZCZYCY OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY

  Therapeutic diffi culties of scalp psoriasis
  Marta Samborska, Katarzyna Adamczyk, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą dotykającą ok. 2-3% populacji na całym świecie.
  Owłosiona skóra głowy stanowi jedną z najpowszechniejszych lokalizacji wykwitów chorobowych. W terapii łuszczycy owłosionej skóry głowy stosuje się preparaty zewnętrzne, leczenie systemowe lub połączenie obu tych metod w zależności od nasilenia zmian skórnych. U pacjentów z ciężką lub oporną postacią choroby stosuje się leczenie biologiczne. Odpowiedni dobór terapii zwiększa szansę na sukces terapeutyczny, a tym samym na poprawę jakości życia pacjenta.
  Słowa kluczowe: łuszczyca skóry głowy, dylematy terapeutyczne, jakość życia

  ROLA NADWRAŻLIWOŚCI NA NIKIEL W ETIOPATOGENEZIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI

  The role of nickel hypersensitivity in chronic urticaria etiopathogenesis
  Ewa Wygonowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Waldemar Placek

  Streszczenie
  Pokrzywka przewlekła może być prowokowana przez wiele różnych czynników. Niektóre
  badania sugerują, że nadwrażliwość na nikiel może odgrywać znaczącą rolę w tej chorobie.
  W ciągu ostatnich 10 lat przeanalizowano 242 chorych na pokrzywkę przewlekłą diagnozowanych
  w Katedrze i Klinice Dermatologii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Szczególną uwagę zwrócono na rolę testów płatkowych, zwłaszcza na nadwrażliwość na nikiel. Analiza obejmowała – oprócz szczegółowego wywiadu (dotyczącego przyjmowanych leków, chorób współtowarzyszących i możliwych czynników zaostrzających) – szeroki zakres badań laboratoryjnych, testów alergicznych i prób fi zykalnych. U części pacjentów przeprowadzono próby z własną surowicą oraz doustny test z aspiryną. Testy płatkowe przeprowadzone były z 31 alergenami u 206 pacjentów. Do testów wykorzystano standardowy zestaw testów płatkowych – Europejska Seria Podstawowa Seria S-1000. Dodatnie na przynajmniej jeden alergen wyniki testów uzyskano u 104 osób (ok. 50,49%). Najczęstszym alergenem był nikiel: dodatni wynik testu uzyskano u 50 osób (24,5% badanych pacjentów). U 26 osób nie znaleziono innych możliwych czynników sprawczych oprócz dodatnich testów płatkowych. W tym dodatni test na nikiel miało 8 osób. Testy płatkowe, które używane są do wykrywania alergii kontaktowej, mogą być pomocne w poszukiwaniu czynników etiologicznych pokrzywki przewlekłej. Najczęstszym alergenem wśród pacjentów z pokrzywką przewleką jest nikiel.
  Słowa kluczowe: pokrzywka przewlekła, testy płatkowe, nikiel

   

  WYBRANE CHOROBY SKÓRY ZWIĄZANE ZE SPORTEM

  Selected skin diseases related to sport
  Agnieszka Honisz, Olga Grygierzec, Piotr Kapica, Agata Kłosowicz, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Aktywność fizyczna jest częścią naszego życia i formą spędzania wolnego czasu. W związku z rozwojem nowych dyscyplin sportowych wzrasta liczba osób uprawiających sport – zarówno amatorów, jak i zawodowców. Każda z nich niesie ryzyko otarć, skaleczeń czy upadków i mimo pozytywnego wpływu aktywności fi zycznej na nasze ciało i zdrowie może dojść do niekorzystnych skutków ubocznych. U sportowców zdarzają się różnorodne dermatozy będące wynikiem nie tylko urazu, ale także źle dopasowanego stroju czy sprzętu. Często schorzenia skóry, takie jak atopia, uczulenia, mogą ulegać zaostrzeniu w wyniku nadmiernej aktywności fizycznej, co zniechęca chorych do dalszego wysiłku fizycznego.
  Intensywny trening może indukować różne dermatozy, nie tylko o etiologii infekcyjnej, ale także wywoływane przez czynniki środowiskowe czy mechaniczne. U osób aktywnych fizycznie ważna jest higiena oraz pielęgnacja skóry, a także korzystanie z odzieży sportowej, która jest przewiewna, ułatwia regulację temperatury ciała czy odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci. Należy jednak pamiętać, że mając problemy skórne, do aktywności fizycznej należy podchodzić z rozsądkiem przez odpowiednie dostosowanie intensywności wysiłku do aktualnego stanu swojego zdrowia. Sport jest bardzo ważnym aspektem zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego w związku z uwalnianiem endorfin, czyli hormonów szczęścia obniżających poziom stresu, który także może być jednym z wielu czynników indukujących czy zaostrzających różne dermatozy. W poniższym artykule przedstawiono kilka wybranych dermatoz, które mogą wykazywać związek z sportem.
  Słowa kluczowe:
  podrażnienie, infekcja, czynniki środowiskowe, czynniki mechaniczne, alergia

   

  NA SKRAJU DERMATOLOGII I PSYCHIATRII – O ONYCHOTILLOMANII

  Onychotillomania – a fi ne line between psychiatry and dermatology
  Paulina Szczepanik-Kułak

  Streszczenie
  Onychotillomania, czyli patologiczne skubanie paznokci, po raz pierwszy została opisana w 1934 r. przez Jana Alkiewicza. Obecnie jednak wciąż niewiele wiadomo na temat tego zaburzenia. Z pewnością jest to wynikiem słabego rozpowszechnienia wiedzy na jego temat w społeczeństwie, zwraca się bowiem uwagę na niewielką liczbę opisanych przypadków klinicznych onychotillomanii i wynikające z tego niedoszacowanie stopnia zasięgu choroby. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa bez trudu można wyciągnąć wnioski, że onychotillomania należy do grupy chorób z pogranicza dermatologii i psychiatrii. Obecnie opisuje się ją jako zaburzenie nerwicowe dotyczące paznokci, wiążące się ze znacznym samouszkadzaniem płytek paznokciowych zarówno palców rąk i stóp poprzez ich skubanie i odrywanie. Pacjent dokonuje tego przy pomocy rąk własnych lub − co jest częściej wymieniane w dostępnych publikacjach naukowych − urządzeń mechanicznych, takich jak wykałaczki, pilniki, nożyczki, pęsety. Podkreśla się, że onychotillomania stanowi zwykle dość łagodny i niebudzący niepokoju problem estetyczny. Natomiast źródłem niepokoju o stan i rokowanie chorego są zazwyczaj towarzyszące jej zaburzenia psychiatryczne, nieraz zagrażające życiu. Istnieje wówczas potrzeba natychmiastowego skierowania pacjentana specjalistyczne leczenie szpitalne. Bardzo istotne w praktyce lekarza dermatologa jest to, że chorzy często w nieuzasadnionej obawie nie mówią wprost o swoich problemach, ukrywając przyczynę zmian obserwowanych klinicznie. Niejednokrotnie rozpoczynają swoje zmagania z chorobą, odwiedzając gabinet lekarza chorób skóry w celu uzyskania porady, choć doskonale zdają sobie sprawę z odmiennej etiologii swoich problemów. Dlatego szczegółowo przeprowadzony wywiad chorobowy w połączeniu z dokładną analizą histopatologiczną i dermatoskopową – jeśli są wymagane – pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania oraz dobór odpowiedniego postępowania terapeutycznego.
  Słowa kluczowe: onychotillomania, choroby paznokci, patologiczne skubanie paznokci, powtarzające się zachowania dotyczące ciała, terapia behawioralna

   

  ZIARNINIAKI TYPU CIAŁA OBCEGO PO MEZOTERAPII – OPIS PRZYPADKU, LECZENIE PLAZMOWYM ŚWIATŁEM FSL

  Kyrle’s disease – a case report
  Joanna Krzysiek, Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Płużańska - Srebrzyńska, Małgorzata Dominiak, Aleksandra Kobusiewicz, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  W przeciągu ostatnich dwóch dekad medycyna estetyczna stała się bardzo popularna. Wzrost liczby wykonywanych zabiegów niesie ze sobą większe ryzyko wystąpienia powikłań miejscowych lub ogólnych. Działanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, stosowanie preparatów wysokiej jakości, wiedza o stanie zdrowia pacjenta oraz doświadczenie osoby wykonującej zabieg mogą zminimalizować te niepożądane reakcje. Istotne jest posiadanie umiejętności i wiedzy na temat postępowania w takich sytuacjach. Niniejszy artykuł przedstawia przypadek 54-letniej pacjentki z miejscowym powikłaniem po zastosowaniu mezoterapii leczona niestandardową metodą fototerapii.
  Słowa kluczowe: plazma FSL, powikłania po zabiegach estetycznych, guzki zapalne, fototerapia

   

  DERMATOLOGIA DZIECIĘCA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Ziarniniak obrączkowaty jest częstym schorzeniem zapalnym skóry i tkanki podskórnej. Rozpoznanie ustalamy na podstawie obrazu klinicznego. Pacjenci nie wymagają wykonania biopsji. W leczeniu stosowane są najczęściej miejscowe kortykosteroidy i krioterapia. Ziarniniak naczyniowy jest szybko powiększającym się, łagodnym guzem naczyniowym. Zmiana pojawia się nagle i wykazuje tendencję do krwawienia. Metody lecznicze są różne, ale obarczone możliwością powikłań. Alternatywna nieinwazyjna metoda polega na aplikacji imikwimodu. Naczyniaki wczesnodziecięce charakteryzują się proliferacją śródbłonka i gwałtownym poporodowym wzrostem, po którym następuje inwolucja. Są jednak sytuacje, w których istnieją wskazania do ich leczenia. Metod leczniczych jest wiele, ostatnio najczęściej polecana jest terapia propranololem. Wśród malformacji naczyniowych popularne są plamy łososiowe. Nie wymagają one leczenia, a przestaną być widoczne z chwilą osiągnięcia przez dziecko dojrzałości histologicznej skóry.
  Słowa kluczowe: ziarniniak obrączkowaty, ziarniniak naczyniowy, naczyniak wczesnodziecięcy

  PRZEDSTAWIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZA, CZ. 2

  Rafał Patryn

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 6. Dermatologia Praktyczna 3/2018

  Dermatologia Praktyczna 3/2018

  Choroby skóry wywoływane patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Część 1. Bakterie
  Skin diseases caused by pathogens transmitted by ticks. Part 1. Bacteria
  Franciszek Seneczko
  Streszczenie
  Kleszcze są obligatoryjnymi ektopasożytami kręgowców. Zajmują różne siedliska ekologiczne wielu regionów świata. W cyklu rozwojowym kleszczy występują kolejno cztery etapy: jaja, larwy, nimfy oraz osobniki dorosłe – wszystkie odżywiają się krwią, którą pobierają od różnych gospodarzy. W tym procesie mogą ulegać zakażeniu, stanowiąc zarówno rezerwuar zarazka, jak i jego wektor. Spośród organizmów wektorowych kleszcze są stawonogami przekazującymi największą liczbę i różnorodność rozmaitych patogenów zakażających ludzi i zwierzęta; są najczęstszymi wektorami patogenów w Europie. Przedłożona tu publikacja obejmuje przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego głównych chorób skóry o podłożu bakteryjnym – w których rozwoju kleszcze odgrywają zasadniczą lub możliwą rolę wektorową – takich jak: borelioza z Lyme, tularemia oraz zakażenia Bartonella spp.: choroba kociego pazura i bakteryjna naczyniakowatość.
  Słowa kluczowe: choroba odkleszczowa, Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, Bartonella henselae, Bartonella quintana

  The amastigote different cytomorphologic featuresseen in cutaneousleishmania
  Mohammed Wael Daboul
  Abstract
  Although the specifi city of the microscopic method by identifying the LD bodies (Leishman-Donovan bodies) within the infected macrophage from the skin lesion was very high, its sensitivity (30%) remains limited. The authors worked on elevating the sensitivity of the microscopic method by not only identifying the LD bodies within the macrophage, but by checking the amastigote appearance in its diff erent cytomorphologies in both the intracellular macrophage and the extracellular fl uid of the infected area. Our data showed that additional 20% sensitivity and more specifi city is gained by the microscopic method making the method more competitive with other procedures and to be considered as the gold standard method for such leishmaniasis diagnosis.
  Key words: amastigote, Leishmania, cutaneous Leishmania

  Komentarz:
  Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba

  Mupirocyna w nakteryjnych zakażeniach skóry
  Mupirocin in bacterial skin infections
  Roman J. Nowicki, Monika Sikorska
  Streszczenie
  Choroby skóry o podłożu bakteryjnym są jednymi z najczęstszych infekcji bakteryjnych na świecie. Główną terapią tych chorób są antybiotyki do stosowania miejscowego, które powinny charakteryzować się szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, niskim ryzykiem indukcji lekooporności oraz niskim ryzykiem reakcji nadwrażliwości. Mupirocyna jest antybiotykiem o silnym działaniem bakteriobójczym w stosunku do gronkowców i paciorkowców, czyli patogenów odpowiedzialnych za rozwój najczęstszych infekcji skórnych. Obecnie mupirocyna jest stosowana na całym świecie do miejscowego leczenia bakteryjnych chorób skóry, głównie liszajca zakaźnego, zapalenia mieszków włosowych, czyraczności i wtórnych infekcji skóry oraz w celu dekolonizacji nosicielstwa gronkowca, w tym opornego na metycylinę S. aureus (MRSA).
  Słowa kluczowe: zakażenia bakteryjne, gronkowiec złocisty, liszajec zakaźny, mupirocyna

  Ryzyko choroby przyzębia u pacjentów z łuszczycą – przegląd piśmiennictwa
  The risk of periodontal disease among patients with psoriasis – systemic review
  Małgorzata Andrzejewska, Anna Surdacka, Zygmunt Adamski
  Streszczenie
  Choroba przyzębia (periodontitis) to przewlekła choroba zapalna tkanek utrzymujących ząb w zębodole. Objawia się obrzękiem i krwawieniem dziąseł, obecnością kieszeni patologicznych oraz zanikiem wyrostka zębodołowego. Nieleczona prowadzi do utraty zębów, co znacząco pogarsza jakość życia chorego. Zarówno choroba przyzębia, jak i łuszczyca mają złożoną etiologię, ale udowodniono, że niektóre procesy uczestniczące w patogenezie nakładają się na siebie. Wykazano już powiązanie między chorobą przyzębia a innymi chorobami, dlatego istnieje hipoteza, że również łuszczyca predysponuje do wystąpienia periodontitis. Potwierdzenie tej hipotezy jest istotne ze względu na potrzebę edukowania chorych na łuszczycę pod kątem prawidłowej higieny jamy ustnej, co pozwoli zapobiegać rozwojowi choroby przyzębia i tym samym znacząco polepszy jakość ich życia.Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, utrata zębów, higiena jamy ustnej, łuszczyca

  Co dermatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach pozorowanych u dzieci?
  What dermatologist should know about factitious disorders in children?
  Aleksandra Kobusiewicz, Alicja Ograczyk-Piotrowska, Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Anna Jędrowiak, Agnieszka Wojciechowska, Agata Bechtold, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska
  Streszczenie
  Zaburzenia pozorowane w dermatologii należą do grupy samouszkodzeń. Istotą tych zaburzeń jest świadome i intencjonalne symulowanie objawów chorobowych przez pacjenta. Celem artykułu jest zaprezentowanie wiedzy na temat zaburzeń pozorowanych u dzieci, ich tła psychologicznego i metod terapeutycznych, które powinny być prowadzone we współpracy z psychiatrami i psychologami. Rola dermatologów jest niezastąpiona w leczeniu pacjentów dotkniętych chorobami z zakresu psychodermatologii.
  Słowa kluczowe: zaburzenia pozorowane, dermatitis artefacta, psychodermatologia, dermatologia dziecięca

  Fatalne konsekwencje przedłużania włosów – opis przypadku łysienia mechanicznego po zabiegach fryzjerskich
  Unfortunate consequences of hair extension – traction alopecia following hairdressing treatment – case report
  Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Adam Srebrzyński, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Anna Żuchowska, Aleksandra Rek, Joanna Krzysiek, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba
  Streszczenie
  Łysienie mechaniczne (traction alopecia – TA) to utrata włosów spowodowana przedłużającym się działaniem siły pociągającej włosy. Dotychczas najczęściej opisywane w kontekście czarnoskórych kobiet ze względu na tradycyjne uczesanie, obecnie dotyczy wszystkich grup etnicznych i społecznych. Łysienie mechaniczne początkowo jest stanem odwracalnym, jednak ostatecznie może doprowadzić do trwałego łysienia bliznowaciejącego, dlatego wcześnie ustalone rozpoznanie jest konieczne do uzyskania odrostu włosów. Prezentujemy przypadek 35-letniej kobiety, u której do łysienia doprowadziły kilkukrotnie powtarzane zabiegi przedłużania włosów.
  Słowa kluczowe: łysienie mechaniczne, łysienie bliznowaciejące, trichoskopia, przeszczep włosów, syntetyczne włosy

  Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1
  Rafał Patryn

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 7. Dermatologia Praktyczna 2/2018

  Dermatologia Praktyczna 2/2018

  Ocena zależności czasu trwania objawu Raynauda i choroby a stężeniem badanych czynników angiogenezy w przebiegu twardziny układowej
  Assessment of the duration of Raynoud phenomen and the disease and the level of angiogenesis markers in patients with systemic sclerosis.
  Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Bożena Dziankowska-Bartkowiak
  Streszczenie
  Twardzina układowa (SSc) jest ogólnoustrojową, przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą tkanki łącznej. Charakteryzuje się odchyleniami w badaniach immunologicznych, uogólnionymi zaburzeniami mikrokrążenia oraz postępującym włóknieniem tkanek. Etiopatogeneza SSc nie została jak dotąd dokładnie poznana. Do badania włączono 53 pacjentów z twardziną układową, rozpoznaną na podstawie kryteriów ACR oraz EULAR, u których oznaczono poziom angiogenin w surowicy. Stwierdzono statystycznie istotną korelację pomiędzy wiekiem wystąpienia choroby oraz długością trwania objawu Raynauda a stężeniem angiogenin w surowicy (p < 0,05). Jednakże wskazane są dalsze obserwacje i badania nad zaburzeniami angiogenezy w SSc..
  Słowa kluczowe: twardzina układowa, objaw Raynauda, angiogenezy

  Białka rodziny s100 w dermatologii. Część 1. Nienowotworowe choroby skóry
  S100 family proteins in dermatology. Part 1. Non-tumor skin diseases
  Franciszek Seneczko
  Streszczenie
  Białka S100 stanowią rodzinę wyrażanych w cytoplazmie oraz organellach komórkowych 25 złożonych białek kationowych o wysokiej homologii, zbliżonej budowie pierwszorzędowej, w większości o niskiej masie cząsteczkowej (9-14 kDa) oraz specyficznej ekspresji tkankowej i komórkowej. Dwadzieścia dwa z wymienionych białek jest kodowanych przez 21 genów S100, zlokalizowanych w regionie kompleksu różnicowania naskórka, na długim ramieniu chromosomu 1q21, natomiast pozostałe w chromosomach locus 4p16 (S100P), 5q14 (S100Z), 21q22 (S100B) oraz Xp22 (S100G) – wszystkie podlegają zróżnicowanej ekspresji w różnych typach komórek. Czternaście genów białek S100 znajdujących się w kompleksie różnicowania naskórka na ludzkim chromosomie 1q21.2-q22 koduje 13 spośród ogólnej liczby białek wyrażonych w normalnym lub zmienionym chorobowo naskórku – należą do nich: S100A2, S100A3, S100A4, S100A6, S100A7, S100A8, S100A9, S100A10, S100A11, S100A12, S100A15, S100B oraz S100P – białka te są powiązywane z różnymi chorobami skóry.
  Słowa kluczowe: białka wiążące wapń, białka rodziny S100, kompleks różnicowania naskórka, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry

  Genetyczne aspekty łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów
  Genetic aspects of psoriasis and psoriatic arthritis
  Aneta Gruchała, Marta Gawrońska, Katarzyna Galica, Andrzej Kaszuba
  Streszczenie
  Łuszczyca jest przewlekłą chorobą skóry, która dotyka ok. 2-4% populacji. Jej występowanie jest związane z czynnikami środowiskowymi oraz genetycznymi. Obecność tych drugich została wykazana m.in. w badaniach przeprowadzonych na bliźniętach jedno- i dwujajowych. Ponadto zidentyfikowano wiele loci ryzyka, jednak problem aspektów genetycznych łuszczycy okazał się złożony. Opisano przynajmniej 36 wspomnianych loci, w szczególności locus HLA-C, jednak zależności pomiędzy nimi pozostają niejasne.
  Słowa kluczowe: łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, etiopatogeneza, MHC, GWAS

  Zmiany skórne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
  Cutaneous manifestations of rheumatoid arthritis
  Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Aleksandra Kobusiewicz, Katarzyna Galica, Agnieszka Wojciechowska, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska
  Streszczenie
  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu immunologicznym, której mogą towarzyszyć swoiste i nieswoiste zmiany skórne. W artykule omówiono: guzki reumatoidalne, reumatoidalne zapalenie naczyń, reumatoidalne neutrofilowe zapalenie skóry, zaburzenia naczyniowe (objaw Raynauda, sinicę siateczkowatą) oraz neutrofilowe zapalenia skóry (piodermię zgorzelinową, ostrą gorączkową dermatozę neutrofilową, neutrofilowe i palisadowate ziarniniakowe zapalenie naczyń). Zrozumienie skórnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów może pomóc we wczesnym rozpoznaniu, przyczyniając się do szybkiego leczenia.
  Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, manifestacje skórne, zmiany skórne swoiste dla RZS, zmiany skórne nieswoiste dla RZS

  Wszawica głowowa
  Pediculosis capitis
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz
  Streszczenie
  Wszawica głowy jest jedną z najczęstszych chorób pasożytniczych występujących u ludzi. Jest to najczęstsza (po przeziębieniach) choroba dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej przerwać cykl rozwojowy wszy oraz zapobiec zmianom chorobowym w organizmie pacjenta i transmisji zakażenia.Słowa kluczowe: dzieci, wszawica głowowa, cykl rozwojowy, leczenie

  Fototoksyczne kontaktowe zapalenie skóry spowodowane owocem limonki
  Lime-induced phytophotodermatitis
  Małgorzata Dominiak, Katarzyna Tomaszewska, Aleksandra Kobusiewicz, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba, Ewa Trznadel-Grodzka
  Streszczenie
  Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne spowodowane są skojarzonym działaniem światła i substancji zawartych w roślinach, lekach lub kosmetykach. W okresie letnim zmiany o tym charakterze obserwowane są częściej. Ustalenie rozpoznania świetlnego kontaktowego zapalenia skóry może jednak stanowić wyzwanie ze względu na znaczną różnorodność objawów klinicznych oraz mnogość substancji i gatunków roślin o właściwościach fotouczulających. U osób podróżujących za granicę, poszukując przyczyny choroby, należy uwzględnić szerokie spektrum szkodliwych roślin. W pracy przedstawiono przypadek 24-letniej kobiety, która zgłosiła się do szpitala tuż po powrocie z podróży do Kambodży z powodu zmian skórnych o charakterze brunatnych smug na kończynie dolnej prawej, tułowiu i twarzy. Na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego rozpoznano fitofotodermatozę spowodowaną kontaktem z owocem cytrusowym.
  Słowa kluczowe: kontaktowe zapalenie skóry, limonka, reakcja fototoksyczna

  Zespół Blocha-Sulzbergera – nietrzymanie barwnika. Manifestacja kliniczna u noworodka – opis przypadku
  Bloch-Sulzberger syndrome – Incontinentia Pigmenti. The clinical manifestation in a newborn – case report
  Anna Arska-Brot, Anna Bil, Agnieszka Piekarek, Małgorzata Filipowicz
  Streszczenie
  Nietrzymanie barwnika (incontinentia pigmenti – IP, zespół Blocha-Sulzbergera) jest rzadką chorobą należącą do grupy genodermatoz o sposobie dziedziczenia dominującym związanym z chromosomem X. Schorzenie spowodowane jest mutacją w genie IKBKG (dawniej nazywanym genem NEMO). Manifestacją kliniczną choroby są między innymi charakterystyczne i ewoluujące zmiany skórne. IP dotyczy głównie osób płci żeńskiej (95%), u mężczyzn bowiem choroba zwykle jest letalna. Rozpoznanie zespołu Blocha-Sulzbergera wymaga od klinicystów podejścia interdyscyplinarnego ze względu na możliwość zajęcia procesem chorobowym układu nerwowego, narządu wzroku oraz układu kostno-szkieletowego. Z punktu widzenia prognostycznego dla pacjentów z IP istotna szczególnie dla dermatologów wydaje się być znajomość choroby i jej objawów, gdyż zmiany skórne pojawiają się niemal u wszystkich pacjentów z IP, są pierwszą manifestacją choroby, a ich obecność w większości przypadków stwierdza się przed ukończeniem 6. tygodnia życia dziecka. Poniżej przedstawiamy przypadek dziewczynki, u której rozpoznano nietrzymanie barwinka w okresie noworodkowym i z dodatnim wywiadem w kierunku IP u matki dziecka.
  Słowa kluczowe:genodermatozy, dermatozy u noworodków

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz
  Streszczenie
  Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry polegającą na nadmiernej proliferacji komórek naskórkowych. Może występować w różnych miejscach, np. na powiekach. Taka lokalizacja sprawia nieraz trudności diagnostyczne i lecznicze. Enterowirusowe zapalenie dłoni, stóp i jamy ustnej, popularnie zwane chorobą bostońską, a w żargonie medycznym także „bostonką”, manifestuje się zmianami w jamie ustnej oraz charakterystycznymi wykwitami w obrębie dłoni i stóp. Bywa, że po chorobie dochodzi do onycholizy paznokci, która nie wymaga leczenia. Objaw Dariera można wywołać przy wystąpieniu pokrzywki barwnikowej lub mastocytomy. Spodziewać należy się także zaczerwienienia i obrzęku po potarciu. Trzeba wówczas poinformować rodziców, że w miejscu potarcia w ciągu kilku/kilkunastu godzin może pojawić się pęcherz oraz inne objawy skórne i układowe. Najczęściej w okresie niemowlęctwa przy objawach pełnego zdrowia pojawiają się na skórze drobne guzki koloru czerwono-żółtego lub czerwono-brunatnego. Mogą one stanowić problem diagnostyczny. W celu potwierdzenia rozpoznania w przypadku wystąpienia pokrzywki barwnikowej i żółtakoziarniniakowatości młodzieńczej konieczne jest przeprowadzenie badania histopatologicznego.
  Słowa kluczowe: dzieci, łuszczyca, onycholiza, objaw Dariera, pokrzywka barwnikowa, żółtak młodzieńczy

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 8. Dermatologia Praktyczna 1/2018

  Dermatologia Praktyczna 1/2018

  Rola stresu oraz innych czynników środowiskowych w etiopatogenezie łysienia plackowatego
  The role of stress and other environmental factors in the etiopathogenesis of alopecia areata
  Katarzyna Tabara, Wojciech Bienias, Andrzej Kaszuba
  Streszczenie
  Łysienie plackowate charakteryzuje się niejednolitą utratą włosów ze skóry głowy i innych części ciała. Etiologia łysienia plackowatego nadal nie jest w pełni zrozumiała. Mimo to badania ostatnich lat ukazały szerszy wgląd w patomechanizm łysienia plackowatego i ujawniły, że jest to specyficzna narządowo choroba, wywołana autoimmunologiczną reakcją komórkową. W pracy omówiono rolę stresu i innych czynników środowiskowych w etiopatogenezie łysienia plackowatego. Wiadomo, że stres psychiczny powoduje zaostrzenie różnych chorób skóry, w tym łysienia plackowatego. Sugeruje się, że hiperaktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u pacjentów dotkniętych łysieniem plackowatym jest reakcją neuroendokrynną na stres. Niektóre inne czynniki wyzwalające, takie jak infekcje wirusowe, urazy, dieta i hormony, mogą także odgrywać rolę w etiopatogenezie choroby.
  Słowa kluczowe: łysienie plackowate, stres, czynniki środowiskowe

  Pieluszkowe zapalenie skóry z podrażnienia
  Diaper dermatitis from irritation
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kobusiewicz, Aleksandra Rek, Joanna Krzysiek
  Streszczenie
  Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa to czas, w którym może rozwinąć się pieluszkowe zapalenie skóry. Czynnikiem zagrażającym jest sama pieluszka, dodatkowo istnieją także czynniki zaostrzające. Najczęstszym zapaleniem jest nadkażenie drożdżakowe.
  Słowa kluczowe: dzieci, pieluszkowe, zapalenie skóry, okluzja, drożdżaki

  Obrzęk naczynioruchowy mediowany bradykininą – harakterystyka, etiopatogeneza i leczenie
  Angioedema mediated by bradykinin – characteristic, etiology and treatment
  Anna Żuchowska, Magdalena Kręgiel, Aleksandra Rek, Katarzyna Poznańska-Kurowska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba
  Streszczenie
  Obrzęk naczynioruchowy to lokalny, niezapalny, ograniczony obrzęk tkanki podskórnej lub podśluzówkowej wynikający ze wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych zlokalizowanych w głębszych warstwach skóry lub błony śluzowej. Obrzęk naczynioruchowy często występuje jako część obrazu klinicznego pokrzywki, wówczas obecne są zarówno bąble pokrzywkowe będące wynikiem obrzęku górnych warstw skóry, jak i obrzęk naczynioruchowy. Jeśli obrzęk naczynioruchowy nawraca bez występowania bąbli pokrzywkowych, wówczas pacjent powinien być diagnozowany w kierunku obrzęku naczynioruchowego rozumianego jako odrębna jednostka chorobowa. Przyczyną powstawania obrzęku naczynioruchowego w większości przypadków są dwa mediatory – histamina i bradykinina. Zgodnie z zaproponowaną klasyfikacją obrzęku naczynioruchowego wyróżnia się postacie wrodzone będące wynikiem mutacji pojedynczych genów oraz postacie nabyte.
  Słowa kluczowe: obrzęk naczynioruchowy, bradykinina, inhibitor C1, czynnik XII, ACEI

  Ocena efektów leczenia preparatem złożonym zawierającym kalcypotriol i betametazon w miejscowym leczeniu łuszczycy
  Evaluation of the eff ects of treatment with the combined preparation, containing calcipotriol and betamethasone, in local psoriasis
  Katarzyna Feliksik-Skrobich, Anna Malewska-Woźniak, Weronika Pietrenko, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Zygmunt Adamski
  Streszczenie
  Łuszczyca jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry. Zmiany skórne występują zwykle w widocznych, stygmatyzujących miejscach, co sprawia, że łuszczyca stanowi istotny problem społeczny. Stosowane leczenie miejscowe nie zawsze jest skuteczne. Leki ogólne i leczenie biologiczne z powodu działań niepożądanych, a także kosztów, nie są terapiami pierwszego wyboru. Istotnym wyzwaniem jest zatem znalezienie preparatów miejscowych o wysokiej skuteczności. W artykule przedstawiono wyniki terapii lekiem skojarzonym zawierającym kalcypotriol i betametazon. Stosowanie preparatów złożonych zawierających steryd i analog witaminy D3 podczas leczenia pierwszego rzutu w łagodnej postaci łuszczycy jest zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  Słowa kluczowe: łuszczyca, leczenie miejscowe, glikokortykosteroidy, analogi witaminy D3, leczenie skojarzone

  Wybrane choroby płytki paznokciowej
  Selected nail diseases
  Aleksandra Buczek, Dominika Wcisło-Dziadecka, Katarzyna Sierant, Ligia Brzezińska-Wcisło
  Streszczenie
  Paznokieć (łac. unguis, gr. onyx) to jeden z wytworów naskórka pełniący funkcję ochronną oraz pomagający w wykonywaniu precyzyjnych czynności palcami. W jego budowie wyróżniamy kilka struktur: macierz (matrix), łożysko łącznotkankowe, zrogowaciałą płytkę paznokciową otaczającą skórę (paronychium), obrąbek naskórkowy (eponychium) oraz łączące część wolną płytki z łożyskiem hyponychium. Macierz jest miejscem wzrostu płytki paznokciowej, który wynosi ok. 2 mm na miesiąc i jest zależny m.in. od pory roku, wieku, krążenia obwodowego czy stanu odżywienia, przy czym tempo przyrostu paznokci u rąk jest kilkakrotnie większe niż u stóp. Grubość paznokcia to zwykle 0,5-0,7 mm, a sam paznokieć jest zbudowany ze 100-150 warstw korneocytów (zrogowaciałych keratynocytów). Paznokieć jest przepuszczalny dla światła, co bywa przyczyną zjawiska tzw. fotoonycholizy – oddzielania się płytki paznokciowej od łożyska pod wpływem światła, przy równoczesnym zażywaniu niektórych leków, np. doksycykliny. Przepuszczalność paznokcia dla światła skutkuje również tym, iż przez płytkę obserwować można naczynia włosowate zaopatrujące wał paznokciowy, co w medycynie wykorzystywane jest w badaniu kapilaroskopowym (przydatnym w diagnostyce twardziny układowej, pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda, a nawet łuszczycy). Główną funkcją paznokci jest ułatwianie wykonywania precyzyjnych czynności, dlatego wady ich kształtu czy budowy mogą powodować u pacjentów spory dyskomfort w życiu codziennym, również ze względu na szpecący dłonie wygląd. Odrost wymaga 6-12 miesięcy dla paznokci rąk i 12-18 miesięcy dla paznokci stóp, dlatego leczenie wymaga cierpliwości ze strony zarówno lekarza, jak i pacjenta. Zaburzenia morfologii paznokci mogą być wrodzone i nabyte [1, 5, 6].
  Słowa kluczowe: zmiany strukturalne paznokci, zmiany zabarwienia paznokci, wady wrodzone rozwoju paznokci

  Pimekrolimus w azs jako nowoczesna opcja terapeutyczna u dzieci poniżej 2. Roku życia – przegląd piśmiennictwa
  Pimecrolimus as a modern optional treatment of atopic dermatitis in children under 2 years of age – literature review
  Paula Mazan, Andrzej Kaszuba, Joanna Narbutt
  Streszczenie
  Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, zapalną i nawrotową chorobą skóry występującą u dzieci i dorosłych. W etiopatogenezie obserwuje się szereg czynników, w tym coraz częściej podkreślaną rolę defektu bariery naskórkowej, który występuje zarówno w skórze zmienionej chorobowo, jak i pozornie zdrowej. Obok terapii reaktywnej, będącej standardem leczenia AZS, coraz chętniej wykorzystuje się koncepcję terapii proaktywnej, polegającej na długoterminowej i niskodawkowej terapii miejscowymi środkami o działaniu przeciwzapalnym (glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny), stosowanej po uzyskaniu remisji. Według najnowszych doniesień miejscowe stosowanie pimekrolimusu jest skuteczną i pozbawioną istotnych działań niepożądanych terapią AZS.
  Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, bariera naskórkowa, terapia proaktywna, miejscowe inhibitory kalcyneuryny, Pimekrolimus

  Epilacja metodą IPL – możliwe działania niepożądane. Opis przypadku
  IPL epilation – possible side effects. A case report
  Aleksandra Kosmala, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski
  Streszczenie
  Choroby włosów mają ogromny wpływ na jakość życia człowieka. Problem stanowi zarówno wzmożone wypadanie włosów, jak i nadmierne owłosienie. Na przestrzeni lat stosowano różne sposoby redukcji nadmiernego owłosienia. Obecnie do jednej z najskuteczniejszych metod epilacji zalicza się terapię laserową oraz IPL (Intense Pulsed Light). Terapie te nie są jednak pozbawione działań niepożądanych. Do najczęściej występujących skutków ubocznych należą: zmiany skórne (takie jak rumień, plamica, obrzęk, uszkodzenie ciągłości skóry, tj. pęcherze i strupy), zmiany pigmentacji skóry, bliznowacenie oraz infekcje skóry. Autorzy przedstawiają przypadek 36-letniej pacjentki, u której w wyniku epilacji metodą IPL doszło do poparzeń I/II stopnia.
  Słowa kluczowe: fotoepilacja, terapia intense pulsed light, działania niepożądane

  Pęcherzyca paraneoplastyczna – opis przypadku oraz krótki przegląd piśmiennictwa
  Paraneoplastic pemphigus – case report and short literature review
  Pola Dobrowolska
  Streszczenie
  Wprowadzenie:Pęcherzyca paraneoplastyczna jest bardzo rzadkim, potencjalnie śmiertelnym schorzeniem skóry i błon śluzowych występującym u pacjentów z nowotworem, najczęściej hematologicznym.
  Cel pracy:Przedstawienie trudnego diagnostycznie przypadku pacjenta z polimorficznymi zmianami skórnymi i śluzówkowymi.
  Opis przypadku:Przypadek dotyczy 66-letniego mężczyzny z nowotworem limfoproliferacyjnym w wywiadzie, który zgłosił się na oddział dermatologiczny z powodu zmian nadżerkowych w obrębie jamy ustnej i rozsianych zmian rumieniowo-grudkowych. Zmiany te w badaniu histopatologicznym opisano jako „najbardziej odpowiadające liszajowi płaskiemu”. Po dwóch tygodniach od pierwszej hospitalizacji w badaniu dermatologicznym stwierdzono liczne nowe zmiany o innej morfologii niż uprzednio: rumieniowo-obrzękowe, nadżerkowe i pęcherzowe. Wysunięto podejrzenie pęcherzycy paraneoplastycznej. W trakcie leczenia doustnymi glikokortykosteroidami zmiany skórne ustąpiły. U pacjenta stwierdzono jednak postępującą duszność. Pomimo leczenia pacjent zmarł.
  Wnioski:Przedstawiony przypadek oraz dane z piśmiennictwa wskazują, że diagnostyka pęcherzycy paraneoplastycznej może nastręczać poważne trudności.
  Słowa kluczowe: zespół paraneoplastyczny, polimorficzne zmiany skórne, zmiany skórnośluzówkowe, liszaj płaski, zarostowe zapalenie oskrzelików

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz
  Streszczenie
  Atopowe zapalenie skóry jest częstą chorobą wieku dziecięcego, dotyczącą około 20% dzieci. To choroba uwarunkowana dziedzicznie, ale wpływ na jej ujawnienie mają czynniki środowiskowe. Dynamika wzrostu zachorowań w krajach uprzemysłowionych jest bardzo duża, dlatego atopowe zapalenie skóry stanowi istotny problem zarówno leczniczy, jak i profilaktyczny. Możemy zatem wpłynąć na kliniczną manifestację, stosując profilaktykę pierwotną. Termin ,,pokrzywka” odnosi się do całej grupy schorzeń, których głównym objawem jest wykwit o charakterze bąbla pokrzywkowego. Wykwitom podstawowym często towarzyszą inne objawy ze strony skóry i tkanki podskórnej oraz narządów wewnętrznych. Pokrzywka jest objawem wielu schorzeń. U dzieci jest ona najczęściej spowodowana współistniejącą infekcją wirusową, która nie wymaga hospitalizacji. Dziecko od pierwszych minut epizodu pokrzywki powinno jednak pozostać pod opieką lekarską przez kilka godzin ze względu na możliwość anafilaksji lub – u dzieci najmłodszych – narastającego obrzęku krtani. Małe dzieci często zapadają na wirusowe infekcje dróg oddechowych. W wielu przypadkach do leczenia włączony jest antybiotyk. Czasami obok objawów infekcji pojawia się pokrzywka. W tym przypadku trudno stwierdzić, co ją wywołało (wirus czy lek?), a w jej leczeniu zaleca się eliminację czynnika sprawczego, należy zatem odstawić antybiotyk. Nie zaleca się podawania antybiotyku z danej grupy również na dalszym etapie leczenia ze względu na możliwość wystąpienia objawów anafilaksji.
  Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, profilaktyka pierwotna, pokrzywka, objawy towarzyszące, postępowanie

  Nowe prawo unii europejskiej związane z ochroną danych osobowych podczas prowadzenia działalności leczniczej – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 Z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Rafał Patryn

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 9. Dermatologia Praktyczna 6/2017

  Dermatologia Praktyczna 6/2017

  Obturacyjny bezdech senny u osób z chorobami skóry
  Obstructive sleep apnea among people with skin diseases
  Franciszek Seneczko
  Streszczenie
  Zaburzenia snu wpływają negatywnie na wszystkie układy organizmu – prowadzą do wzrostu zachorowalności na inne choroby, podwyższenia odczuwania bólu, obniżenia jakości życia oraz zwiększają ryzyko śmiertelności. Wyróżnia się ok. 80 typów zaburzeń snu. Spośród nich, poza różnymi postaciami bezsenności (insomnia), do najbardziej rozpowszechnionych form zaburzeń oddychania w czasie snu (sleep disordered breathing) należy obturacyjny bezdech senny (obstructive sleep apnea), określany również jako zespół obturacyjnego bezdechu sennego (obstructive sleep apnea syndrome). Jest to zaburzenie przewlekłe i rozpowszechnione, kojarzone także z wieloma chorobami ogólnymi, również z niektórymi chorobami dermatologicznymi. W pracy omówiono choroby dermatologiczne kojarzone z obturacyjnym bezdechem sennym, najbardziej rozpoznane (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, czerniak, zespół Sjögrena, sarkoidoza, choroba Behçeta) oraz inne, opisywane kazuistycznie.
  Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, zespół metaboliczny, otyłość, dyslipidemia, choroby skóry, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, czerniak złośliwy, zespół Sjögrena, sarkoidoza, choroba Behçeta

  Różnicowanie ŁZS i AZS wieku niemowlęcego
  The differential diagnosis of seborrheic dermatitis and atopic dermatitis in infancy
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Joanna Krzysiek, Aleksandra Kobusiewicz, Andrzej Kaszuba
  Streszczenie
  Wśród wielu chorób, z jakimi lekarz może mieć do czynienia w praktyce dermatologicznej u dzieci, wymienia się dwie, które często sprawiają trudności diagnostyczne, a w konsekwencji również lecznicze. Choroby te mogą współistnieć w określonym przedziale czasowym. Mowa tu o łojotokowym i atopowym zapaleniu skóry wieku niemowlęcego. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania tych dwóch jednostek chorobowych wymagających podobnego leczenia przeciwzapalnego, a w przypadku atopowego zapalenia skóry także właściwej emolientacji.
  Słowa kluczowe: niemowlęta, łojotokowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, różnicowanie

  Rola przewlekłej niewydolności żylnej w rozwoju wyprysku podudzi
  The role of chronic venous insuffi ciency in the development of crural eczema
  Witold Owczarek
  Streszczenie
  Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) oraz wyprysk podudzi będący jej konsekwencją, stanowią istotny problem społeczny. Podstawową przyczyną PNŻ jest nadciśnienie żylne, definiowane jako stan zaburzonego odpływu i zastoju żylnego u pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej, wskutek refluksu, zwężenia lub niedrożności żył bądź ich współwystępowania. Nadciśnienie żylne wpływa na rozwój zmian patologicznych zarówno w obrębie żył, jak i tkanek znajdujących się wokół naczyń. Zmiany skórne występujące w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej są spowodowane przede wszystkim trwającym procesem zapalnym. Mikroangiopatia w przebiegu PNŻ jest przyczyną uszkodzenia bariery naskórkowej i czynnikiem podstawowym patogenezy wyprysku podudzi skóry u tej grupy chorych. Leczenie wyprysku podudzi jest niezwykle trudne z uwagi na wzajemnie oddziaływanie nieprawidłowych procesów naczyniowo-zapalnych. Skuteczna terapia powinna obejmować wszystkie elementy patogenezy choroby, tzn.: leczenie nadciśnienia żylnego, poprawę funkcji barierowej skóry oraz leczenie wyprysku podudzi. Z tego powodu poprawa zaburzeń żylnych w przebiegu PNŻ, m.in. poprzez zastosowanie sulodeksydu, może istotnie wpłynąć na przebieg wyprysku podudzi.
  Słowa kluczowe: wyprysk podudzi, przewlekła niewydolność żylna, sulodeksyd

  Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w codziennej praktyce dermatologicznej
  Application of reflectance confocal microscopy in a daily dermatology practice
  Joanna Łudzik, Alexander Witkowski, Adrian Chwojnicki
  Streszczenie
  Nowotwory skóry to najczęściej występujące nowotwory w populacji światowej, o wyraźnej tendencji wzrostowej. Poprawa wczesnej diagnostyki nowotworów skóry jest ważna w populacji polskiej, gdyż zachorowalność odnotowana w większości rejestrów w kraju jest poniżej średniej europejskiej. Nowoczesna technologia obrazowania, jaką jest refleksyjna mikroskopia konfokalna (reflectance confocal microscopy − RCM), stosowana w codziennej praktyce, przyczynia się do poprawy wczesnej diagnostyki nowotworów skóry. Badanie histopatologiczne nadal pozostaje złotym standardem w rozpoznaniu nowotworów skóry, lecz rozpowszechnienie RCM z pewnością doprowadzi do ograniczenia potrzeby wykonywania inwazyjnych i niepotrzebnych biopsji diagnostycznych. Czułość oceny jest wyższa dla doświadczonych użytkowników RCM w porównaniu z nowo wyszkolonymi osobami w odczycie obrazów (91% vs. 84,8%), ale swoistość diagnozy jest zbliżona (80% vs. 77,9%). Na podstawie przedstawionych przypadków – łagodnego rogowacenia liszajowatego i znamienia o cechach atypii – pokazano, że refleksyjna mikroskopia konfokalna jest pomocna w precyzyjnym diagnozowaniu. Pozwala na identyfikację lub wykluczenie proliferacji atypowych melanocytów wokół mieszków włosowych, komórek pagetoidalnych w naskórku oraz innych zmian na granicy skórno-naskórkowej – typowych dla czerniaka. Obserwuje się wyraźne korzyści dla systemu zdrowotnego wynikające ze zmniejszenia obciążenia finansowego, jakie stanowią koszty procedur chirurgicznych i patologicznych. Istotna jest również redukacja przepełnionych list oczekujących na zabiegi dermatochirurgiczne i biopsje zmian oraz – będące ich konsekwencją – ryzyko opóźnionej diagnozy, zwłaszcza w przypadku niejednoznacznych zmian skórnych.
  Słowa kluczowe: znamię, dermoskopia, refleksyjna mikroskopia konfokalna

  Świerzb – wielki naśladowca? Najnowsze doniesienia dotyczące świerzbu oraz opis przypadku
  Scabies – the great imitator? Recent reports on scabies and a case report
  Aleksandra Kosmala, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski
  Streszczenie
  Wprowadzenie: Świerzb jest szeroko rozpowszechnioną, zakaźną i upośledzającą codzienne funkcjonowanie chorobą pasożytniczą, która dotyczy wszystkich grup socjoekonomicznych. Zazwyczaj rozpoznanie ustalane jest na podstawie obrazu klinicznego, jednak świerzb może imitować inne choroby dermatologiczne, co znacznie utrudnia ostateczną diagnozę. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najnowszych danych dotyczących świerzbu oraz prezentacja przypadku infestacji świerzbowcem ludzkim diagnozowanym początkowo jako lymphomatoid papulosis.
  Opis przypadku: Przedstawiono przypadek pacjenta przyjętego do Kliniki Dermatologii w celu diagnostyki rozsianych zmian skórnych o charakterze guzków oraz grudek barwy różowobrązowej, zlokalizowanych na całym ciele, z towarzyszącym intensywnym świądem, nasilającym się nocą. Początkowo podejrzewano lymphomatoid papulosis – pierwotnie skórnego chłoniaka z limfocytów T CD30+. W wyniku szerokiej diagnostyki rozpoznano jednak świerzb guzkowy.
  Wnioski: Mimo że świerzb jest chorobą pasożytniczą znaną od wielu stuleci, z uwagi na swą różnorodność obrazu klinicznego nadal stanowi istotny problem diagnostyczny dla lekarzy, w tym także doświadczonych specjalistów. Poszukiwanie swoistej, czułej i łatwej w wykonaniu metody diagnostycznej choroby powinno być jednym z priorytetów współczesnej dermatologii.
  Słowa kluczowe: świerzb, świąd, lymphomatoid papulosis, guzki

  Zmiany skórne w chorobach tarczycy
  Skin changes in thyroid diseases
  Karolina Olek-Hrab, Zygmunt Adamski
  Streszczenie
  Wśród wielu chorób endokrynologicznych na szczególną uwagę z punktu widzenia dermatologicznego zasługują zaburzenia tarczycy. Prawidłowa funkcja tego gruczołu odpowiada za szereg fizjologicznych procesów w organizmie. Zaburzenia tarczycy prowadzą do jej nadczynności lub niedoczynności, a także do zapalenia bądź powstawania nowotworów, co objawia się w postaci określonych zmian obserwowanych na skórze. W niniejszym artykule zostały omówione najczęstsze zmiany skórne towarzyszące wyżej wymienionym chorobom tarczycy. Wydaje się, że prawidłowe postępowanie diagnostyczne może przyczynić się do szybkiego ustalenia rozpoznania, a włączenie odpowiedniego leczenia wpływa na poprawę zarówno problemów endokrynologicznych, jak i dermatologicznych.
  Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, zapalenie tarczycy, rak tarczycy

  Charakterystyka kliniczna świądu wodnego u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi
  Tłumaczenie artykułu:
  Clinical characteristics of aquagenic pruritus in patients with myeloproliferative neoplasms
  C. Le Gall-Ianotto, E. Brenaut, M. Gouillou, K. Lacut, E. Nowak, A. Tempescul, C. Berthou, V. Ugo, J.L. Carré, L. Misery, J.C. Ianotto
  Tłumaczenie: lek. Joanna Krzysiak
  Sprawozdanie z XI konferencji edukacyjnej „Andrzejki dermatologiczne 2017”
  Zofia Gerlicz-Kowalczuk
  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz
  Streszczenie
  W pierwszej fazie AZS dominuje suchość skóry, która jest uwarunkowana genetycznym defektem białka filagryny. Na skutek działania czynników środowiskowych suchość ta nasila się, prowadząc do objawiania się choroby w postaci ognisk rumieniowo-złuszczających. Zmianom tym towarzyszy świąd. Właściwa emolientacja prowadzi do zredukowania zmian i ustąpienia objawów. Jeśli zaczerwienienie i szorstkość skóry utrzymują się mimo właściwej pielęgnacji, należy rozważyć rzadką, przewlekłą, zapalno-proliferacyjną chorobę skóry – łupież czerwony mieszkowy, który charakteryzuje się występowaniem dużego złuszczania, z okołomieszkowym stanem zapalnym i rogowaceniem. Ogniska szerzą się obwodowo i stopniowo się zlewają, powodując erytrodermię, z pozostawieniem ,,rezerw” skóry niezmienionej. Dla ustalenia rozpoznania konieczne jest wykonanie biopsji.W 7% przypadków klasycznej postaci świerzbu występują spoiste, czerwonobrunatne albo czerwonofioletowe guzki z nasilonym świądem (tzw. guzki przetrwałe). Nie są one zakaźne i mogą utrzymywać się przez kilka tygodni/miesięcy. Jeśli pomimo leczenia nie widać regresji zmian skórnych, należy zastanowić się, czy pacjent choruje wyłącznie na świerzb. Warto potrzeć jeden wykwit na ciele chorego, by odczytać objaw Dariera. Dodatni objaw Dariera nasuwa podejrzenie pokrzywki barwnikowej. Rozstrzygające jest w tym wypadku badanie histopatologiczne. Nietrzymanie barwnika jest rzadką genodermatozą, w której zmianom skórnym mogą towarzyszyć inne anomalie rozwojowe narządów i układów. Zmiany skórne układają się wzdłuż linii Blaschko. Ujawniają się w życiu płodowym lub w pierwszych tygodniach życia. Mają różnorodny charakter, w zależności od stadium choroby. Zaleca się konsultacje genetyczne oraz badania mające na celu wykrycie anomalii rozwojowych i leczenie miejscowe, które zapobiegnie infekcjom w okresie zapalnym (w stadium pęcherzykowym).Dzieci podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z kalendarzem szczepień w danym kraju. Odczyn po szczepieniu jest efektem zainicjowanej reakcji układu odpornościowego na podanie szczepionki i jest zazwyczaj spodziewaną reakcją organizmu. Do miejscowych odczynów poszczepiennych należą: bolesny obrzęk i zaczerwienienie w miejscu podania, powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia. Rzadziej może występować odczynupęcherzowy. W większości odczynów miejscowych wystarcza leczenie objawowe.
  Słowa kluczowe: AZS, łupież czerwony mieszkowy, świerzb, pokrzywka barwnikowa, nietrzymanie barwnika, odczyny poszczepienne

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 10. Dermatologia Praktyczna 5/2017

  Dermatologia Praktyczna 5/2017

  Manifestacje dermatologiczne chorób układu pokarmowego. Część II: Dziedziczne zespoły predysponujące do rozwoju raka jelita grubego
  Cutaneous manifestations of gastrointestinal disease. Part II: The hereditary syndromes which predispose to the development of the colorectal cancer
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  W rozwoju raka jelita grubego istotną rolę odgrywają patologie poprzedzające, które wcześnie rozpoznane mogą być użyteczne w postępowaniu prewencyjnym. Należą do nich dziedziczne zespoły polipowate, zespoły z polipami hamartomatycznymi oraz dziedziczne zespoły niepolipowate. Wszystkie wykazują określone cechy genotypowe i fenotypowe. Do cech fenotypowych zalicza się również objawy skórne, które mogą współwystępować ze zmianami polipowatymi czy nawet nowotworowymi jelita lub je poprzedzać. Wczesne rozpoznanie zmian skórnych może wskazać problem zasadniczy.
  Słowa kluczowe:rodzinna polipowatość gruczolakowata, dziedziczna polipowatość żołądkowo-jelitowa, polipy jelita, rak jelita grubego, zaburzenia hamartomatyczne, zespół Gardnera, zespół Turcota, zespół Peutza-Jeghersa, zespół Cowden, choroba Lhermitte’a-Duclos, zespół Bannayana-Rileya-Ruvalcaby, zespół Lyncha, zespół Muira-Torre’a

  Podobieństwo etiopatogenetyczne bielactwa nabytego i łysienia plackowatego. Wspólne perspektywy leczenia inhibitorami kinaz JAK (Janus kinases)
  Etiopathogenetic similarities of vitiligo and alopecia areata. Common perspectives for treatment with JAK kinases inhibitors (Janus kinases)
  Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Tabara, Aleksandra Kobusiewicz, Joanna Krzysiek, Małgorzata Dominiak, Anna Żuchowska, Anna Zalewska-Janowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Bielactwo nabyte (vitiligo) i łysienie plackowate (alopecia areata) są częstymi schorzeniami skóry na tle autoimmunologicznym. Klinicznie bielactwo objawia się miejscowym bądź też uogólnionym odbarwieniem skóry, co odpowiada degradacji melanocytów w warstwie podstawnej naskórka. Łysienie plackowate charakteryzuje się występowaniem dobrze odgraniczonych ognisk pozbawionych włosów, zlokalizowanych głównie na skórze owłosionej głowy, jak również w innych obszarach ciała. Wiele faktów wskazuje na zbliżoną etiopatogenezę tych schorzeń. Obie dermatozy są związane z częstszym współwystępowaniem innych chorób autoimmunologicznych oraz mają wspólne genetyczne czynniki ryzyka. Bielactwo i łysienie plackowate określa się jako choroby IFN-γ zależne. Rozwój terapii ukierunkowanej na ścieżki immunologiczne Th1/IFN-γ może w przyszłości doprowadzić do opracowania skutecznej metody leczniczej obu schorzeń.
  Słowa kluczowe:bielactwo, łysienie plackowate, etiopatogeneza, cytokiny, inhibitory kinaz janusowych, inhibitory JAK

  Rola podłoża w lekach stosowanych w dermatologii
  The role of substrate in drugs used in dermatology
  Monika Sikorska, Roman Nowicki

  Streszczenie
  W dermatologii wśród leków podawanych miejscowo szerokie zastosowanie mają steroidy. Ich właściwości przeciwzapalne, antyproliferacyjne i immunosupresyjne wykorzystuje się w terapii takich schorzeń, jak: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca i liszaj płaski. Do produktów medycznych stosowanych w zależności od podłoża należą: maści, kremy, żele, roztwory i szampony. Preparaty te można również podzielić na leki oryginalne i odtwórcze (generyczne). Generyki zawierają tę samą substancję czynną co oryginalne, różnią się jednak m.in. substancjami pomocniczymi, niemającymi wpływu farmakologicznego na leczony organizm. Składniki pomocnicze zwiększają trwałość aktywnych substancji, nadają właściwą postać leku, decydują o cechach fizycznych leku, poprawiają wygląd produktu leczniczego, wpływają na szybkość uwalniania oraz wchłaniania substancji leczniczej (zwiększają biodostępność). Ze względu na zróżnicowany skład substancji pomocniczych leki odtwórcze i oryginalne mogą różnić się trwałością produktów oraz stopniem wchłaniania preparatu.
  Słowa kluczowe:leki miejscowe, podłoża w lekach, steroidy, leki generyczne

  Zastosowanie niebieskiego światła w leczeniu łuszczycy – przegląd piśmiennictwa
  The use of blue light in psoriasis treatment – literature review
  Joanna Narbutt, Igor A. Bednarski, Aleksandra Lesiak

  Streszczenie
  Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą chorobą skóry, dotyczącą ok. 2% populacji ogólnej. Nową metodą leczenia łuszczycy o łagodnym i umiarkowanym nasileniu jest fototerapia, wykorzystująca niebieskie światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne (light-emitting diode – LED). Wciąż jednak jest mało badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo tej metody leczenia łuszczycy. W artykule podsumowano aktualne badania dotyczące terapii łuszczycy z wykorzystaniem niebieskiego światło emitowanego przez diody elektroluminescencyjne. Uwzględniono badania, w których niebieskie światło zostało wykorzystane w leczeniu tej choroby. Autorzy doszli do wniosku, że stosowanie niebieskiego światła emitowanego przez diody elektroluminescencyjne zmniejsza nasilenie zmian łuszczycowych. Terapia z wykorzystaniem urządzenia emitującego niebieskie światło jest bezpieczna i pozbawiona poważnych działań niepożądanych.
  Słowa kluczowe:łuszczyca, fototerapia, niebieskie światło

  Hidradenitis suppurativa – etiopatogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie (aktualny stan wiedzy)
  Hidradenitis suppurativa – etiopathogenesis, clinical features, diagnosis and treatment (current knowledge)
  Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Ropnie mnogie pach/trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa – HS/acne inversa) to przewlekła, nawracająca, zapalna, ciężka skórna choroba mieszków włosowych, zazwyczaj występująca po okresie dojrzewania jako bolesne, głębokie zmiany zapalne w obszarach lokalizacji gruczołów apokrynowych, najczęściej w okolicach pach, pachwin i okolicy anogenitalnej. Częstość występowania HS w Europie wynosi 1%. Ropnie mnogie pach wiążą się ze schorzeniami współistniejącymi, takimi jak: otyłość, zespół metaboliczny, choroby zapalne jelit, spondyloartropatie. Hidradenitis suppurativa znacząco obniża jakość życia, prowadzi do depresji, stygmatyzacji, niezdolności do pracy, niekorzystnie wpływa na zdrowie seksualne. Uważa się, że patogeneza HS jest oparta na okluzji mieszka włosowego i prowadzi do limfocyto-histiocytarnego zapalenia okołomieszkowego. Terapia HS powinna być oparta na europejskich wytycznych dla hidradenitis suppurativa oraz dowodowym podejściu uwzględniającym wiarygodność i siłę rekomendacji badań. Miejscowo nawracające zmiany mogą być usuwane chirurgicznie, natomiast leczenie farmakologiczne zarówno w monoterapii, jak i skojarzeniu z radykalną resekcją jest bardziej odpowiednie przy rozleglejszych zmianach. Leczenie farmakologiczne może obejmować podawanie antybiotyków (klindamycyny z ryfampicyną, tetracykliny), acytretyny i terapię biologiczną (adalimumab, infliksymab). Leczenie adjuwantowe polega na zwalczaniu bólu, terapii nadkażeń bakteryjnych, redukcji masy ciała i zaprzestaniu palenia.
  Słowa kluczowe:ropnie mnogie pach, trądzik odwrócony, europejskie wytyczne dla HS

  Praktyczne aspekty stosowania klasycznych leków ogólnoustrojowych w łuszczycy
  Systemic treatment of psoriais vulgaris – practical aspects
  Daria Wojtczyk, Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Jacek Szepietowski

  Streszczenie
  Cyklosporyna, metotreksat i acytretyna są preparatami często stosowanymi w dermatologii. Leki te pozwalają na osiągnięcie poprawy stanu klinicznego pacjentów z wieloma ciężkimi dermatozami. Na łuszczycę zwykłą cierpi 1-3% populacji, a leczenie tej jednostki chorobowej nadal w wielu przypadkach stanowi wyzwanie terapeutyczne. Przed włączeniem leczenia ogólnoustrojowego konieczna jest prawidłowa kwalifikacja chorych, a następnie uważne monitorowanie terapii. Leczenie cyklosporyną prowadzi się zwykle do 2 lat – nawet mimo dobrej odpowiedzi klinicznej, natomiast długość terapii acytretyną i metotreksatem nie jest ściśle określona. Leki można stosować dopóki przynoszą korzystny efekt i nie występują poważne działania niepożądane.
  Słowa kluczowe:cyklosporyna, metotreksat, acytretyna, terapia systemowa

  Pęcherzyca IgG/IgA o obrazie klinicznym łuszczycy łojotokowej – opis przypadku
  Pemphigus IgG/IgA mimicking seborrheic psoriasis – case report
  Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Tomaszewska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Pęcherzyca to określenie grupy dermatoz pęcherzowych, przyczyną których jest autoimmunizacja wobec desmosomalnych białek strukturalnych naskórka. Reakcje mediowane przeciwciałami IgG prowadzą do pęcherzycy zwykłej lub liściastej. Wyróżnia się również pęcherzycę bujającą, opryszczkowatą, paraneoplastyczną oraz pęcherzycę IgA (typu podrogowej dermatozy krostkowej lub typu śródnaskórkowej dermatozy neutrofilowej). Znacznie rzadziej uwzględniana w klasyfikacjach jest pęcherzyca IgG/IgA. W artykule przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny hospitalizowanego z podejrzeniem łuszczycy łojotokowej, u którego dzięki badaniom metodami immunofluorescecji bezpośredniej oraz pośredniej, udało się postawić rozpoznanie pęcherzycy IgG/IgA.
  Słowa kluczowe:pęcherzyca IgG/IgA, desmogleina 1, choroby pęcherzowe

  Pemfigoid błon śluzowych, odmiana Brustinga-Perry’ego – opis przypadku
  Mucous membrane pemphigoid, Brusting-Perry variety – case report
  Anna Arska-Brot, Kamila Kaszubiak, Małgorzata Jeziorna

  Streszczenie
  Pemfigoid błon śluzowych (mucous membrane pemphigoid – MMP) to rzadka autoimmunologiczna choroba, często powodująca trudności diagnostyczno-terapeutyczne. Zaliczany jest do grupy podnaskórkowych chorób pęcherzowych, które goją się z pozostawieniem blizn. Występuje głównie u osób starszych, częściej u kobiet. Zmiany dotyczą zazwyczaj błon śluzowych, znacznie rzadziej skóry. W pracy opisano przypadek 78-letniego mężczyzny z rozległym, niegojącym się owrzodzeniem w okolicy czołowo-ciemieniowej skóry owłosionej głowy, u którego na podstawie obrazu klinicznego oraz badań immunofluorescencyjnych ustalono rozpoznanie pemfigoidu bliznowaciejącego, odmiany zlokalizowanej Brustinga-Perry’ego.
  Słowa kluczowe:pemfigoid błon śluzowych, pemfigoid bliznowaciejący, odmiana Brustinga-Perry’ego

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Pierwsze objawy pokrzywki barwnikowej pojawiają się typowo w okresie niemowlęcym i we wczesnym dzieciństwie. U niemowląt i małych dzieci, zwłaszcza poniżej 2-3. roku życia, w obrębie wykwitów może dochodzić do tworzenia się pęcherzy. Przerwanie pokrywy pęcherza, np. wskutek drapania, stanowi wrota zakażenia dla wszechobecnych bakterii, zwłaszcza gronkowca złocistego. Zaburzenia w obrębie którejkolwiek części paznokcia mogą spowodować powstanie charakterystycznych objawów klinicznych. Najczęstszymi przyczynami tych zaburzeń w wieku dziecięcym są powikłania pourazowe. Uraz mechaniczny zwykle dotyczy palucha, ponieważ jest on najbardziej wysunięty. Uraz może być jednorazowy, ale może być również przewlekle powtarzany wskutek noszenia obuwia z czubkami, z odkrytymi palcami lub źle dopasowanego, zwłaszcza w dzieciństwie, gdy stopy rosną. Te małe urazy ostatecznie prowadzą do zaburzenia wzrostu paznokcia, m.in. onychogryfozy (zakrzywienia płytki paznokciowej). Odczyn fototoksyczny jest sumarycznym wynikiem fotouwrażliwienia komórek skóry i jednoczesnego lub następczego działania promieniowania UV. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić oparzenia słoneczne i cieplne, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, fototoksyczne reakcje polekowe, zapalenie tkanki podskórnej oraz infekcje, spośród których najwięcej trudności może budzić liszajec pęcherzowy i wczesna faza półpaśca. W etiopatogenezie AZS istotną rolę odgrywają interakcje między genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami struktury i funkcji bariery naskórkowej, pierwotnej oraz adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, a także czynnikami infekcyjnymi i środowiskowymi. Dziecko może być obarczone dodatnim wywiadem atopowym, ale nie ma podstaw anatomicznych ani fizjologicznych do ujawnienia się tego defektu genetycznego w okresie noworodkowym. Przy badaniu noworodka należy pamiętać o złuszczaniu fizjologicznym, które jest naturalną konsekwencją zmiany środowiska, w jakim płód przebywał w łonie matki.
  Słowa kluczowe: pokrzywka barwnikowa, odczyn poszczepienny BCG, onychogryfoza, odczyn fototoksyczny, atopowe zapalenie skóry, złuszczanie fizjologiczne noworodków

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej