I. Zasady etyki publikacyjnej oraz procedura recenzji monografii

Wydawnictwo Czelej dba o standardy etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej publikowanych prac oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat, ghostwriting, guest authorship.

Podstawą naszych działań są wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE), a także wskazania Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME) i Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME), które stanowią obecnie wzór najlepszych praktyk dla wydawców medycznych.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

1. Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z monografią lub artykułem oświadczenia o oryginalności treści (praca nigdzie nieopublikowana). Wydawnictwo ma prawo zweryfikować oryginalność pracy przy użyciu programu antyplagiatowego.
2. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania pracy (w tym tekstu, zdjęć, grafik, wykresów, wykonanych badań itd.). Ma to na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywania udziału w powstaniu publikacji osób innych niż oficjalnie wymienione.
3. Autor nie powinien podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację. Ma to na celu uniknięcie sytuacji określanej jako tzw. guest authorship.
4. W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie swój wkład autorski w powstanie pracy.
5. Autorzy są proszeni o zadeklarowanie braku konfliktu interesów lub jego opisanie, w tym ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych powiązań, które mogą być postrzegane jako mające wpływ na obiektywność przygotowanej pracy.
6. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu lub ze środków innej instytucji niż jednostka zatrudniająca autora czy stowarzyszenia, zobowiązany jest on podać tę informację wraz z numerem grantu.
7. Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj.


PROCEDURA RECENZJI MONOGRAFII NAUKOWYCH

1. Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Z listy recenzentów, będących ekspertami w danej dziedzinie naukowej, opracowanej przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa, Wydawnictwo wybiera dwóch niezależnych recenzentów, którym przesyła manuskrypt do recenzji naukowej.
3. Lista recenzentów, o której mowa powyżej, nie jest znana autorowi monografii.
4. Autor ma prawo wskazać potencjalnych recenzentów, w przypadku których występuje uzasadniony konflikt interesów.
5. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem.
6. Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu (wzór formularza do pobrania). Recenzent może przesłać wraz z recenzją własne komentarze dotyczące recenzowanej pracy.
7. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
9. Zgodnie z praktyką wydawniczą, imiona i nazwiska recenzentów mogą być umieszczone na stronie redakcyjnej monografii.


II. Zasady etyki publikacyjnej oraz procedura recenzji w czasopismach naukowych

1. Wydawnictwo Czelej stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom wydawniczym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) oraz wymaga tego od Redakcji wydawanych czasopism.
2. Przed złożeniem pracy należy zapoznać się z Regulaminem publikowania prac dostępnym na stronie internetowej wybranego czasopisma i przygotować ją zgodnie z podanymi wytycznymi (zob. poniżej: Instrukcje dla autorów artykułów).


INSTRUKCJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Autorzy planujący publikację artykułu proszeni są o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych czasopism.

Acta Haematologica Polonica
https://actahaematologicapolonica.com/a3942/Instrukcje-dla-autorow---Guide-for-authors.html/m770

Dermatologia Praktyczna
https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a72/Regulamin-publikowania-prac.html/m133

Gastroenterologia Praktyczna
https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a162/Regulamin-publikowania-prac.html/m118

Magazyn Stomatologiczny
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a48/Regulamin-publikacji.html/m58

Neurologia Praktyczna
https://neurologia-praktyczna.pl/a599/Regulamin-publikowania-i-tryb-recenzowania-prac.html/m259

Przegląd Pediatryczny
https://przegladpediatryczny.pl/a2789/Regulamin-publikowania-prac.html/m574

III. Podstawa prawna

1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152).

 

 

Pliki do pobrania:

Ankieta osobowa
Formularz recenzji
Oświadczenie o prawach autorskich
Propozycja wydawnicza

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej