Zasady etyki publikacji

Mając na względzie rozwój nauki i wiedzy medycznej, Wydawnictwo dba o najwyższe standardy etyczne dotyczące publikacji swoich książek oraz czasopism. Korzysta w tym zakresie z wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics – COPE): https://publicationethics.org/files/editable-bean/COPE_Core_Practices_0.pdf.

Poniżej przedstawiono obszary szczególnej wagi:

 • Poważne traktowanie wszelkich przesłanek sugerujących przypadki nierzetelności naukowej. Są one konsultowane ze specjalistami w danej dziedzinie i eliminowane.

 • Dbałość o transparentność w zakresie autorstwa i współautorstwa. Autorzy muszą jednoznacznie określić swój wkład w wymiarze procentowym oraz merytorycznym.

 • Szacunek dla własności intelektualnej – dbałość o uzyskanie wszelkich praw autorskich i licencji.

 • Sygnalizowanie potencjalnych konfliktów interesów w przypadku poszczególnych publikacji.

 • Publikowanie prac powstałych na podstawie badań przeprowadzanych z zachowaniem zasad etycznych (w zakresie traktowania poddawanych badaniom ludzi, wykorzystywania zwierząt, przetwarzania poufnych danych, praktyk biznesowych).

 • Jasno określony system recenzowania, zapewniający obiektywność ocen.

 • Wydawnictwo umożliwia prowadzenie debat po opublikowaniu prac naukowych. Dyskusje mogą być prowadzone na przykład w postaci listów do redakcji.


Zgłaszanie artykułów

Przed złożeniem pracy należy zapoznać się z regulaminem publikowania prac dostępnym na stronie internetowej wybranego czasopisma i przygotować ją zgodnie z podanymi wytycznymi (zob. część pt. Instrukcje dla autorów).
Na oświadczeniu dotyczącym praw autorskich (s. 2) należy podać procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy. Po wpłynięciu pracy do Wydawnictwa uznaje się, że wszyscy autorzy akceptują jej ostateczną treść.
Autor jest proszony również o podanie swojego identyfikator naukowca (Open Researcher and Contributor ID – ORCID).
W artykule należy podać dane kontaktowe autora korespondencyjnego (imię i nazwisko, afiliacja, adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu). Jeśli któryś z autorów jest związany z firmą sponsorującą/finansującą, należy podać te informacje na końcu pracy, w sekcji: Konflikt interesów, Źródło finansowania, Podziękowania.

Recenzowanie prac

Aby utrzymać wysokie standardy publikowania, wszystkie teksty są poddawane szczegółowej recenzji w zamkniętym systemie oceny. Recenzenci są anonimowi, a wersja artykułu sprzed publikacji nie jest udostępniana.

Szczegółowa procedura recenzowania:

 1. Autor (autorzy) przysyła artykuł – w formie elektronicznej – do Redakcji wybranego czasopisma z prośbą o opublikowanie.

 2. Do pracy powinno zostać dołączone oświadczenie, że nie była ona wcześniej drukowana ani wysyłana do publikacji w innym wydawnictwie lub na portalu internetowym (formularz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej). Obowiązujący tekst oświadczenia jest dostosowany do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej. Zawiera on deklarację o wkładzie każdego z autorów w powstanie pracy.

 3. Prace nadesłane do Wydawnictwa są poddawane formalnej ocenie redakcyjnej i opracowaniu językowemu. Jeśli artykuł nie spełnia przyjętych przez Wydawnictwo kryteriów, może być odrzucony.

 4. Po usunięciu danych identyfikacyjnych autora (autorów) zaakceptowana wstępnie praca jest wysyłana do recenzji.
  Recenzji dokonuje jeden lub dwóch recenzentów, którymi są pracownicy nauki i specjaliści zajmujący się tematyką poruszoną w pracy lub bardzo zbliżoną.

 5. W procedurze recenzowania są zachowane zasady anonimowości: recenzent (recenzenci) i autorzy nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review process. Celem jest uniknięcie stronniczości.

 6. Recenzenci, działając niezależnie od siebie, oceniają publikację i wysyłają swoje oceny redakcji.

 7. Recenzja musi mieć formę pisemną (np. e-mail) i zawierać jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, dopuszczenie jej do publikacji po uwzględnieniu merytorycznych uwag recenzenta lub odrzucenie.

 8. Autor pracy jest informowany o wyniku recenzji. Może również zapoznać się z jej treścią.

 9. Redakcja, na podstawie ocen, podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim przypadku, Redakcja razem z publikacją odsyła autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów.

 10. Po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi autor ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść odpowiednie zmiany w tekście publikacji.

 11. Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do Redakcji, po czym Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku.

Wskazówki dla recenzentów:

Prosimy uwzględnić w procesie recenzowania następujące kwestie:

 1. Generalna ocena zawartości merytorycznej oraz struktury tekstu.

 2. Formułowanie zaleceń dotyczących zmian i poprawek, które muszą zostać wprowadzone przez autora – z rozróżnieniem poprawek o charakterze terminologicznym, definicyjnym i rzeczowym.

 3. Jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy poziom pracy odpowiada wymogom stawianym tego typu publikacjom.  


Instrukcje dla autorów

Autorzy planujący publikację proszeni są o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych czasopism.

Acta Haematologica Polonica
https://actahaematologicapolonica.com/a3942/Instrukcje-dla-autorow---Guide-for-authors.html/m770

Dermatologia Praktyczna
https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a72/Regulamin-publikowania-prac.html/m133

Gastroenterologia Praktyczna
https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a162/Regulamin-publikowania-prac.html/m118

Magazyn Stomatologiczny
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a48/Regulamin-publikacji.html/m58

Neurologia Praktyczna
https://neurologia-praktyczna.pl/a599/Regulamin-publikowania-i-tryb-recenzowania-prac.html/m259

Przegląd Pediatryczny
https://przegladpediatryczny.pl/a2789/Regulamin-publikowania-prac.html/m574

Propozycja wydawnicza

Autorzy planujący publikację książki proszeni są o wypełnienie formularza.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta osobowa
Oświadczenie o prawach autorskich
Propozycja wydawnicza

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej