Dermatologia Praktyczna

dermatologia-praktyczna

Czasopismo oparte na doskonałych artykułach polskich i zagranicznych. Forum dermatologiczne prezentujące praktyczną wiedzę i wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii.

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2

 1. Prenumerata - Dermatologia Praktyczna

  Prenumerata - Dermatologia Praktyczna

  Prenumerata - Dermatologia Praktyczna Dowiedz się więcej
  Cena: 105,00 zł
 2. Dermatologia Praktyczna 4/2017

  Dermatologia Praktyczna 4/2017

  Manifestacje dermatologiczne chorób układu pokarmowego. Część I: Nieswoiste choroby zapalne jelit
  Cutaneous manifestations of gastrointestinal disease. Part I: Inflammatory bowel disease
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Wyniki badań epidemiologicznych, genetycznych i immunologicznych wskazują, że choroby zapalne jelit, stanowiące grupę niejednorodną, rozwijają się na skutek zaburzeń wieloczynnikowych. Nieswoiste choroby zapalne jelit manifestują się głównie jako choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. U podłoża obydwu leży proces zapalny, w chorobie Leśniowskiego-Crohna mogący zajmować cały przewód pokarmowy, a we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – jelito grube i odbytnicę. Toczący się lokalny proces chorobowy wpływa jednak na wiele narządów, wywołując rozmaite patologie pozajelitowe, w tym dotyczące skóry i błon śluzowych. Niekiedy objawy pozajelitowe mogą być nawet bardziej wyniszczające niż samo zapalenie jelit. Zmiany skórne mogą się pojawić w różnych okresach rozwoju chorób podstawowych: wyprzedzać je, występować z nimi równolegle lub w ich następstwie. W wielu przypadkach są pomocne w ustaleniu wstępnego rozpoznania. W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych manifestacji skórnych omawianych schorzeń przewodu pokarmowego.
  Słowa kluczowe:choroby zapalne jelit, choroby skóry, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, objawy pozajelitowe, objawy ustne, autofagia, interleukina 23

  Łuszczyca u seniorów. Część II: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia
  Psoriasis in elderly. Part II: Efficacy and safety of treatment
  Anna Żuchowska, Magdalena Kręgiel, Anna Jędrowiak, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą, która zajmuje skórę i stawy. Wraz ze starzeniem się populacji rośnie liczba pacjentów po 65. roku życia z łuszczycą. Leczenie łuszczycy u seniorów może być trudne ze względu na choroby współwystępujące i związaną z nimi polipragmazję oraz postępujące upośledzenie funkcji ważnych narządów.
  Słowa kluczowe:łuszczyca, seniorzy, osoby starsze, leczenie, fototerapia

  Metotreksat w świetle najnowszych wytycznych Brytyjskiego Stowarzyszenia Dermatologów
  A review of the latest British Association of Dermatologists’ guidelines dedicated to methotrexate treatment
  Joanna Krzysiek, Katarzyna Tomaszewska, Aleksandra Kobusiewicz, Małgorzata Dominiak, Anna Jędrowiak, Agnieszka Wojciechowska, Sebastian Kłosek, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  W ciągu minionych dekad metotreksat stał się jednym z najpowszechniejszych leków stosowanych w dermatologii i reumatologii. Zebrane doświadczenie zaoowocowało lepszym zrozumieniem wartości leczenia metotreksatem. Dowodem na to są różne wieloośrodkowe randomizowane badania kontrolne, które poszerzają wskazania do stosowania wspomnianego leku w licznych chorobach skóry. Dane zostały opracowane przez brytyjską grupę ekspertów w celu stworzenia konsensusu na temat zastosowania metotreksatu w dermatologii również ze wskazań pozarejestracyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono najistotniejsze informacje zawarte w brytyjskich wytycznych w odniesieniu do zaleceń Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  Słowa kluczowe:metotreksat, dermatologia, rekomendacja, leczenie

  Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część III: Choroby wywołane przez pierwotniaki i zwierzęta
  Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part III: Disorders caused by protozoa and animals
  Radomir Reszke, Adam Reich

  Streszczenie
  Zakażenia przenoszone drogą płciową (sexually transmitted infections – STI) nadal stanowią aktualny problem kliniczny dotyczący wszystkich krajów na świecie. Mnogość czynników etiologicznych i jednoczesne nabywanie zakażenia wieloma patogenami, przy równoczesnych problemach diagnostycznych oraz terapeutycznych sprawiają, że w praktyce klinicznej STI stanowią istotne wyzwanie dla każdego lekarza zajmującego się dermatologią i wenerologią. W niniejszym artykule podsumowano zalecenia odnośnie do STI wywoływanych przez pierwotniaki (rzęsistkowica) oraz zwierzęta (ektopasożyty: świerzb i wszawica), ze szczególnym uwzględnieniem terapii na podstawie aktualnych rekomendacji.
  Słowa kluczowe:zakażenia przenoszone drogą płciową, leczenie, pierwotniaki, zwierzęta

  Trudności w badaniu dermoskopowym zmian chorobowych na twarzy
  Difficulties in facial lesions dermoscopy
  Małgorzata Dominiak, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Aleksandra Kobusiewicz, Katarzyna Zielińska, Ewa Trznadel-Grodzka

  Streszczenie
  Dermoskopia to nieinwazyjna metoda diagnostyki in vivo zmian skórnych, możliwa do przeprowadzenia podręcznym urządzeniem. Powszechnie uznaje się jej przydatność w rozpoznawaniu różnorodnych zmian melano- i niemelanocytowych, a przede wszystkim we wczesnym wykrywaniu czerniaka (melanoma malignum – MM). W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój technik dermoskopowych, a także wzrost zainteresowania obrazowaniem zapalnych oraz infekcyjnych chorób skóry. Szczególne wyzwanie diagnostyczne stanowią wykwity chorobowe na twarzy ze względu na odmienności anatomiczne skóry tej okolicy. Najtrudniejszym zadaniem w dermoskopii twarzy pozostaje różnicowanie MM z łagodnym rogowaceniem liszajowatym (lichen planus-like keratosis – LPLK) i plamami soczewicowatymi (solar lentigo – SL). Współcześnie, kiedy estetyce twarzy przypisuje się istotną rolę w kontaktach społecznych, prawidłowa ocena pomoże ograniczyć niepotrzebne zabiegi chirurgiczne oraz wcześnie wdrażać leczenie zmian złośliwych.
  Słowa kluczowe:dermoskopia twarzy, nowotwory, zmiany łagodne

  Zespół Omenna
  Omenn syndrome
  Anna Jędrowiak, Aleksandra Kobusiewicz, Joanna Krzysiek, Magdalena Kręgiel, Małgorzata Dominiak, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Zespół Omenna jest rzadką, dziedziczoną autosomalnie recesywnie dermatozą, charakteryzującą się ciężkim złożonym niedoborem odporności, erytrodermią, hepatosplenomegalią, uogólnioną limfadenopatią, eozynofilią i podwyższonym poziomem przeciwciał IgE. Wywołany jest mutacją w genach RAG1 i RAG2 oraz w genie ARTEMIS. Schorzenie związane jest z wysoką śmiertelnością.
  Słowa kluczowe:zespół Omenna, erytrodemia noworodkowa, ciężkie złożone niedobory odporności

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Drobnogrudkowe zmiany skórne w pierwszym stadium choroby, zlokalizowane z jednej strony ciała i młody wiek dziecka sugerują rozpoznanie asymetrycznej wysypki dziecięcej. W drugim stadium choroby, gdy zmiany skórne zajmują także stronę przeciwną, mogą być mylone z innymi dermatozami: AZS, zespołem Gianottiego-Crostiego, łupieżem różowym Giberta. Dowiedz się więcej

  Cena: 22,00 zł

  Brak w magazynie

 3. Dermatologia Praktyczna 3/2017

  Dermatologia Praktyczna 3/2017

  Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część II: typy II, IV i V
  Hereditary sensory and autonomic neuropathies – pathogenesis, clinic and treatment. Part II: types II, IV and V
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Należące do grupy neuropatii czuciowych i autonomicznych (HSAN) typy II, IV i V wykazują zróżnicowania genetyczne, anatomiczne, fizjologiczne oraz dotyczące obrazów klinicznych. Istotę HSAN2 stanowi głównie upośledzenie funkcji neuronów obwodowych; czuciowych i autonomicznych. Objawy kliniczne rozwijają się w okresie noworodkowym lub we wczesnym dzieciństwie. Również w dzieciństwie ujawnia się HSAN4, ze względu na dominujące objawy zwana także wrodzoną obojętnością na ból z anhydrozą. Z kolei HSAN5, klasyfikowana jako obojętność na ból z częściową anhydrozą, wykazuje objawy kliniczne podobne do występujących w HSAN4, ale o łagodniejszym przebiegu.
  Słowa kluczowe: HSAN2, HSAN4, HSAN5, choroby demielinizacyjne, wrodzona niewrażliwość na ból, nawracające owrzodzenia, czynnik wzrostu nerwów, anhydroza

  Łuszczyca u seniorów: epidemiologia, charakterystyka kliniczna, choroby współistniejące oraz czynniki wyzwalające. Część I
  Psoriasis in the elderly: epidemiology, clinical aspects, comorbidities and trigger factors. Part I
  Anna Żuchowska, Magdalena Kręgiel, Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Srebrzyńska-Płużańska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Łuszczyca u pacjentów w podeszłym wieku stanowi coraz większe wyzwanie dla praktykujących lekarzy. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa przybywa osób po 65. roku życia cierpiących z powodu szpecących, okaleczających zmian skórnych w przebiegu łuszczycy. Co więcej, wobec występujących u osób starszych chorób współistniejących oraz stosowanych leków na szczególną uwagę zasługują czynniki wyzwalające, które mogą się przyczynić do zaostrzenia zmian skórnych bądź braku efektu leczenia tej choroby. W artykule dokonano także przeglądu doniesień naukowych na temat łuszczycy u osób starszych.
  Słowa kluczowe: łuszczyca, osoby starsze, seniorzy

  Rola mikrobiomu skóry w trądziku pospolitym
  The role of the microbiome in acne vulgaris
  Marta Filo-Rogulska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  W ostatnich latach nastąpił rozkwit badań nad drobnoustrojami bytującymi w organizmie człowieka, zwanymi kolektywnie mikrobiomem. Prawidłowa flora bakteryjna człowieka chroni organizm przed kolonizacją florą patogenną, moduluje nabytą i wrodzoną odporność poprzez wpływ na układ immunologiczny, uczestniczy w procesie trawiennym czy w syntezie witamin. Mikroorganizmy bakteryjne i produkty ich przemiany materii pomagają ponadto w utrzymaniu funkcji barierowej skóry. Badanie zarówno całego składu mikrobiomu, jak i genetycznych oraz metabolicznych zależności pomiędzy poszczególnymi mikroorganizmami stało się możliwe dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technik biologii molekularnej, takich jak analiza bakteryjnego genu 16S rRNA oraz sekwencjonowanie kompletnych genomów bakteryjnych. Zaburzenia mikrobiomu obserwuje się w wielu chorobach, zatem przywracanie równowagi mikrobiologicznej jako formy terapii jest poddawane obecnie intensywnym badaniom w wielu dziedzinach medycyny. Wśród schorzeń dermatologicznych do tej pory najwięcej uwagi poświęcono atopowemu zapaleniu skóry, co zaowocowało powstaniem nowej grupy emolientów opartych na prebiotykach, których skuteczność znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mikrobiomu w kontekście patofizjologii i leczenia chorób skóry ze szczególnym uwzględnieniem trądziku pospolitego. Liczne badania wskazują, że również w przypadku tej choroby terapia ukierunkowana na mikrobiom może dać korzystne efekty przy minimalnych działaniach niepożądanych.
  Słowa kluczowe: mikrobiom, trądzik pospolity, Propionibacterium acnes, metagenomika

  Pokrzywka fizykalna z zimna wyzwaniem nie tylko dla klinicysty
  Cold contact urticaria challenges not only the doctors
  Anna Malewska-Woźniak, Dorota Jenerowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Pokrzywka to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób skóry i częsta przyczyna konsultacji dermatologicznych. Stanowi wyzwanie diagnostyczne dla lekarza klinicysty. Szacuje się, że choruje na nią 8,8-20% populacji, częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (3:2). W artykule omówiono możliwości diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w pokrzywce. W szczegółowy sposób przedstawiono pokrzywkę fizykalną z zimna na podstawie opisu przypadku klinicznego 23-letniego pacjenta, u którego przy użyciu nowych metod diagnostycznych (Threshold TempTest) wyjaśniono etiologię nagłego pojawienia się obrzęku naczynioruchowego oraz bąbli pokrzywkowych.
  Słowa kluczowe: pokrzywka przewlekła, pokrzywka kontaktowa z zimna, pokrzywka fizykalna, testy prowokacyjne, Threshold TempTest, leczenie, leki antyhistaminowe

  Transformacja ziarniniaka obrączkowatego poddanego zabiegom krioterapii w twardzinę ograniczoną – opis przypadku
  Granuloma annulare transformation into morphea after cryotherapy – case report
  Magdalena Kręgiel, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Anna Żuchowska, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Ziarniniak obrączkowaty jest chorobą występującą u osób w młodym wieku o dotychczas nieustalonej etiologii. Wymienia się następujące przyczyny schorzenia: urazy, promieniowanie UV i infekcje. W artykule przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca ze zmianami o charakterze ziarniniaka obrączkowatego, które pod wpływem zastosowanej krioterapii ewoluowały w twardzinę ograniczoną.
  Słowa kluczowe: ziarniniak obrączkowaty, twardzina ograniczona, krioterapia

  Pacjentka z rogowcem punktowym dłoni i stóp Buschke-Fischer-Brauer – opis przypadku
  Patient with punctate palmoplantar keratoderma Buschke-Fischer-Brauer – case report
  Karolina Kozicka, Andrzej Jaworek, Grzegorz Dyduch, Anna Wojas-Pelc

  Streszczenie
  Rogowce dłoni i stóp to grupa rzadkich chorób skóry związanych z zaburzeniami rogowacenia. Można je podzielić na wrodzone i nabyte. Palmoplantar keratoderma typu 1 Buschke-Fischer-Brauer (PPK BFB) należy do genodermatoz dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący. Mutacja została zlokalizowana w loci 2 na chromosomach 15q22-15q24 i 8q24.13-8q24-21 i dotyczy genu AAGAB kodującego białko p34. W piśmiennictwie opisano związek rogowca dłoni i stóp z nowotworami, m.in. rakiem sutka, jelita grubego, wątroby, płuc, nerek, prostaty, chłoniakiem, a także rakiem kolczystokomórkowym skóry. W leczeniu ogólnym choroby obok typowych retinoidów stosowana jest też alitretynoina – retinoid o działaniu immunomodulującym i przeciwzapalnym oraz antyproliferacyjnym. W sytuacji gdy nie można zastosować leczenia ogólnego, pozostaje leczenie miejscowe.
  Słowa kluczowe: rogowiec, rogowce punktowe dłoni i stóp, Buschke-Fischer-Brauer, zespół Daviesa-Colleya

  Mastocytoza plamisto-grudkowa – opis przypadku. Obserwacja w kierunku systemowej mastocytozy
  Maculopapular cutaneous mastocytosis – case report. Systemic mastocytosis observation
  Katarzyna Tomaszewska, Joanna Krzysiek, Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra Kobusiewicz, Aleksandra Kańtoch, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Anna Zalewska-Janowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Mastocytozy są bardzo zróżnicowaną grupą chorób nowotworowych, charakteryzującą się nadmierną proliferacją i nagromadzeniem nieprawidłowych mastocytów w jednym lub wielu narządach. Wyróżnia się mastocytozę skórną i układową. W artykule przedstawiono przypadek 48-letniej pacjentki z rozpoznaną pokrzywką barwnikową, obserwowaną w kierunku mastocytozy układowej.
  Słowa kluczowe: mastocytoza, skórna mastocytoza, komórki tuczne, klasyfikacja, urticaria pigmentosa, opis przypadku

  Zespół Sneddona-Wilkinsona – opis przypadku
  Sneddon-Wilkinson disease – case report
  Aleksandra Kobusiewicz, Katarzyna Tomaszewska, Joanna Krzysiek, Aleksandra Kańtoch, Małgorzata Dominiak, Anna Jędrowiak, Anna Zalewska-Janowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Zespół Sneddona-Wilkinsona jest bardzo rzadką, przewlekłą i nawracającą dermatozą, charakteryzującą się występowaniem podrogowych jałowych krost, głównie u osób w starszym wieku. Częstość występowania choroby jest znacznie wyższa u kobiet niż u mężczyzn, a jej przyczyny są nieznane. 75-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki Dermatologii z powodu rozległych zmian o charakterze krost o miękkiej i słabo napiętej pokrywie na rumieniowym podłożu, układającym się w obrączkowate i girlandowate kształty. Przedstawiono różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi oraz możliwości terapeutyczne według aktualnej wiedzy. Rokowanie pogarsza współwystępowanie szpiczaka mnogiego i gammapatii IgA. Należy pamiętać o okresowej kontroli proteinogramu.
  Słowa kluczowe: zespół Sneddona-Wilkinsona, podrogowa dermatoza krostkowa, pęcherzyca IgA, AGEP, łuszczyca krostkowa, dapson

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Praktyki dotyczące mycia/kąpieli dzieci są oparte zarówno na tradycji, jak i nawykach kulturowych. Istnieją różne punkty widzenia dotyczące częstotliwości tych zabiegów pielęgnacyjnych. Większość dermatologów zaleca kąpiele co 2-3 dni. Podobne zalecenia zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. Może to wspólne stanowisko, a następnie odpowiednie działania rodziców zmniejszą tak postępujący rozwój AZS? Dzieci chorujące na AZS wymagają specjalnej dbałości i doboru odpowiednich emolientów. Wśród nich są także emolienty dodawane do kąpieli, pełnią one rolę dodatku. Podstawą leczenia jest stosowanie emolientów na całą powierzchnię skóry w postaci maści, kremów, balsamów itp. Skóra dziecka chorującego na AZS jest wrażliwa na działanie wielu czynników. Jednym z nich jest promieniowanie UV. Osobom o skłonnościach alergicznych, zwłaszcza chorującym na AZS, zaleca się kosmeceutyki zawierające filtry fizyczne w celu ochrony skóry. Półpasiec jest chorobą wieku dojrzałego. U dzieci występuje rzadko, a u niemowląt sporadycznie. Niemniej jednak należy potrafi ć rozpoznać i właściwie leczyć tę ostrą chorobę zakaźną, rozwijającą się wskutek reaktywacji utajonego zakażenia VZV.
  Słowa kluczowe: dzieci, AZS, częstotliwość mycia, dodatki do kąpieli, ochrona UV, półpasiec u niemowląt

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 4. Dermatologia Praktyczna 2/2017

  Dermatologia Praktyczna 2/2017

  Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
  Clinical evaluation of selected emollients in dry skin care
  Dorota Karpowicz, Piotr Nowaczyk

  Streszczenie
  Wprowadzenie: Z uwagi na niewielką liczbę dowodów dotyczących skuteczności działania dostępnych na polskim rynku emolientów przeprowadzono badanie porównawcze dwóch wybranych produktów emolientowych (Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem).
  Cel: Zbadanie skuteczności działania wybranych produktów w zakresie poprawy nawilżania i redukcji TEWL z wykorzystaniem aparatury naukowej przy pojedynczej aplikacji produktów i długotrwałym stosowaniu jednego z produktów. Dodatkowo zebranie danych dotyczących jakości życia i tolerancji produktu w wyniku jego stosowania.
  Materiały i metody: Badanie wykonywano na 30 probantach z klinicznymi objawami suchej skóry. Do pozyskiwania danych stosowano urządzenia analityczne firmy Courage-Khazaka electronic GmbH (Niemcy) i kwestionariusz DLQI. Do analizy statystycznej poszczególnych danych wykorzystywano test t-Studenta, Shapiro-Wilka i Wilcoxona.
  Wyniki: Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem przyczyniły się do znacznego zwiększenia stopnia nawilżenia naskórka oraz skutecznie chroniły przed nadmierną utratą wody i jego przesuszeniem. Produkt Medicerum Atopical, balsam poprawiał jakość życia osób z suchą skórą i był bardzo dobrze tolerowany przy 2-tygodniowym regularnym stosowaniu.
  Wnioski: Oba badane emolienty mogą być z powodzeniem używane przez osoby z objawami suchej skóry, ze skłonnością do atopii.
  Słowa kluczowe: emolienty, atopowe zapalenie skóry, AZS, nawilżanie, korneometria, TEWL, bariera naskórkowa, DLQI

  Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III
  Hereditary sensory and autonomic neuropathies – pathogenesis, clinic and treatment. Part I: types I and III
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Należące do grupy chorób wrodzonych dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne, zróżnicowane genotypowo i fenotypowo, w różnym stopniu upośledzają funkcje somatosensoryczne – czuciowe i autonomiczne. W następstwie dochodzi do rozwoju wielu schorzeń, z zakresu różnych dziedzin medycyny, w tym dermatologii. Na podstawie markerów genetycznych i wzorów dziedziczenia, zaburzeń anatomicznych i neurofizjologicznych oraz zróżnicowanych objawów klinicznych, w obrębie wymienionych neuropatii wyróżnia się pięć typów (HSAN): I, II, III, IV i V. Spośród nich do najlepiej poznanych należą HSAN1 oraz HSAN3.
  Słowa kluczowe: HSAN, HSAN1, HSAN3, rodzinna dysautonomia, neuropatia czuciowa, neuropatia obwodowa, niewrażliwość na ból, nawracające owrzodzenia, kompleks Elongator

  Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
  Dermatological symptoms in inflammatory bowel disease
  Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Pod terminem nieswoiste choroby zapalne jelit kryją się przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna. Do dermatoz współwystępujących z nieswoistymi zapaleniami jelit zalicza się przede wszystkim: piodermię zgorzelinową, rumień guzowaty oraz łuszczycę. Ponadto możliwa jest skórna manifestacja samej choroby Leśniowskiego-Crohna, występuje ona jednak bardzo rzadko. Ze względu na zwiększającą się zachorowalnością na nieswoiste zapalenia jelit oraz częste współistnienie dermatoz z tymi jednostkami chorobowymi bardzo ważne są interdyscyplinarne podejście do pacjenta oraz ścisła współpraca gastroenterologów i dermatologów.
  Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby dermatologiczne

  Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
  Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part II: Bacterial and fungal diseases
  Radomir Reszke, Adam Reich

  Streszczenie
  Infekcje przenoszone drogą płciową (sexually transmitted infections – STI) towarzyszą ludzkości od wieków, stanowiąc ważny problem epidemiologiczny u osób zamieszkujących wszystkie kontynenty. Wśród licznych czynników etiologicznych najważniejsze bakterie wywołujące STI to: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi oraz Klebsiella granulomatis, natomiast pośród grzybów największe znaczenie ma Candida albicans. W diagnostyce istotną rolę odgrywają dokładnie zebrany wywiad oraz badanie przedmiotowe, zaś rolę wspomagającą – badania mikroskopowe, hodowla, badania immunofluorescencyjne, serologiczne czy amplifikacji kwasów nukleinowych. W leczeniu zakażeń bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię systemową, natomiast w terapii schorzeń wywołanych przez grzyby – miejscowe oraz ogólne leki przeciwgrzybicze. W niniejszym artykule, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dokonano charakterystyki bakteryjnych i grzybiczych schorzeń przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem terapii według aktualnych zaleceń.
  Słowa kluczowe: infekcje przenoszone drogą płciową, leczenie, bakterie, grzyby

  Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
  Rosacea – the changing faces of a popular disease
  Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Trądzik różowaty (rosacea) jest jedną z częstszych przewlekłych dermatoz zapalnych, występującą przeważnie u młodych kobiet. Zazwyczaj rozpoczyna się od napadowego rumienia twarzy, w późniejszym czasie może się rozwinąć stały rumień z grudkami i krostkami. Przyczyna choroby pozostaje nieznana. Określone czynniki środowiskowe, pokarmy, napoje sprzyjają wystąpieniu zmian lub pogarszają już obecne zmiany. Jest wiele metod terapeutycznych w trądziku różowatym – tradycyjnie stosuje się miejscowe i doustne antybiotyki (doksycyklinę, tetracyklinę, metronidazol), w ostatnich latach pojawiły się również miejscowe preparaty brymonidyny, iwermektyny, podaje się doustną izotretynoinę oraz wykorzystuje metody zabiegowe (najczęściej laseroterapię).
  Słowa kluczowe: trądzik różowaty, izotretynoina, leczenie, laseroterapia

  Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
  Microbiota in the pathogenesis of inflammation in atopic dermatitis
  Mariusz Skrzypczyk, Magdalena Kozłowska, Ewa Trznadel-Grodzka, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji, charakteryzującą się występowaniem uporczywego świądu. Zarówno etiologia, jak i patogeneza mają niezwykle złożony charakter. Prewalencja schorzenia, zwłaszcza w populacjach zachodnich wysoko rozwiniętych, stale wzrasta. W Polsce według ostatnich badań AZS występuje u ok. 5% dzieci oraz u 3% populacji ludzi dorosłych. Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych procesów zapalnych obserwowanych w etiopatogenezie, z uwzględnieniem roli infekcji oraz składników mikrobiotycznych w AZS.
  Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, stan zapalny, mikrobiom, mikrobiota, teoria higieniczna, bioróżnorodność

  Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
  Giant acquired digital fibrokeratoma – case raport
  Dariusz Staszek

  Streszczenie
  Nabyty włókniakorogowiec palców jest łagodnym, pojedynczym guzem zwykle osiągającym rozmiary nieprzekraczające 1 cm. W pracy przedstawiono przypadek 45-letniego mężczyzny z olbrzymim guzem obejmującym palce III i IV lewej stopy.
  Słowa kluczowe: nabyty włókniakorogowiec palców, łagodny guz

  Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
  Squamous cell carcinoma arising in necrobiosis lipoidica associated with chronic ulceration
  Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Rak płaskonabłonkowy skóry (squamous cell carcinoma − SCC), nazywany również rakiem kolczystokomórkowym jest nowotworem złośliwym skóry, stanowiącym ok. 20% wszystkich nieczerniakowych nowotworów skóry i powstaje z niekontrolowanego rozrostu keratynocytów. SCC najczęściej rozwija się ze stanów przedrakowych. Udowodnionymi czynnikami ryzyka wystąpienia tego nowotworu są: nadmierna ekspozycja na promieniowanie, miejscowe działanie środków chemicznych oraz lokalne drażnienie skóry czy przewlekłe stany zapalne. Etiopatogeneza transformacji nowotworowej w przewlekłych ranach pozostaje nadal przedmiotem badań. Autorzy przedstawiają przypadek brodawkującego SSC powstałego w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu necrobiosis lipoidica.
  Słowa kluczowe: rak płaskonabłonkowy, obumieranie tłuszczowate, owrzodzenie, transformacja nowotworowa

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Zapalenie tkanki podskórnej z zimna wiąże się z długotrwałą ekspozycją na zimno bez przemrożenia tkanek. Najczęściej dotyka niemowlęta i dzieci do 3. roku życia, występuje na policzkach i brodzie. Zmiany mają charakter czerwononiebieskich lub sinych, obrzękniętych guzków podskórnych. Potówki powstają wskutek wzmożonego pocenia przy jednoczesnym zmniejszeniu lub utrudnieniu odpływu potu. Noworodki i niemowlęta są predysponowane do ich wystąpienia ze względu na niedojrzałość mechanizmów termoregulacyjnych oraz specyfikę zachowań dorosłych. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą przewlekłą, nawrotową, przebiegającą z uporczywym świądem, z którym trudno sobie poradzić. W pierwszej fazie choroby wydaje się on czysto fizykalny, później uaktywniają się różne mediatory chemiczne. Leczenie AZS zmierza do ograniczenia stanu zapalnego i przeciwświądowego. Mokre opatrunki są stosowane dodatkowo w terapii atopowego zapalenia skóry. W efekcie wspólnego działania kremów lub maści leczniczych, emolientów i mokrych opatrunków zahamowaniu ulega odpowiedź zapalna i zmniejsza się świąd. Nie należy ich jednak stosować w przypadku nadkażeń skóry.
  Słowa kluczowe: niemowlęta, zapalenie tkanki podskórnej z zimna, potówki, świąd w AZS, mokre opatrunki

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 5. Dermatologia Praktyczna 1/2017

  Dermatologia Praktyczna 1/2017

  Interleukina 17 w patogenezie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów
  Interleukin-17 in pathogenesis of psoriasis and psoriatic arthritis
  Weronika Pietrenko, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Chociaż w ostatnich latach liczba opcji terapeutycznych dla osób chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) istotnie się zwiększyła, nie wszyscy pacjenci dobrze odpowiadają na leczenie. Nowe odkrycia w zakresie mechanizmów patogenetyczych łuszczycy i ŁZS oraz ich związku z interleukiną 17A (IL-17A) stały się impulsem do poszukiwań leków działających bezpośrednio lub pośrednio na tę cytokinę. Występuje ona w warunkach naturalnych i posiada największy potencjał prozapalny spośród cytokin wytwarzanych przez komórki Th17, których zadaniem jest obrona gospodarza przed patogenami poza komórkowymi. Secukinumab, iksekizumab i brodalumab to przeciwciała monoklonalne blokujące działanie IL-17A. W badaniach klinicznych wykazano ich wysoką skuteczność i dobry profil bezpieczeństwa w leczeniu łuszczycy. W artykule podsumowano ostatnie doniesienia dotyczące udziału IL-17 w patogenezie łuszczycy oraz wyniki badań klinicznych III fazy weryfikujących skuteczność i bezpieczeństwo secukinumabu, miksekizumabu i brodalumabu w leczeniu łuszczycy.
  Słowa kluczowe: łuszczyca, interleukina 17, secukinumab, iksekizumab, brodalumab


  Rola kwasu salicylowego w dermatologii
  The role of the salicylic acid in dermatology
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Kwas salicylowy jest stosowany do leczenia chorób skóry od starożytności. Należy do najczęściej używanych preparatów keratolitycznych. Jego miejscowe działanie jest zależne od stężenia. W stężeniach do 10% działa keratoplastycznie, natomiast w stężeniach powyżej 10% – keratolitycznie oraz komedolitycznie, podobnie jak kwas mlekowy, kwas glikolowy, mocznik oraz siarka. Spośród wymienionych kwasów jest wykorzystywany najczęściej. Wskazania do stosowania kwasu salicylowego to: fotouszkodzenia skóry, łuszczyca, trądzik, łojotokowe zapalenie skóry, brodawki, rozstępy czerwone, modzele, nasilona suchość skóry i inne. W pracy dokonano przeglądu mechanizmów działania kwasu salicylowego oraz wskazań i przeciwwskazań do jego stosowania.
  Słowa kluczowe: kwas salicylowy, salicylizm, łuszczyca, trądzik pospolity, fotouszkodzenia skóry, brodawki, rozstępy czerwone, przebarwienie okołooczne, rogowacenie słoneczne, aquagenic keratoderma, frynodermia


  Łysienie bliznowaciejące
  Scarring alopecia
  Marta Samborska, Katarzyna Adamczyk, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Łysienie bliznowaciejące jest określeniem opisującym grupę chorób, których wspólnym mianownikiem jest nieodwracalna utrata włosów związana ze zniszczeniem mieszków włosowych i z zastąpieniem ich tkanką bliznowatą. Choroba najczęściej dotyczy kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Łysienie odgrywa dużą rolę w obniżeniu jakości życia pacjenta oraz stanowi istotny problem psychospołeczny. Etiologia schorzenia opiera się na mechanizmach autoimmunologicznych, w obrębie zmian chorobowych stwierdza się komórki nacieku zapalnego składające się głównie z limfocytów T oraz neutrofilów. Do pierwotnych typów łysienia z towarzyszącym bliznowaceniem zalicza się: liszaj płaski mieszkowy, przewlekła skórna postać tocznia rumieniowatego, wyłysiające zapalenie mieszków włosowych oraz łysienie czołowe włókniejące. Największe znaczenie w diagnostyce odgrywają trichoskopia oraz badanie histopatologiczne, które umożliwiają ustalenie przyczyny łysienia, a tym samym dobór odpowiedniego leczenia.
  Słowa kluczowe: łysienie bliznowaciejące, badanie histopatologiczne, trichoskopia


  Mastocytozy skóry u dzieci
  Skin mastocytosis in children
  Aleksandra Kańtoch, Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Mastocytoza jest rzadką chorobą polegającą na nadmiernej proliferacji i gromadzeniu się mastocytów w różnych tkankach. U dzieci przeważa mastocytoza ograniczona do skóry. Podstawę diagnostyki stanowią: badanie histopatologiczne wycinka skóry, morfologia krwi obwodowej oraz stężenie tryptazy w surowicy krwi.
  Słowa kluczowe: dzieci, mastocytoza skórna, badanie histopatologiczne, tryptaza


  Podstawy badania kapilaroskopowego w praktyce dermatologicznej
  Nailfold capillaroscopy in every day practice
  Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Srebrzyńska-Płużańska, Joanna Krzysiek, Katarzyna Tomaszewska, Jolanta Dorota Torzecka, Bożena Dziankowska-Bartkowiak

  Streszczenie
  Twardzina układowa (systemic sclerosis − SSc) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, w której dochodzi do uszkodzenia mikrokrążenia, włóknienia skóry i narządów wewnętrznych. Twierdzi się, że uszkodzenie końcowych naczyń krwionośnych to główna przyczyna postępu choroby. Zmiany naczyniowe obserwowane w badaniu kapilaroskopowym uważane są przez to za wysoce specyficzne i stanowią czułą oraz rokowniczą wartość diagnostyczną.
  Słowa kluczowe: twardzina układowa, kapilaroskopia, mikroangiopatia


  Badanie kapilaroskopowe u pacjentki z twardziną układową – opis przypadku
  Capillaroscopy picture in patient with systemic sclerosis – case report
  Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Srebrzyńska-Płużańska, Joanna Krzysiek, Katarzyna Tomaszewska, Jolanta Dorota Torzecka, Bożena Dziankowska-Bartkowiak

  Streszczenie
  Zaburzenia mikrokrążenia występujące w twardzinie układowej są najczęstszą manifestacją choroby w obrębie powstających zmian na palcach dłoni. W pracy opisano przypadek 56-letniej pacjentki chorującej na SSc (systemic sclerosis), u której w badaniu kapilaroskopowym obserwowano charakterystyczny dla twardziny układowej obraz chorobowy.
  Słowa kluczowe: twardzina układowa, kapilaroskopia, mikroangiopatia


  Pęcherzyca bujająca typu Neumanna – opis przypadku
  Pemphigus vegetans the Neumann type – case report
  Paulina Bieniasz-Hojka, Olga Grygierzec, Justyna Wykręt, Anna Ziajka-Paluch

  Streszczenie
  Pęcherzyca bujająca jest rzadką odmianą pęcherzycy zwykłej. Rozpoznaje się ją na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań wycinków skórnych. Charakteryzuje się występowaniem pęcherzy z czasową tendencją do przerostu o charakterze brodawkowatym w obrębie fałdów skórnych, pachwin, a także okolic otworów naturalnych ciała. Wymaga intensywnej, przewlekłej terapii, zarówno ogólnoustrojowej, jak i miejscowej. Przedstawiamy przypadek 82-letniej pacjentki z rozpoznaną pęcherzycą bujającą.


  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Świąd definiuje atopowe zapalenie skóry. Nasila się w porze nocnej i po kąpieli. Świąd nasilający się w porze nocnej jest bardzo charakterystyczny dla świerzbu. Z powodu drapania w obu jednostkach chorobowych powstają podobne wykwity: nadżerki, przeczosy i strupy, a niekiedy zmiany ropne. Czasami bardzo trudne jest zróżnicowanie tych schorzeń, zwłaszcza u najmłodszych. W wyniku różnych dermatoz na skórze powstają przebarwienia wtórne. Według klasyfikacji − na podstawie czynnika wywołującego − wyróżnia się przebarwienia pozapalne, chemiczne, mechaniczne, termiczne, posłoneczne. W postępowaniu leczniczym należy wykluczyć czynnik sprawczy, zastosować fotoprotekcję, a w wybranych przypadkach poddać pacjenta zabiegom wybielającym. W przypadku typowego obrazu klinicznego łupieżu różowego nie mamy wątpliwości co do rozpoznania. Ale sam początek zmian, gdy pojawia się blaszka macierzysta, może wymagać różnicowania z grzybicą skóry gładkiej. W każdym przypadku podejrzenia grzybicy należy wykonać badanie mikologiczne. Łupież różowy ma charakter samoograniczający i nie wymaga leczenia. W niektórych przypadkach, gdy współwystępuje świąd, przydatne mogą być miejscowe glikokortykosteroidy lub doustne leki antyhistaminowe.
  Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, świerzb, łupież różowy, grzybica skóry gładkiej, różnicowanie, przebarwienia wtórne

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 6. Dermatologia Praktyczna 6/2016

  Dermatologia Praktyczna 6/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

  Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne
  Pustulosis palmoplantaris – diagnostic difficulties
  Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Elżbieta Urasińska

  Streszczenie
  Wprowadzenie: Krostkowica dłoni i podeszew (łac. pustulosis palmoplantaris – PPP) jest stanem klinicznym charakteryzującym się występowaniem jałowych krost w skórze dłoni i podeszew. Ważnym składnikiem diagnostyki wykonywanej przy klinicznym podejrzeniu PPP jest badanie histopatologiczne zmienionej skóry.
  Cel: Ocena przydatności diagnostycznej wybranych elementów obrazu histopatologicznego bioptatów zmienionej skóry podeszew pobranych od pacjentów z klinicznym podejrzeniem PPP w zestawieniu z danymi klinicznymi.
  Materiał i metody: Badaniu poddano wybrane dane z historii chorób oraz obrazy histopatologiczne zmienionej skóry podeszew w materiale pobranym od 60 pacjentów z klinicznym podejrzeniem PPP.
  Wyniki: Analizując dane z wywiadu, badania klinicznego i badań dodatkowych, z istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą chorych z rozpoznaniem PPP (19 chorych, 31,7% bioptatów skóry z krostami) i z non-PPP (41 pacjentów, 68,3% bioptatów skóry bez krost) stwierdzono dodatnią korelację między paleniem papierosów a występowaniem PPP (p = 0,03). W preparatach uzyskanych od pacjentów z rozpoznaniem non-PPP znamiennie statystycznie częściej w stosunku do bioptatów od chorych z PPP widoczne były: stan gąbczasty naskórka (p = 0,002) o większej rozległości (p = 0,01) i tworzenie się pęcherzyków śródnaskórkowych (p = 0,03). W naciekach komórkowych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej w wycinkach pobranych od pacjentów z PPP w stosunku do bioptatów od chorych z non-PPP stwierdzono istotnie statystycznie częstsze występowanie eozynofilów (p = 0,04) i neutrofilów (p = 0,009).
  Wniosek: W różnicowaniu zmian chorobowych na dłoniach i podeszwach o nieznanej etiopatogenezie i podobnym, zmieniającym się dynamicznie obrazie klinicznym analiza obrazu histopatologicznego biopsji zmienionej skóry, oparta na porównaniu wytypowanego zestawu cech morfologicznych w odniesieniu do danych z przebiegu procesu chorobowego, może znacząco poprawić poziom wnioskowania diagnostycznego.
  Słowa kluczowe: krostkowica dłoni i podeszew, łuszczyca, wyprysk potnicowy

  Abstract
  Introduction: Pustulosis palmoplantaris (PPP) is a clinical condition characterised by the presence of sterile pustules in the skin of the palms and soles. An important component of the diagnostics performed for the clinical suspicion of PPP is the histopathological examination of the altered skin.
  Aim: Diagnostic evaluation of selected items of the image of histopathological biopsies of the altered skin of the soles, taken from patients with clinical suspected PPP in comparison with clinical data.
  Material and methods: The study involved selected data from medical history and histopathological images of altered skin of the soles, taken from 60 patients with clinically suspected PPP.
  Results: By analysing data from the interview, clinical and supplementary studies, with statistically significant differences between patients diagnosed with PPP (19 patients, 31.7% of the biopsies with pustules) and non-PPP (41 patients, 68.3% of biopsied without pustules) a positive correlation was found between cigarette smoking and PPP occurrence (p = 0.03). In the specimens diagnosed with non-PPP significantly statistically more often compared to biopsies taken from patients with PPP, a state of spongy epidermis (p = 0.002) to a significantly greater extent (p = 0.01) and a formation of intra-epidermal vesicles (p = 0.03) were reported. In cellular infiltrates of the papillary layer of the dermis in specimens taken from patients with PPP compared to patients with non-PPP, a higher prevalence of eosinophils (p = 0.04) and neutrophils (p = 0.009) was registered.
  Conclusion: In diversification of the lesions on the palms of the hands and soles of unknown etiopathogenesis and similar, dynamically changing clinical histopathological image analysis of the biopsy of the altered skin, based on a comparison of the referred set of morphological features in correlation with data taken from the course of disease can significantly improve the level of diagnostic inference.
  Key words: pustulosis palmoplantaris, psoriasis, pompholyx

  Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa
  Nicolau syndrome – adverse drug-induced reaction
  Franciszek Seneczko

  Streszczenie
  Zespół Nicolau należy do powikłań rozwijających się w następstwie stosowania niektórych leków. Typowe dla zespołu zmiany skórne zostały opisane po raz pierwszy w 1924 r. przez Freudentala i w 1925 r. przez Nicolau. Jest to powikłanie nieczęste. Może wystąpić po iniekcjach domięśniowych, rzadziej dożylnych, podskórnych i dostawowych. Objawy kliniczne rozwijają się po upływie kilku minut lub godzin od podania leku. Do wczesnych objawów patognomonicznych występujących w miejscu podania leku należą silny ból, przebarwienia skóry oraz sinoczerwone plamy, niekiedy o charakterze sinicy groniastej (livedo racemosa). W dalszym przebiegu może dochodzić do martwicy skóry i tkanek podskórnych. W większości przypadków rokowanie jest pomyślne, jednak pozostają blizny zanikowe. W jednej trzeciej przypadków dochodzi do powikłań neurologicznych w postaci lokalnej niedoczulicy lub porażenia. Możliwe są także utrata kończyny lub nawet zejście śmiertelne. W artykule dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego patogenezy, objawów klinicznych oraz postępowania leczniczego dotyczącego zespołu Nicolau.
  Słowa kluczowe: zespół Nicolau, iniekcje domięśniowe, penicylina benzatynowa, niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas hialuronowy, reakcje skórne, jałowa martwica

  Abstract
  The Nicolau syndrome belongs to the complications developing as a result of using some medications. Typical of this syndrome skin changes were described for the first time in 1924 by Freudenthal and in 1925 by Nicolau. It is a rare complication. It may appear after intramuscular injections, very seldom after intravenous, subdermal and intra-articular injections. Clinical manifestations develop a few minutes or hours after applying the medication. The early pathognomonic symptoms are the following: severe pain, discolourations and livid red spots of livedo racemosa character. In the further course it may lead to the necrosis of skin and subcutaneous tissues. In most cases the prognosis is favourable, but some atrophic scars remain. In one third of cases there are some neurological complications in the form of topical hypoesthesia or paralysis. The limb loss or lethal outcome is also possible. In this work thematic literature about the pathogenesis, clinical manifestations and procedures in the treatment of Nicolau syndrome have been overviewed.
  Key words: Nicolau syndrome, intramuscular injections, benzathine penicillin, non-steroidal antiinflammatory drug, hyaluronic acid, skin reactions, avascular necrosis

  Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem
  Non-pharmacological acne treatment. Part II: Light-based therapies
  Anna Erkiert-Polguj, Anna Szymańska, Kamila Zduńska, Adam Halbina, Elżbieta Budzisz, Helena Rotsztejn

  Streszczenie
  Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Standardowe postępowanie dermatologiczne obejmuje preparaty do stosowania doustnego i miejscowego. Typowe leczenie preparatami zewnętrznymi nie zawsze jest wystarczające, a nie wszyscy chorzy podejmują leczenie ogólne. Ponadto część z nich nie jest usatysfakcjonowana uzyskiwanymi efektami i szuka dodatkowych opcji. W drugiej części pracy omówiono możliwość zastosowania zabiegów z wykorzystaniem różnych źródeł światła oraz terapii fotodynamicznej w redukcji zmian trądzikowych.
  Słowa kluczowe: trądzik, leczenie, lasery, IPL, terapia fotodynamiczna

  Abstract
  Acne vulgaris is the most common dermatological disease. Dermatological treatment consists of topical and oral medications. The standard topical treatment is not efficient in each patient. Moreover each patient does not decide to take oral medications. Some patients are not satisfied with effects of treatment and look for other kinds of therapy. In the second part of the work the authors describe light-based and photodynamic therapies in acne prone skin.
  Key words: acne, treatment, lasers, IPL, photodynamic therapy

  Choroby włosów u dzieci
  Hair diseases in children
  Katarzyna Adamczyk, Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Choroby włosów, szczególnie te prowadzące do ich utraty, budzą niepokój u dzieci i ich rodziców oraz stanowią częstą przyczynę zasięgania porady dermatologa. Z powodu obszernej diagnostyki różnicowej, którą należy rozważyć w toku postępowania diagnostycznego, choroby włosów stanowią wyzwanie dla lekarzy. Pomimo że zaburzenia owłosienia mogą dotykać wszystkich pacjentów, przyczyny leżące u podłoża tych schorzeń różnią się w zależności od wieku. U dzieci najczęstszą przyczynę utraty włosów stanowią infekcje grzybicze, obecnie rzadziej spotykane w grupie dorosłych, oraz łysienie plackowate. Z drugiej strony łysienie bliznowaciejące w populacji pediatrycznej stanowi rzadkość. Ponadto diagnostyka, leczenie oraz podejście do młodego pacjenta wymagają odpowiedniego dostosowania do jego wieku. Choroby włosów, przez swój wpływ na wygląd zewnętrzny, mogą skutkować trwałymi zaburzeniami natury psychiatrycznej. W artykule przedstawiono najczęstsze choroby włosów i skóry owłosionej głowy u dzieci, w tym łysienie niebliznowaciejące o podłożu zapalnym (łysienie plackowate oraz infekcje grzybicze), łysienie anagenowe i telogenowe oraz utratę włosów wywołaną czynnikami traumatyzującymi. W artykule omówiono ponadto rzadziej obserwowane, genetycznie uwarunkowane choroby włosów przebiegające z łysieniem.
  Słowa kluczowe: dzieci, łysienie, zaburzenia struktury włosów

  Abstract
  Hair pathology, especially hair loss, is a common matter of concern both to children and to their parents in dermatology clinics. Hair and scalp diseases can be caused by a number of conditions, including congenital diseases, what makes it a diagnostic challenge for physicians. Despite of the fact that hair disorders may affect all patients, young and old, causes are different depending of patients age. In children the most common cause of hair loss is a fungal infection, which less often occurs in adults. On the other hand androgenic alopecia and scarring alopecia are rare in pediatric group. Also diagnostics and treatment of children differ from adults. Hair problems in childhood are often associated with permanent psychological consequences – it can impact young patients emotionally and socially. This paper presents most common hair and scalp diseases, including scarring and non-scarring alopecia, genodermatoses and hair-shaft defects.
  Key words: children, alopecia, hair-shaft disorder

  Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego
  Atopic dermatitis – dermatosis predisposing to eczema herpeticum
  Anna Browicz, Magdalena Jałowska, Ryszard Żaba, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Atopowe zapalenie skóry (AZS) to jedna z najczęstszych dermatoz predysponujących do rozwoju wyprysku opryszczkowego wywołanego przez wirusy opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus – HSV). Zasadniczą przyczyną warunkującą powstanie tego schorzenia jest uszkodzenie bariery naskórkowej, umożliwiające zwiększone wnikanie wirusów. Ponadto w przebiegu atopowego zapalenia skóry dochodzi do zmniejszonej rekrutacji – produkujących przeciwwirusowe interferony – plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych do skóry. W artykule przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego stosowano miejscowe glikokortykosteroidy w celu leczenia zmian skórnych w przebiegu AZS. Po 4 dniach terapii u pacjenta rozwinęły się liczne zmiany pęcherzykowo-krostkowe, a następnie nadżerkowe w obrębie skóry twarzy. Na podstawie obrazu klinicznego rozpoznano wyprysk opryszczkowy i włączono terapię acyklowirem w iniekcjach dożylnych. Uzyskano szybką poprawę kliniczną w obrębie zmian skórnych.
  Słowa kluczowe: wyprysk opryszczkowy, atopowe zapalenie skóry

  Abstract
  Atopic dermatitis is one of the most common dermatoses that predispose to the development of eczema herpeticum caused by HSV. The main cause of this illness development is an impaired skin barrier that allows increased penetration of viruses. In the course of atopic dermatitis the recruitment to the skin of the PDCs, producing antiviral interferons, is impaired. The article shows the case of a 23 year old male patient treated with topical GCs for the skin lesions in AD course. After 4 days treatment, the patient developed plenty of vesicular-pustular lesions, and afterward erosions within skin of the face. Based on clinical picture the eczema herpeticum was diagnosed and intravenous acyclovir treatment has been prescribed. The quick clinical improvement within the skin lesions was achieved.
  Key words: atopic dermatitis, eczema herpeticum

  Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne
  Sweet’s syndrome suspicion – diagnostic difficulties
  Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Magdalena Kręgiel, Marcin Noweta, Anna Zalewska-Janowska, Alina Knopik-Dąbrowicz, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa) należy do kręgu dermatoz neutrofilowych. Charakteryzuje się nagłym wystąpieniem zróżnicowanych zmian skórnych, poczynając od typowych soczystych grudek, rumieniowych plam do ognisk krostkowych. Wystąpienie zmian skórnych zwykle poprzedzone jest wysoką gorączką, bólami stawowo-mięśniowymi i ogólnym złym samopoczuciem. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się podwyższone parametry stanu zapalnego oraz leukocytozę z przewagą neutrofilów (70-90%). W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 24-letniego pacjenta, którego obserwowano w kierunku zespołu Sweeta.
  Słowa kluczowe: zespół Sweeta, studium przypadku, kryteria diagnostyczne

  Abstract
  Sweet’s syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis) is classified as a neutrophilic dermatosis. It is characterized by sudden onset of polymorphic skin lesions such as the typical juicy papules, erythematous papules or pustules. The occurrence of skin changes usually is preceded by a high fever, arthralgia, and general malaise. In laboratory studies increased levels of infl ammation markers and leukocytosis with a predominance of neutrophils (70- 90%) are observed. We present a case of a 24-year-old patient who was considered to have Sweet’s syndrome.
  Key words: Sweet’s syndrome, case study, diagnostic criteria

  Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku
  Kidney failure and anemia in a psoriasis patient treated chronically for 17 years with methotrexate – case report
  Joanna Kapoła-Czyż, Anna Neneman, Natalia Dublan, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Metotreksat (MTX) jako najdłużej stosowany lek w klasycznej systemowej terapii łuszczycy, a także podstawowy lek modyfikujący przebieg choroby w łuszczycowym zapaleniu stawów został dokładnie przebadany pod kątem bezpieczeństwa i efektywności leczenia. Wykazano m. in. jego dobrą tolerancję oraz skuteczność leczenia przez wielokierunkowy wpływ na patomechanizmy procesu chorobowego w łuszczycy. W artykule opisano przypadek 61-letniego mężczyzny, u którego zdecydowano się na całkowite zaprzestanie leczenia metotreksatem po 17 latach ciągłego stosowania, z uwagi na niewyjaśnioną przyczynę łagodnej niedokrwistości, a także wzrost stężenia kreatyniny w kontrolnych wynikach badań laboratoryjnych.
  Słowa kluczowe: metotreksat, łuszczyca plackowata, łuszczycowe zapalenie stawów, działania niepożądane

  Abstract
  Methotrexate (MTX) is the most common treatment option in systemic therapy of psoriasis and the first line of disease-modifying drugs in psoriatic arthritis with the longest range of medical data. MTX has been well studied for security as well as for effectiveness in psoriasis treatment. Good patient tolerance and high effectiveness has been established as MTX influences different parts of the pathogenesis of psoriasis. We present 61-year-old man with 17 years history of MTX intake for psoriasis who developed mild anemia and increased level of creatinine in blood revealed in follow-up laboratory tests that contributed to withdraw this therapy.
  Key words: methotrexate, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, side effects

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz

  Streszczenie
  Dziecięca dermatoza dłoni i stóp często występuje w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prawdopodobnie związana jest z powtarzalnością cykli nawilgocenia skóry i jej wysychania. W większości przypadków rozpoznanie nie budzi wątpliwości. W leczeniu stosuje się miejscowe glikokortykosteroidy i emolienty. Pluskwa domowa kąsa skórę w miejscach odsłoniętych. W czasie jednego posiłku kłuje kilka razy wzdłuż naczynia krwionośnego, dlatego układ zmian jest linijny. W miejscu ukłucia powstają silnie swędzące, obrzękowe grudki. Zmiany niekiedy należy różnicować z linijnymi zmianami po kontakcie z meduzą. W okresie zimy najczęściej powstają u dzieci zmiany okołoustne spowodowane nawykowym oblizywaniem warg. Są one charakterystyczne i ustępują w wyniku leczenia przeciwzapalnego oraz nawilżająco-natłuszczającego. Koilonychia to zmiana paznokci polegająca na wklęśnięciu płytki. U noworodków są to na ogół zmiany przemijające, chociaż należy rozważyć występowanie rodzinne. U dzieci starszych trzeba wziąć pod uwagę zmiany pourazowe i niedoborowe.
  Słowa kluczowe: dzieci, dziecięca dermatoza dłoni i stóp, pluskwa, nawykowe oblizywanie warg, koilonychia

  Abstract
  Juvenile hands and feet dermatosis often occurs in preschool and school age. Propably it is connected with the repeted cycles of skin moisture and drying. In most the diagnosis is not in doubt. The treatment includes topical corticosteroids and emollients. Bedbugs bites the skin in exposed locations. During one meal bites several times along the blood vessel system that is why lesions are linear. In place of bite appear strongly itchy and edematous papules. Sometimes it should be differentiated with linear lesions after contact with jellyfish. During the winter the most common lesions in children are perioral due to habitual lips licking. They are typical and disappear in a result of treatment with anti-inflammatory and moisturizing/lipid repleneshing. Koilonychia refers to concave in shape nails. In newborns this abnormality is usually transient although it should consider running in family. In older children should consider lesions after injuries and malnutrition.
  Key words: children, juvenile hands and plantar dermatosis, bedbug, lip-licking habit, koilonychia

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 7. Dermatologia Praktyczna 5/2016

  Dermatologia Praktyczna 5/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

  W NUMERZE:

  Ocena skuteczności preparatów z linii Cetaphil w pielęgnacji skóry w przebiegu chorób łojotokowych
  Evaluation of Cetaphil products’ effectiveness in seborrheic diseases
  Katarzyna Tabara, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Wprowadzenie: Łojotok jest czynnikiem predysponującym do dermatoz, takich jak: trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry. Często pacjenci w przebiegu terapii chorób łojotokowych zgłaszają przesuszenie skóry, stąd konieczność, poza specjalistycznym leczeniem, pielęgnacji właściwie dobranymi dermokosmetykami.
  Cel badania: Ocena tolerancji stosowania oraz właściwości pielęgnacyjnych dermokosmetyków marki Cetaphil w chorobach łojotokowych skóry. W niniejszym badaniu testowano preparaty z linii Cetaphil przeznaczone do pielęgnacji i nawilżania (Cetaphil EM emulsja do mycia, Cetaphil MD Dermoprotektor, Cetaphil DA Ultra) oraz przeznaczone do pielęgnacji skóry trądzikowej (Cetaphil Dermacontrol pianka, Cetaphil Dermacontrol krem).
  Materiał i metody: Do otwartego badania aplikacyjnego włączono 40 pacjentów. Badanych podzielono na 4 grupy: 10 pacjentów z trądzikiem pospolitym leczonych miejscowo, 10 pacjentów z trądzikiem leczonych doustną izotretynoiną, 10 pacjentów z trądzikiem różowatym oraz 10 pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry. Oceny skuteczności preparatów dokonywano w czasie 3 wizyt kontrolnych – po tygodniu, 2 i 4 tygodniach od rozpoczęcia badania. Oceny dokonywali lekarz dermatolog oraz pacjent. Pacjenci oceniali dodatkowo wygodę stosowania preparatu, łatwość aplikacji, stopień nawilżenia skóry oraz konsystencję produktu.
  Wyniki: W przeprowadzonym badaniu u pacjentów we wszystkich grupach zaobserwowano poprawę stanu skóry. W ocenie samych uczestników badania także nastąpiła znacząca poprawa we wszystkich grupach. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że testowane produkty były skuteczne (tj. prawidłowo oczyszczały skórę i przywracały jej właściwy poziom nawilżenia) oraz dobrze tolerowane. Walory kosmetyczne badanych preparatów większość pacjentów oceniła jako bardzo dobre lub dobre.
  Wniosek: Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność stosowania dermokosmetyków jako terapii adiuwantowej w pielęgnacji skóry pacjentów z chorobami łojotokowymi skóry. W badaniu wykazano odpowiednie działanie pielęgnacyjne, a także wysoką tolerancję oraz szczególne zalety kosmetyczne testowanych preparatów Cetaphil.
  Słowa kluczowe: łojotok, trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, suchość skóry, Cetaphil

  Abstract
  Introduction: Seborrhea is a predisposing factor for skin disorders such as: acne, rosacea, seborrheic dermatitis. Often in the course of therapy of seborrheic conditions patients report dryness of the skin. Hence the need for specialized treatment and use of properly chosen cosmetics.
  Aim: The aim of the study was to assess the tolerability and care properties of Cetaphil products in the course of seborrheic skin diseases. In this study, patients tested Cetaphil products designed for dry skin (Cetaphil EM, Cetaphil MD Dermoprotektor, Cetaphil DA Ultra) and for acne skin (Cetaphil Dermacontrol foam, Cetaphil Dermacontrol cream).
  Material and methods: 40 patients was included to open application study. The subjects were divided into 4 groups: 10 patients with acne vulgaris treated with topical preparations and 10 patients with acne receiving oral Isotretinoin, 10 patients with rosacea, 10 patients with seborrheic dermatitis. Evaluation of the effectiveness of the products was made during the control visits in 1st, 2nd, and 4th week after baseline. Evaluation was made by dermatologist and was also patient’s self assesment. Patients was filling the form about convenience of using the product, ease of application, the degree of hydration of the skin and the consistency of the product.
  Results: During investigators assesment patients in all groups conducted an improvement in skin condition. According to the self assesment of the participants, improvement was also significant in all groups. Based on the results of the study we found that the tested products were effective (ie. correctly cleared the skin and proper restored moisture level) and were well tolerated. Cosmetic formulations of products was assessed by participants as very good or good.
  Conclusion: Proper cosmetics should be used as adjuvant therapy in the skin care of patients with seborrhea. The study demonstrated the appropriate action, high tolerance and outstanding qualities of tested Cetaphil products.
  Key words: seborrhea, acne vulgaris, rosacea, seborrheic dermatitis, skin dryness, Cetaphil

  Choroby pęcherzowe w ujęciu holistycznym
  Bullous diseases in the holistic conception
  Mateusz Kowal, Anna Stańkowska, Beata Bergler-Czop, Anna Słomian, Ligia Brzezińska-Wcisło

  Streszczenie
  Wprowadzenie: Choroby pęcherzowe to heterogenna grupa przewlekłych chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym. Cechują się powstawaniem wykwitów typu pęcherzy na skórze i/lub na błonach śluzowych. Jakość życia zależna od zdrowia to poczucie jednostki co do jej stanu fizycznego, psychicznego, pozycji społecznej. Dolegliwości, charakter i leczenie chorób pęcherzowych nie pozostają obojętne na stan psychofizyczny pacjentów.
  Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą pęcherzową.
  Materiał i metody: Badaniem objęto 126 pacjentów (78 kobiet i 48 mężczyzn) z chorobą pęcherzową. W grupie badanej średnia wieku wynosiła 62 lata. Do oceny jakości życia zastosowano autorską ankietę zawierającą 20 pytań oraz polską wersję wskaźnika jakości życia DLQI.
  Wyniki: Średni wynik DLQI otrzymany w ankiecie wykazał umiarkowanie obniżoną jakość życia pacjentów. 82% badanych zauważyło, że choroba ma wpływ na ich satysfakcję życiową w stopniu umiarkowanym lub znaczącym. 50% pacjentów potwierdziło, że ich poczucie własnej wartości jest znacząco obniżone, 45% podało, że ich nastrój jest obniżony, a 43% zgłosiło problemy ze snem.
  Wniosek: Przeprowadzone badanie wykazało, że choroby pęcherzowe obniżają jakość życia chorych. Utrudnienie życia codziennego zależało od występowania i nasilenia objawów.
  Słowa kluczowe: choroby pęcherzowe, jakość życia, DLQI

  Abstract
  Introduction: Bullous diseases are a heterogeneous group of chronic autoimmune skin diseases. They are characterized by formation of blisters type changes on the skin and/or mucous membranes. Quality of life dependent on the health is a sense of unit as to it’s physical, psychological condition and social position. Ailments, the nature and treatment of bullous diseases do not remain indifferent to the mental and physical condition of patients.
  Aim: The aim of the study was to assess the quality of life in patients with bullous disease.
  Material and methods: The study included 126 patients (78 women and 48 men) with bullous disease. In the study group the average age was 62 years. To assess the quality of life, author used a questionnaire containing 20 questions and Polish version of dermatology life quality index DLQI.
  Results: The average DLQI score obtained in the survey showed moderately reduced quality of life of patients. 82% of examinated recorded moderate or significant influence of the disease to their life satisfaction. 50% of patients confirmed significantly lowered self-esteem, whereas 45% only lowered. 43% signalized sleeping disorders.
  Conclusion: The study showed that bullous diseases reduces the quality of life of patients. Restricting everyday life depended on the presence and severity of symptoms.
  Key words: bullous diseases, quality of life, DLQI

  Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część I: Choroby wirusowe
  Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part I: Viral diseases
  Radomir Reszke, Adam Reich

  Streszczenie
  Choroby przenoszone drogą płciową towarzyszą ludzkości od wieków i nadal stanowią istotny problem epidemiologiczny o znaczeniu globalnym. Oprócz licznych manifestacji klinicznych uwagę zwraca mnogość czynników wywołujących tę grupę schorzeń, które obejmują wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby oraz stawonogi. Wśród chorób wywołanych przez wirusy najważniejsze znaczenie w codziennej praktyce dermatologicznej mają opryszczka płciowa powodowana przez wirusy opryszczki (HSV-2 i HSV-1), brodawki płciowe wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz mięczak zakaźny spowodowany przez wirus mięczaka zakaźnego (MCV). W diagnostyce powyższych schorzeń kluczowe znaczenie mają dokładnie zebrany wywiad i skrupulatnie przeprowadzone badanie przedmiotowe, a niekiedy diagnostykę uzupełniają badania dodatkowe. W leczeniu tych chorób stosuje się terapię farmakologiczną (m.in. acyklowir, walacyklowir, imikwimod, podofilotoksynę, wodorotlenek potasu) i zabiegową (wycięcie chirurgiczne, kriodestrukcja, laseroterapia). W niniejszym artykule, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dokonano przeglądu dostępnych metod terapeutycznych wirusowych chorób przenoszonych drogą płciową z uwzględnieniem ich mechanizmu działania, szczególnych wskazań, przeciw wskazań i działań niepożądanych.
  Słowa kluczowe: brodawki płciowe, mięczak zakaźny, opryszczka narządów płciowych

  Abstract
  Sexually transmitted infections have been present in human beings for ages and still pose a significant epidemiological problem worldwide. Apart from various clinical manifestations, there is a number of etiological factors which comprise viruses, bacteria, protozoa, fungi and arthropods. Among the viral diseases, the most important which are encountered in everyday dermatological practice are genital herpes caused by herpes simplex viruses (HSV-2 and HSV-1), anogenital warts caused by human papilloma virus (HPV) and molluscum contagiosum caused by molluscum contagiosum virus (MCV). Diagnosis is established based on detailed medical history, thorough physical examination and occasionally with the aid of additional diagnostic procedures. An active therapeutic approach comprises pharmacotherapy (e.g. acyclovir, valaciclovir, imiquimod, podophyllotoxin, potassium hydroxide) and invasive procedures (surgical excision, cryodestruction, laser therapy). The current review focuses on available therapeutic measures of viral sexually transmitted infections caused with the emphasis on the mechanism of treatment mechanisms, special indications, contraindications and adverse events.
  Key words: genital warts, molluscum contagiosum, herpes genitalis

  Livedo waskulopatia
  Livedo vasculopathy
  Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Katarzyna Tabara, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Livedo waskulopatia to choroba skóry, w której dochodzi do zamknięcia naczyń krwionośnych skóry właściwej przez złogi włóknika bez wykładników zapalnych w badaniu histopatologicznym. Charakteryzuje się obecnością sinych plamek lub grudek występujących na kończynach dolnych, zwłaszcza w okolicy kostek lub na grzbietach stóp. Zmiany te zwykle ulegają owrzodzeniu, które skutkuje pojawieniem się białych zanikowych blizn atrophie blanche (AB). Ostatni konsensus wyróżnił dwie postaci AB: AB-LV kompleks i AB w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej, wymagające odmiennego podejścia terapeutycznego. W przeglądzie zaprezentowano aktualne informacje na temat patofizjologii, objawów klinicznych, diagnostyki i metod terapeutycznych livedo vasculopathy.
  Słowa kluczowe: livedo waskulopatia, atrophie blanche, livedo vasculitis, owrzodzenia kończyn dolnych

  Abstract
  Livedoid vasculopathy (LV) is a skin disease with thrombotic occlusion of the the blood vessels of the dermis with non-inflammatory histopathology findings. It is characterized by the presence of purpuric macules or papulaes on the lower limbs, especially on the ankles and dorsum of the feet. These lesions usually undergo ulceration, which cause white atrophic scars called atrophie blanche (AB). A recent consensus document has determined AB has 2 forms: the AB-LV complex and AB with chronic venous insufficiency which require different approaches to treatment. In this review we present current information about pathophysiology, clinical signs, diagnosis and treatment options for livedoid vasculopathy.
  Key words: livedo vasculopathy, atrophie blanche, livedo vasculitis, leg ulcer

  Zastosowanie metod aparaturowych w terapii rozstępów
  Striae distensae – an overview apparatus methods
  Kasjana Podgórna, Adam Halbina, Helena Rotsztejn

  Streszczenie
  Rozstępy są powszechnie występującymi zmianami w praktyce lekarza dermatologa i kosmetologa. Znane są czynniki zwiększające ryzyko pojawiania się rozstępów, ale nie do końca wiadomo jaka jest ich etiologia. Nie ma także jednej wysoce skutecznej metody prowadzącej do ustępowania rozstępów. W pracy przedstawiono przegląd różnych terapii aparaturowych, w szczególności z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, terapii światłem i metod iniekcyjnych. Przegląd dotychczasowych badań wskazuje na stały rozwój metod niwelowania rozstępów przy występowaniu minimalnych skutków ubocznych.
  Słowa kluczowe: rozstępy, mikrodermabrazja, terapia światłem, fala radiowa, terapia igłowa

  Abstract
  Striae distensae are common changes for dermatologists and cosmetologists. Factors increasing the risk of stretch marks are known, but their etiology has not been fully elucidated. There is not one, perfect and highly effective method improving the appearance of striae distensae. We present an overview of various therapies, especially with electromagnetic waves of radio frequencies, light therapies and injection methods. Existing studies show constant development in the treatment of striae distensae, with the use of methods causing minimal adverse effects.
  Key words: striae distensae, microdermabrasion, light therapy, radiofrequency, needling therapy

  Scleredema diabeticorum u pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 – opis przypadku
  Scleredema diabeticorum in a patient with diabetes mellitus type 2 – case report
  Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Joanna Krzysiek, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie
  Obrzęk twardzinowy (scleredema) jest rzadką chorobą tkanki łącznej, po raz pierwszy opisaną w 1900 r. przez Buschkego. Klasyczny podział obejmuje trzy typy scleredema. Pierwszy – powiązany z infekcją górnych dróg oddechowych. Drugi – występujący w przebiegu schorzeń hematologicznych. Trzeci – związany najczęściej z wieloletnią, źle kontrolowaną cukrzycą insulinozależną, z licznymi powikłaniami mikroangiopatycznymi. Nie są znane skuteczne metody leczenia tego schorzenia, opisywano liczne schematy postępowania, jednak zazwyczaj z ograniczonym efektem terapeutycznym. W artykule opisano przypadek 52-letniego pacjenta z krótkim wywiadem cukrzycy typu 2, bez współistniejących powikłań i z dobrą kontrolą metaboliczną choroby, u którego zastosowano leczenie dużymi dawkami penicyliny prokainowej, uzyskując poprawę stanu klinicznego.
  Słowa kluczowe: obrzęk twardzinowy, choroby tkanki łącznej, penicylina prokainowa, cukrzyca

  Abstract
  Scleredema is a rare connective tissue disease, originally descibed by Buschke in 1900. Three groups of scleredema have been described. The fi rst seems to be connected with acute infection of upper respiratory tract. The second is usually associated with monoclonal gammapathy or other haematological diseases. The third known as scleredema diabeticorum develops in patients with a long-term, severe and complicated diabetes. No effective treatment is known for SD, many therapies have been described with limited success. Herein we present a case of 52-year-old male who developed SD with only 2-yearlong duration of diabetes with very good metabolic control and no complications, treaded successfully with high-dose penicillin.
  Key words: scleredema, connective tissue, penicillin, diabetes

  Związek zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego – opis przypadku
  The correlation between cryolipolysis procedures and the occurrence of lichen sclerosus – case report
  Aleksandra Kosmala, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

  Streszczenie
  Wprowadzenie: Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus – LS) jest przewlekłą dermatozą zapalną o nieznanej etiologii, zlokalizowaną w obrębie skóry i błon śluzowych, głównie okolicy anogenitalnej. W etiopatogenezie LS bierze się pod uwagę procesy autoimmunologiczne, czynniki genetyczne, choroby wirusowe, zaburzenia hormonalne, a także związek z przewlekłym drażnieniem i urazem. Zgłaszane są przypadki występowania LS w miejscu oparzeń, naświetlań, szczepień, blizn czy nawet tatuaży.
  Cel pracy: Rozważenie wpływu zabiegów kriolipolizy na rozwój liszaja twardzinowego.
  Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 60-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Dermatologii z powodu porcelanowobiałych zmian skórnych z cechami zaniku i stwardnienia, zlokalizowanych głównie w obrębie przedniej powierzchni brzucha, pod piersiami oraz w okolicy pachowej. W okolicy anogenitalnej nie obserwowano zmian skórnych. Trzy miesiące przed pojawieniem się zmian pacjentka odbyła 10 zabiegów kriolipolizy w obrębie brzucha, tj. nieinwazyjnej metody usuwania tłuszczu za pomocą chłodzenia, w celu wywołania lipolizy. Zabieg polegał na zassaniu skóry wraz z warstwą tkanki tłuszczowej do specjalnej głowicy wyposażonej w płytki chłodzące, powodujące proces kriolipolizy.
  Wnioski: W literaturze opisywano przypadki występowania liszaja twardzinowego w miejscu urazu bądź drażnienia (np. tatuaże czy oparzenia), ukazując związek LS z objawem Koebnera. Prezentowany przypadek nasuwa podejrzenie powiązania zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego.
  Słowa kluczowe: liszaj twardzinowy, lipoliza, objaw Koebnera

  Abstract
  Introduction: Lichen sclerosus (LS) is a chronic inflammatory skin disorder of unknown etiology, involving the skin and mucous membranes, especially in the ano-genital regions. The etiology of LS is not fully understood. It is considered an autoimmune disease process with predisposing factors such as genetics, viral diseases, hormonal disorders, as well as chronic irritation and trauma. There are reported cases of LS developing in areas of burns, radiation exposure, vaccination sites, scars and even tattoos.
  Aim of study: The goal of this paper is to assess the influence of cryolipolysis treatments on the development of lichen sclerosus.
  Case report: We present a case of a 60-year-old patient who came to the Department of Dermatology due to the development of porcelain-white skin lesions with features of atrophy and hardening of the skin. The lesions were localized mainly on the anterior surface of the abdomen, under the breasts and in the axillary regions. Lesions in the ano-genital area were not observed. Three months prior to the development of the lesions, the patient underwent 10 cryolipolysis procedures on the abdomen, i.e. a non-invasive method of reducing fatty tissue by utilizing cold temperatures in order to induce lipolysis. The treatment involves using a specialized probe equipped with cooling plates. The probe creates suction, enveloping a portion of skin and the underlying fatty tissue, cooling it significantly, and thereby inducing lipolysis. Conclusions: Studies describe cases of lichen sclerosus occurring at sites of injury or chronic irritation, such as tattoos or burns, revealing a relationship between LS and Koebner phenomenon. The presented case suggests a correlation between cryolipolysis procedures and the occurrence of lichen sclerosus.
  Key words: lichen sclerosus, lipolysis, Koebner phenomenon

  Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

  Streszczenie
  U małych dzieci funkcja termoregulacyjna łatwo może ulec zaburzeniu w wyniku przegrzania. Następstwem tego mogą być potówki. Nie wymagają one specjalistycznego leczenia, tylko właściwej pielęgnacji. W wyniku suchości skóry przy atopowym zapaleniu skóry (AZS) dochodzi do świądu. Drapanie otwiera wrota zakażenia dla najczęstszego patogenu w tej chorobie – gronkowca złocistego. Aby przerwać błędne koło atopowe, zaleca się użycie wodnego roztworu fioletu gencjany. Pokrzywka barwnikowa jest najczęstszą postacią mastocytozy skórnej u dzieci, a w jej przebiegu może dojść do wytworzenia pęcherzy, ich pęknięcia i nadżerek. Jeśli zmiany są liczne, mogą być różnicowane z histiocytozą z komórek Langerhansa. W obu tych chorobach do ustalenia rozpoznania konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego wycinka skóry.
  Słowa kluczowe: dzieci, potówki, fiolet gencjany w AZS, pokrzywka barwnikowa, histiocytoza z komórek Langerhansa

  Abstract
  In young children thermoregulatory function can easily be impaired as a result of overheating. The consequence of this condition may be a heat rash. It does not require specialized treatment but a proper care. In atopic dermatitis dryness of the skin may result pruritus. Scratching opens the entry of infection for the most common pathogen in this disease – Staphylococcus aureus. To break the vicious atopic circle it is recommend to use of an aqueous solution of gentian violet. In children urticaria pigmentosa is the most common form of cutaneous mastocytosis. In the course of this disease may develop blisters, ruptures and erosions. If the lesions are numerous may be differentiate from Langerhans cell histiocytosis. Both diseases requires conformation of the diagnosis by histopatological examination of the skin. Key words: children, heat rash, gentian violet in AD, mastocytosis, Langerhans cell histiocytosis

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 8. Dermatologia Praktyczna 4/2016

  Dermatologia Praktyczna 4/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

  • Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c 
  • Świerzb – problem wciąż aktualny? 
  • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych 
  • Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych 
  • Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego 
  • Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego: kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie 
  • Choroba Kyrlego – opis przypadku
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 9. Dermatologia Praktyczna 3/2016

  Dermatologia Praktyczna 3/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

  • Ocena skuteczności emolientów z linii Cetaphil w leczeniu suchości skóry 
  • Helicobacter pylori w dermatologii. Część II: Choroby skóry mediowane immunologicznie 
  • Zastosowanie cyklopiroksu w leczeniu grzybic powierzchownych 
  • Różnicowanie osutek w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego i innych chorób wirusowych 
  • Laser ekscymerowy 308 nm w leczeniu bielactwa – studium trzech przypadków klinicznych 
  • Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr – domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w powstawaniu choroby 
  • Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego we Wrocławiu 
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Reklama w gabinecie lekarskim
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 10. Dermatologia Praktyczna 2/2016

  Dermatologia Praktyczna 2/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

  • Helicobacter pylori w dermatologii. Część I: Choroby autoimmunologiczne
  • Aktualności w leczeniu łysienia plackowatego
  • Charakterystyka spektrum klinicznego skórnego zapalenia naczyń
  • Zespół policystycznych jajników – problem interdyscyplinarny
  • Postępy w terapii czerniaków skóry w 2015 roku
  • Biologiczne leki biopodobne (biosymilary) w dermatologii – szansa na lepszą dostępność leczenia
  • Gruźlica rozpływna skóry – trudności diagnostyczne
  • Guz Malherbe’a – opis dwóch przypadków
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  • Prawno-etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2

Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej